fot. flickr.com

Rozpoczęło się posiedzenie rządu; w porządku m.in. projekt dot. Dyrekcji Ochrony Środowiska

Po godz. 11.00 rozpoczęło się posiedzenie rządu, który zajmie się m.in. projektem ustawy przewidującym zastąpienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Dyrekcją Ochrony Środowiska wraz z jej oddziałami regionalnymi.

Projekt noweli o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że minister środowiska określi liczbę oddziałów regionalnych nowej instytucji.

Ministerstwo przekonuje, że nowe przepisy uproszczą strukturę organizacyjną urzędów obsługujących GDOŚ i RDOŚ przez utworzenie wyspecjalizowanej w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody instytucji – Dyrekcji Ochrony Środowiska (DOŚ) wraz z jej regionalnymi oddziałami.

Obecnie działa Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz 16 regionalnych dyrekcji – co zdaniem autorów projektu – „wymusza utworzenie w każdej z tych jednostek budżetowych komórek organizacyjnych zajmujących się sprawami finansowymi, kadrowymi i administracyjnymi, co generuje dodatkowe koszty związane z ich funkcjonowaniem”.

Zgodnie z nowymi przepisami, w skład DOŚ wchodzić będzie centrala (jako urząd obsługujący GDOŚ) oraz odziały regionalne (jako urzędy obsługujące RDOŚ). Do centrali z regionów przejdą np. sprawy kadrowe i finansowe. Według autorów pozwoli to regionalnym oddziałom „jeszcze bardziej skupić się na wykonywaniu ustawowych zadań w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody”.

Organizację i statut nowej instytucji, czyli DOŚ określić ma w rozporządzeniu minister środowiska. Minister ustanowi też zasięg terytorialny działania, liczbę oraz siedziby regionalnych oddziałów.

Rząd zajmie się też projektem specjalnej ustawy, dotyczącej organizacji szczytu klimatycznego COP24 w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. Projekt określa zadania administracji i służb, na organizację rezerwuje 127 mln zł ze środków NFOŚ.

W ocenie autorów projektu, zwykły tryb funkcjonowania instytucji publicznych jest niewystarczający dla zapewnienia efektywnego współdziałania przy organizacji konferencji, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Za najlepsze rozwiązanie uznano specjalną ustawę, która określi m.in. zadania organów administracji publicznej i służb oraz sposób ich współpracy oraz wskaże źródło finansowania. Ponieważ do COP nie będzie miała zastosowania ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, w projektowanej regulacji proponuje się nałożyć na Wojewodę Śląskiego obowiązek opracowania, we współpracy ze służbami Departamentu Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, planu zapewnienia bezpieczeństwa podczas COP24.

Na sfinansowanie organizacji COP projekt zakłada przeznaczenie ponad 127 mln zł Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niemal całość tych pieniędzy – 125,5 mln zł – ma pochodzić z planu finansowego NFOŚ na rok 2018 r.

Ministrowie omówią również projekt ustawy o dokumentach publicznych, którego celem jest stworzenie skutecznego systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych.

Zgodnie z projektem autorstwa MSWiA dokumenty publiczne zostaną podzielone na trzy kategorie. W pierwszej grupie – najistotniejszej ze względu na bezpieczeństwo – znajdą się m.in. dowód osobisty, paszport, książeczka żeglarska, Karta Polaka, dowód rejestracyjny pojazdu, legitymacje służbowe m.in. policjantów, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, ABW, CBA, AW, SKW, SWW, Inspekcji Transportu Drogowego, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Do grupy drugiej i trzeciej trafić mają pozostałe dokumenty publiczne, szczegółowy ich wykaz określi w rozporządzeniu Rada Ministrów.

W porządku dzisiejszych obrad jest także projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

PAP/RIRM

drukuj