fot. pixabay.com

„Nasz Dziennik”: Śp. ks. abp Henryk Hoser – niezłomny obrońca życia

Odważnie stał na straży prawdy o człowieku. Był misjonarzem i pasterzem, teologiem i lekarzem. Na spotkanie z Bogiem odszedł ks. abp Henryk Hoser SAC, wielki promotor wartości rodziny i godności ludzkiej – czytamy w poniedziałkowym wydaniu „Naszego Dziennika”.

Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser SAC, wizytator apostolski w Mediugorje i biskup senior diecezji warszawsko-praskiej, zmarł po ciężkiej chorobie 13 sierpnia br. w szpitalu w Warszawie. Miał 78 lat. Odszedł w 48. roku kapłaństwa i 17. roku posługi biskupiej. Zapamiętamy go jako wielkiego obrońcę̨ życia i stróża godności każdego człowieka od poczęcia po naturalną śmierć́. W bardzo zdecydowanych wypowiedziach ukazywał np. niegodziwość́ procedury in vitro czy zbrodniczej aborcji.

Obrona każdego ludzkiego życia była dla niego sprawą priorytetową, której towarzyszyła konkretna argumentacja medyczna, prawna, teologiczna i moralna – tłumaczył prof. Andrzej Kochański, członek Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP.

Bardzo znaczący był głos ks. abp. Henryka Hosera w 2013 roku w sprawie legalizacji in vitro.

– Warto przypomnieć́, że był to czas, w którym w Polsce debatowano na temat ustawy dotyczącej refundacji reprodukcji in vitro. Czas mocnego sporu politycznego, zarazem czas, który umożliwił Kościołowi w Polsce zabranie wyrazistego głosu w sprawach dotyczących godności człowieka. Ksiądz abp. Henryk Hoser stał wówczas na czele Zespołu ds. Bioetycznych przy Episkopacie, który przygotował dokument przyjęty przez Episkopat, jednoznacznie przypominający godność́ człowieka, także w stanie prenatalnym – przypomina zasługi arcybiskupa na polu obrony życia ks. prof. Paweł Bortkiewicz, teolog i moralista.

Pomimo że głos Arcybiskupa został ostatecznie zignorowany przez ówczesnych rządzących, pozostał jednak na zawsze wyrazistym głosem Kościoła na straży godności człowieka i wartości ludzkiego życia – podkreślił ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

W posłudze ks. abp. Henryka Hosera wspaniale uzupełniało się̨ wykształcenie lekarskie z posługą duszpasterską.

Arcybiskup Henryk Hoser był lekarzem ciał i dusz. Te słowa ks. abp. Stanisława Gądeckiego to najkrótsza, a zarazem najlepsza charakterystyka zmarłego Pasterza – mówił prof. Andrzej Kochański.

Niegodziwość́ technologii in vitro zajmowała ks. abp. Henryka Hosera z powodu jego autentycznej troski o każde ludzkie istnienie.

Kierował się̨ miłością̨ i szacunkiem dla każdego człowieka, nawet najmniejszego, tego, co dopiero zaistniał. On uwrażliwiał nas, że życie stanowi wartość́ nadrzędną, od której zależy wiele innych wartości w życiu indywidualnym, jak i społecznym – akcentował prof. Andrzej Kochański.

Arcybiskup kochał Polskę. Podejmował wszystkie możliwe działania, by uchronić Polskę przed przedmiotowym traktowaniem człowieka w technologii in vitro – dodał prof. Andrzej Kochański.

Ostrzegając przed moralnym złem, jakie niesie ze sobą̨ procedura in vitro, z wielką przenikliwością̨ uprzedzał o problemach, jakie ona rodzi.

– Nie działał nigdy post factum, jego inicjatywy uprzedzały działania innych środowisk. Z inicjatywy ks. abp. Henryka Hosera Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP wydał stanowisko odnoszące się do zagadnienia ochrony ludzkiego genomu. To wciąż jeden z najnowocześniejszych teks-tów w Polsce na ten temat. W książce „Wobec in vitro”, której pomysłodawcą był ks. abp Henryk Hoser, znajdziemy głosy specjalistów z bardzo różnych dziedzin – od teologii, poprzez genetykę, do prawa. Była i nadal jest ona pionierska i uprzedzająca dla pytań, jakie rodzi dyskusja społeczna na temat in vitro .

Obrońca prawdy o człowieku

Ksiądz Arcybiskup wskazywał, że wartość́ godności osoby ludzkiej legła u podstaw autentycznej, źródłowej koncepcji praw człowieka.

Przypomniał zarazem, że toczący się w Polsce spór jest w pewnym sensie wyrazem bezpodstawnych kompleksów, które dążą do dorównania rzekomemu postępowi i nowoczesności. Arcybiskup wykazywał absurdalność i złowrogość tych tendencji. Podkreślał, że kryterium godności osoby ludzkiej nie może być postęp; tym kryterium jest prawda o człowieku – wspomniał ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Owocem prac zespołu, którym kierował ks. abp Henryk Hoser, był także wydany 5 marca 2013 r. dokument „O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek”. Podejmował on kwestie zaprzestania manipulacji genetycznych w embrionalnej fazie rozwoju życia człowieka, niszczenia ludzkiego życia, a także tworzenia dobrego prawa, które by zapewniło ochronę podstawowej wartości, jaką jest życie człowieka.

