fot. PAP/Paweł Supernak

Obradował rząd – m.in. o projekcie dot. ochrony firm po śmierci właściciela

We wtorek obradował rząd. W planie posiedzenia była m.in. propozycja przepisów mających pomagać w płynnym kontynuowaniu działalności firmy po śmierci przedsiębiorcy, a także projektem zmian dot. m.in 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, opodatkowania wygranych w kasynach oraz opodatkowania firm dziedziczonych.

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej powstał w resorcie przedsiębiorczości i technologii.

Propozycja zakłada m.in. umożliwienie przedsiębiorcom wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) możliwość ustanowienia za życia zarządcy sukcesyjnego, czyli osoby zarządzającej przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, do czasu ostatecznego zakończenia formalności spadkowych. W zarząd sukcesyjny mogłaby też przekształcić się udzielona za życia przez przedsiębiorcę prokura. Do powołania zarządcy przez przedsiębiorcę wystarczyłaby forma pisemna (pod rygorem nieważności) i zgłoszenie do CEIDG. Powołanie zarządcy sukcesyjnego będzie wymagać jego zgody – ma on bowiem nie tylko uprawnienia, ale także obowiązki.

Potrzebę nowych przepisów uzasadniono tym, że firma jednoosobowa jest nierozerwalnie związana z osobą przedsiębiorcy. Przedsiębiorstwo nie jest wyodrębnione prawnie w majątku osoby wpisanej do CEIDG. Po śmierci przedsiębiorcy nie ma w związku z tym możliwości płynnej kontynuacji jego biznesu przez spadkobierców. Spadkobiercy mogą przejąć majątek zmarłego, bez możliwości korzystania z innych niezbędnych do funkcjonowania firmy elementów, takich jak np. nazwa firmy, NIP, czy decyzje administracyjne jak zezwolenia czy koncesje. Śmierć przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG oznacza też zasadniczo wygaśnięcie kontraktów handlowych i często utratę pracy dla wielu osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Jeśli sam przedsiębiorca nie powoła zarządcy sukcesyjnego za życia, projekt daje tę możliwość jego następcom prawnym lub małżonkowi, który jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa. W tym przypadku będzie wymagana forma aktu notarialnego, zgoda zarządcy i wpis do CEIDG.

Okres, w którym można powołać zarządcę, to dwa miesiące od dnia śmierci przedsiębiorcy. Według resortu ten okres nie może być zbyt długi, bo jest to czas, w którym istnieje swoiste zawieszenie, powodujące niepewność, zwłaszcza dla wierzycieli, innych kontrahentów i pracowników.

Zgodnie z projektem zarządcą sukcesyjnym może być zarówno jeden ze spadkobierców, jak i osoba trzecia, np. profesjonalny zarządca. Może on samodzielnie prowadzić sprawy bieżące (tzw. czynności zwykłego zarządu). Na poważniejsze czynności, np. zbycie istotnych składników przedsiębiorstwa będzie potrzebował zgody wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa lub ewentualnie sądu.

Zarządca może być w każdym czasie odwołany przez osoby uprawnione do jego powołania. Może go również odwołać sąd w razie rażącego naruszenia obowiązków. Zarząd sukcesyjny może trwać maksymalnie dwa lata od śmierci przedsiębiorcy; w wyjątkowych przypadkach czas ten może przedłużyć sąd. Co do zasady, zarząd sukcesyjny wygaśnie jednak z momentem formalnego podziału spadku pomiędzy spadkobierców.

Ministrowie mieli się także zająć projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przewidziane w nim zmiany dotyczą m.in 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, opodatkowania wygranych w kasynach oraz opodatkowania firm dziedziczonych, czy objętych w drodze darowizny.

Początkowo Rada Ministrów miała rozpatrzyć przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt w zeszłym tygodniu, ale punkt ten został zdjęty z porządku obrad. Resort finansów uznał bowiem, że niektóre jego przepisy wymagają doprecyzowania.

Rzecznik MF Łukasz Świerżewski mówił PAP, że doprecyzowania wymagały m.in. zapisane w projekcie kwestie dotyczące 50 proc. kosztów uzyskania przychodu.

Jak wyjaśnił, celem zmian jest „uporządkowanie i dodanie dziedzin, w odniesieniu do których można zastosować 50 proc. kosztów uzyskania przychodów”.

W projekcie, wr wcześniej przygotowanej wersji, proponowano dodanie dziedzin (m.in. inżynierię budowlaną, tłumaczenia, czy gry komputerowe), które będą objęte 50 proc. kosztami uzyskania przychodu, w stosunku do kompleksowej nowelizacji ustaw podatkowych z 27 października 2017 roku.

W projekcie zawarto też propozycję zwolnienia z podatku dochodowego wszystkich wygranych uzyskanych w grach kasynowych, niezależnie od podmiotu urządzającego grę, co według słów wiceministra finansów Wiesława Janczyka oznacza przywrócenie zasad opodatkowania wygranych, obowiązujących do 31 grudnia 2017 r.

Projekt przywracał także korzystne dla sukcesorów firm i oczekiwane przez nich zmiany podatkowe, dotyczące amortyzacji dziedziczonych i objętych w drodze darowizny środków trwałych. Wprowadzał ponadto możliwość przesyłania przez podatnika oświadczeń/zawiadomień za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od 1 marca br., a nie od 1 stycznia, a także zwalniał z podatku pomoc finansową, jaką od policji otrzymują osoby ujawniające przestępstwa lub okoliczności ich popełnienia.

Rząd miał w planie posiedzenia także projekty zmian w ustawie o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym. Nowelizacja, którą przygotował resort infrastruktury ma pozwolić na budowę tuneli kolejowych bez konieczności wykupu gruntów, pod którymi przebiega budowana infrastruktura.

Projektodawcy wskazali, że obecny stan prawny powoduje, iż budowa tunelu powinna się odbywać poprzez przeniesienie własności nieruchomości znajdujących się nad tunelem na rzecz Skarbu Państwa i w użytkowanie wieczyste PKP Polskie Linie Kolejowe.

Autorzy projektu zwrócili uwagę, że takie przeniesienie własności nieruchomości, w szczególności w terenie zurbanizowanym wraz ze stojącymi na nich kamienicami, jest rozwiązaniem nieuzasadnionym ze względu na koszty przejęcia zbędnych gruntów, w tym infrastruktury mieszkaniowej.

Kolejna zmiana w przepisach ma uregulować kwestie dotyczące wsparcia funkcjonowania kolei o charakterze historycznym i turystycznym, przez nieodpłatne przekazywanie przez PKP zbędnego mienia ruchomego na rzecz organizacji pozarządowych.

PAP/RIRM

drukuj