Z. Kuźmiuk: opowiedziano się za wyrównaniem dopłat dla rolników w UE

W Komisji Rolnictwa PE (AGRI) trwają prace nad opinią do raportu śródokresowego Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020. W poniedziałek członkowie AGRI wezwali do utrzymania bądź zwiększenia budżetu UE przeznaczonego na rolnictwo i wyrównania dopłat dla rolników we wszystkich państwach członkowskich.

Zbigniew Kuźmiuk, wiceprzewodniczący Komisji AGRI, podkreśla, że płatności bezpośrednie mają zasadnicze znaczenie dla dochodów wielu rolników, zwłaszcza w czasie kryzysu. W zgłoszonej przez europosła PiS poprawce do raportu ws. rewizji WRF znalazło się wezwanie do jak najszybszego dokończenia procesu wyrównywania płatności bezpośrednich, wskazując, że różnice w wielkości i intensywności produkcji sprzed kilkudziesięciu lat nie mogą decydować o poziomie wsparcia dla realizacji obecnych i przyszłych celów WPR.

Wyrównanie stawek płatności bezpośrednich jest niezbędne dla zapewnienia równych warunków konkurencji na jednolitym rynku UE, jak i dla zrównoważonego wykorzystania zasobów rolnictwa w skali UE – tłumaczy europoseł PiS.

Wiceprzewodniczący Komisji AGRI podkreśla, że w związku z licznymi zmianami w zakresie polityki handlowej czy środowiskowo-klimatycznej budżet na Wspólną Politykę Rolną powinien zostać odpowiednio zwiększony. Zbigniew Kuźmiuk zwraca przy tym także uwagę na właściwe wykorzystywanie środków z rezerwy kryzysowej w celu poprawy sytuacji na rynkach rolnych.

RIRM

drukuj