fot. twitter.com

Senat: Wysłuchanie kandydatów na ławników Sądu Najwyższego

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wysłucha dziś 15 kandydatów na ławników Sądu Najwyższego. Wyrazi także opinię w ich sprawie i zbada poprawność zgłoszeń pod względem formalnym.

Kandydaci na ławników, czyli przedstawicieli społeczeństwa w wymiarze sprawiedliwości, którzy biorą udział w wydawaniu wyroków przez sąd mogli zgłaszać swoje kandydatury do 24 maja. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oceniała wówczas ich zgłoszenia pod względem formalnym. Stwierdzono, że spośród 19 zgłoszonych wówczas kandydatur wymogi formalne spełnia 15. Swoich kandydatów mogły zgłaszać stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe z wyłączeniem partii politycznych oraz grupy co najmniej 100 obywateli mających czynne prawo wyborcze.

Taki kandydat musi spełniać kilka wymogów. Po pierwsze, posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i publicznych. Po drugie, być nieskazitelnego charakteru. Po trzecie, jego wiek musi znajdować się w granicach od 40 do 60 lat. Do tego kandydat musi wykazywać się zdrowiem, które pozwoli pełnić obowiązki ławnika. O stanowisko to nie może starać się osoba zatrudniona w sądach, prokuraturze lub policji, a także która jest adwokatem, notariuszem, żołnierzem czy duchownym. Termin na wybór przez Senat ławników upływa 3 lipca. Decyzja zapadnie podczas głosowania jawnego.

TV Trwam News/RIRM

drukuj