fot pixabay.com

Rząd przyjął projekt, który ma przyspieszyć proces budowlany

Usprawnienie prac geodezyjnych i kartograficznych, a dzięki temu także procesu budowlanego – to cel projektu zmian w prawie, który dziś przyjął rząd – poinformowało CIR w komunikacie.

Projekt noweli ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przedłożył minister finansów, inwestycji i rozwoju. Według Centrum Informacyjnego Rządu, nowe przepisy usprawnią realizację prac geodezyjnych i kartograficznych, zmniejszą obciążenia biurokratyczne w trakcie ich prowadzenia, dzięki czemu przyspieszeniu ulegnie także proces budowlany. Zmiany mają też usprawnić prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W ocenie CIR najważniejsze rozwiązania przewidziane w przepisach geodezyjnych i kartograficznych to m.in. uszczegółowienie zasad wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz doprecyzowanie relacji prawnych między wykonawcami tych prac a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – z urzędu.

„Regulacja ta usprawni proces aktualizacji danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków” – oceniło CIR w komunikacie.

Ponadto, zmiany mają zmniejszyć zakres informacyjny w ewidencji gruntów i budynków przez usunięcie z niej informacji mających swoje odzwierciedlenie w innych rejestrach państwowych.

„Rozwiązanie to optymalizuje prowadzenie poszczególnych baz danych i jednoznacznie wskazuje podmioty odpowiedzialne za aktualność i rzetelność zasobów” – wskazało CIR.

Projekt przewiduje także nieodpłatne udostępnianie zbiorów danych, m.in. ortofotomapy, państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, a także wybranych danych dotyczących działek ewidencyjnych oraz budynków wg Klasyfikacji Środków Trwałych.

Komunikat wskazał, że zmiana ta stanowi realizację polityki otwierania danych publicznych określonej w „Programie otwierania danych publicznych” z 2016 r.

Przewidywane zmiany dotyczą także procedury uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Ponadto, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego zaproponowano zmiany w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przewidziano również wprowadzenie obowiązku tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wprowadzony wymóg będzie dotyczyć również aktów już obowiązujących.

„W ten sposób zostanie wykonany pierwszy istotny krok w kierunku upowszechnienia zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych” – oceniono w komunikacie. Według CIR, przyjęte rozwiązania przyczynią się do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów opisujących zasięgi aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów.

Znowelizowane regulacje ustawowe mają wejść w życie po 3 miesiącach od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

PAP

drukuj