Prezydent podpisał kolejne ustawy

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod kolejnymi ustawami. Wśród nich znalazły się m.in. ustawy: dotyczące platformy e-zdrowie, zwalczania terroryzmu i prania pieniędzy, pomocy kredytobiorcom w trudnej sytuacji, o rewitalizacji zdegradowanych obszarów, o dostępie do ,,martwych kont” oraz ustawa wydłużająca ważność decyzji środowiskowych.

Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, którą podpisał prezydent, ma umożliwić pacjentom dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym m.in. e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Ważną kwestią regulowaną w ustawie jest problematyka telemedycyny. W dokumencie zawarte zostały przepisy, zgodnie z którymi lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarki i położne będą mogły wykonywać określone czynności za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Ustawa wprowadza również zmiany w zakresie rejestrów medycznych oraz koryguje procedury funkcjonujące w procesie kształcenia lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i ratowników medycznych w sposób pozwalający na informatyzację systemu kształcenia kadr medycznych.

Prezydent podpisał również nowelizację prawa ws. kar za finansowanie grup terrorystycznych i zmowę przy praniu pieniędzy oraz zrównującą sankcje za udział w nielegalnych grach hazardowych krajowych i zagranicznych. Przygotowane w resorcie sprawiedliwości zmiany prawa karnego stanowią wykonanie siedmiu zobowiązań Polski wynikających z członkostwa w UE i Radzie Europy oraz dyrektyw i zaleceń wydawanych przez komórki tych instytucji. Zgodnie z nowelizacją karze podlegać będą nie tylko ci, którzy w tzw. ,,zamiarze bezpośrednim kierunkowym” finansują przestępstwo o charakterze terrorystycznym, ale również ci, którzy gromadzą, przekazują lub oferują środki ,,zorganizowanej grupie lub związkowi” mającemu na celu terroryzm lub też osobie będącej członkiem takiej grupy. Kara wynosić ma od 2 do 12 lat więzienia. Karze 3 lat więzienia podlegać będą również biorący udział w zmowie i przygotowaniach do operacji mających na celu pranie brudnych pieniędzy. W myśl nowych przepisów osobom, które dopuszczą się podrabiania pieniędzy, grozić będzie kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.

Kolejna ustawa, pod którą swój podpis złożył Andrzej Duda, zakłada pomoc kredytobiorcom w trudnej sytuacji materialnej. Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znaleźli się w trudnej sytuacji, będą mogli liczyć na pomoc do 1,5 tys. zł miesięcznie. Pomoc będzie możliwa dzięki utworzeniu finansowanego przez banki Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Będzie ona pomocą zwrotną i nieoprocentowaną. Zwrot następowałby po dwóch latach od jej udzielenia i będzie mógł być rozłożony na osiem lat.

Podpisana przez prezydenta ustawa o rewitalizacji zakłada umożliwienie kompleksowej odnowy obszarów zdegradowanych społecznie i infrastrukturalnie. Za obszary zdegradowane ustawa przyjmuje tereny, na których występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, takich jak m.in. bezrobocie, przestępczość, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw czy degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych. Nowe przepisy pozwolą na tworzenie przez maksymalnie 10 lat specjalnych stref rewitalizacji. Będą tam ułatwienia w procedurze administracyjnej, możliwość przyznawania dotacji remontowych oraz zwalniania z trybu przetargowego. Na terenie strefy gmina będzie miała pierwszeństwo przy zakupie nieruchomości. Efektem tych działań ma być znacząca poprawa, jakości życia osób zamieszkujących te tereny.

Celem ustawy o dostępie do ,,martwych kont”, którą podpisał prezydent, jest ułatwienie spadkobiercom dostępu do rachunków bankowych osób zmarłych. Ustawa wprowadza tzw. centralną informację o rachunkach, dzięki której posiadacz rachunku lub spadkobierca będzie mógł uzyskać informację o wszystkich rachunkach danej osoby w bankach lub SKOK-ach. Banki i SKOK-i będą też miały również obowiązek ustalać, czy właściciel konta żyje. Środki z rachunków osób zmarłych oraz ,,rachunków uśpionych” będą pozostawać w tych bankach, w których się znajdują.

Znowelizowana ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku, którą podpisał prezydent, zakłada wydłużenie ważności decyzji środowiskowych oraz przedłużenie czasu konsultacji społecznych przy inwestycjach, dla których prowadzona jest ocena środowiskowa. Nowelizacja ustawy ma wdrożyć do polskich przepisów regulacje UE i ułatwić proces inwestycyjny. Nowe przepisy wprowadzają, m.in. wydłużenie terminów, w których decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych będzie można dołączyć do wniosku o kolejną decyzję inwestycyjną. Dotychczas były to 4 lata – po zmianach będzie 6. W przypadku inwestycji realizowanych etapowo będzie to 10 lat, było 6. Celem noweli jest również zapobieganie konfliktowi interesów, kiedy organ wydający decyzję środowiskową, np. gmina, jest jednocześnie inwestorem.

RIRM/PAP

drukuj