Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy przyznającą 400 zł miesięcznie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym w okresie Polski Rzeczpospolitej Ludowej. Świadczenie ma być przyznawane bezterminowo i bez względu na dochód. Ustawa ma wejść w życie 31 sierpnia bieżącego roku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał 6 lipca 2017 ustawę o nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw – poinformowało w piątek biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP.

Nowelizacja zakłada między innymi, że działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych będą otrzymywali 402,72 zł miesięcznie (bez względu na dochód). W obecnym stanie prawnym świadczenie to przyznawane jest tylko na rok i po spełnieniu określonego kryterium dochodowego.

Nowela przewiduje również zmianę zasad przyznawania pomocy finansowej. Zakłada między innymi możliwość przyznania nie tylko pomocy jednorazowej, ale też pomocy okresowej – do sześciu miesięcy, w wysokości 100 proc. najniższej emerytury miesięcznie. Pomoc okresowa ma służyć – jak napisano w projekcie – zaspokojeniu między innymi „potrzeb bytowych i ochrony zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do podmiotów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne”.

W ustawie zapisano ponadto utworzenie Rady do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, która ma działać przy szefie Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jako organ opiniodawczo-doradczy. Zmienia się też usytuowanie dotychczasowych wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych. Rady te będą działać nie przy marszałkach województw, a przy wojewodach.

Podpisana przez prezydenta nowelizacja zmienia też definicję osoby represjonowanej, obejmując nią osoby represjonowane w okresie od dnia 1 stycznia 1956 roku do dnia 31 lipca 1990 roku. Nowelizacja przyznaje działaczom opozycji antykomunistycznej prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty osoby uprawnionej okresy osadzenia w więzieniach i okresy internowania uwzględniane będą w wymiarze podwójnym.

Podczas prac w Sejmie nad nowelizacją poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Śniadek, powołując się na dane Urzędu do spraw Kombatantów przekonywał, że obecnie zbyt mało uprawnionych osób otrzymuje świadczenie pieniężne. Jak mówił przyznano je tylko około 300 osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Obecnie trudno podać dokładną liczbę osób, które będą mogły skorzystać z nowego uprawnienia. Powołując się między innymi na szacunki Instytutu Pamięci Narodowej podał, że liczba ta waha się między 30 a 60 tysiącami osób, które mogą być objęte świadczeniem.

Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 31 sierpnia 2017 roku.

PAP/RIRM

drukuj