Dokument bioetyczny do dziś jest stanowczym sprzeciwem wobec wszelkich działań zagrażających ludzkiemu życiu. Jest to wezwanie do podmiotowego, a nie przedmiotowego traktowania życia ludzkiego na każdym jego etapie, jak też do czynnego zaangażowania katolików w życie publiczne. Spotkał się on z wdzięcznością obrońców życia. Ksiądz Arcybiskup jednoznacznie wskazywał, że badania kliniczne i eksperymentalne niosą ze sobą niebezpieczeństwo występowania niepożądanych skutków genetycznych i zdrowotnych u ludzi poczętych w wyniku in vitro i dlatego niedopuszczalne jest podawanie oczywistej nieprawdy, jakoby nie istniały rzetelne i wiarygodne opracowania naukowe potwierdzające ten stan rzeczy.

Życie normą nadrzędną

Pamiętamy list skierowany 18 października 2010 r. do prezydenta Bronisława Komorowskiego, w którym podpisany pod nim przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP zabierał głos w trosce o niepomijanie poważnych racji moralnych oraz o uszanowanie stanowiska ludzi uznających prawo do obrony życia każdego człowieka za normę̨ nadrzędną.

Pragniemy przestrzec przed uchwaleniem ustaw dopuszczających rozwiązania prawne, które są nie do pogodzenia zarówno z obiektywnymi racjami naukowymi o początku biologicznego życia człowieka, jak też z jednoznacznymi wskazaniami moralnymi, płynącymi z Dekalogu i Ewangelii, które przypomina Kościół – napisano w liście.

Po podpisaniu haniebnej ustawy przez prezydenta w lipcu 2015 roku w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ks. abp Henryk Hoser mówił z ubolewaniem, że następstwem ustawy o in vitro będzie śmierć́ milionów istnień́ ludzkich.

W tej ustawie nie ma etyki! A tłumaczenie, że są różne etyki, powoduje, że właściwie możemy też zupełnie odejść od praw człowieka. To bardzo tragiczne w dzisiejszej naszej rzeczywistości. Prezydent, podpisując ustawę, tłumaczył, że nie może być strażnikiem ludzkich sumień. A przecież sygnując ustawę o in vitro, nie stoi nawet na straży polskiego prawa – alarmował ks. abp Henryk Hoser. Stanowisko Księdza Arcybiskupa w tej sprawie miało silny fundament  zakotwiczony w prawie Bożym i w wiedzy medycznej.

Wyjątkowa perspektywa

Przez wiele lat współpracowaliśmy w Zespole Ekspertów ds. Bioetycznych KEP. Wszyscy widzieliśmy, że Ksiądz Arcybiskup posiadał bardzo szerokie spojrzenie na każdy temat. Najtrudniejsze problemy, do których należała technologia in vitro, postrzegał całościowo. Każdy z nas, specjalistów, koncentrował się na pewnym wycinku problemu, on tymczasem obejmował swoją refleksją selekcję embrionów ludzkich w powiązaniu z problemami genetycznymi, psychologicznymi, społecznymi i etycznymi jednocześnie. Była to wyjątkowa perspektywa, w której praca specjalistów potrzebna była jedynie do wprowadzenia koniecznych uzupełnień, a nie do tworzenia jej podstaw. To ja się uczyłem w tej niezwykłej i wspaniałej szkole – powiedział prof. Andrzej Kochański.

Przypominam sobie, że podczas omawiania problemów związanych ze statusem ludzkiego embrionu arcybiskup korzystał z bardzo nowoczesnego podręcznika w języku francuskim. Nie wiem, kiedy w swoim zapracowanym życiu duszpasterza czytał te fachowe podręczniki, ale znał je, posiadał specjalistyczną bibliotekę i posługiwał się rzeczową wiedzą z embriologii, opartą na najnowszych badaniach i publikacjach. Szeroko i głęboko postrzegał problemy etyczne związane ze współczesną medycyną, w tym także in vitro – dodał prof. Andrzej Kochański.

Prawdziwy autorytet

Profesor Andrzej Kochański zaznacza, że w postawie ks. abp. Henryka Hosera trudno oddzielić autorytet lekarza od autorytetu duchownego.

Jego znajomość anatomii człowieka, której przecież uczył studentów medycyny, wprawiała mnie nierzadko w zakłopotanie. Był znakomitym wykładowcą. Wypowiadał się jako filozof i teolog, jako lekarz i naukowiec, jako prawdziwy autorytet w medycynie i etyce. Podczas spotkań Zespołu ds. Bioetycznych KEP panowała wyjątkowa atmosfera, o jaką dziś trudno w środowisku akademickim – zauważył prof. Andrzej Kochański.

Tam mogliśmy spokojnie przedyskutować każdą kwestię. Arcybiskup był mistrzem syntezy i błyskawicznej pracy. Burzliwe dyskusje ubarwiał wyrafinowanym poczuciem humoru i wyjątkowo celnymi uwagami. Świetnie planował nawet długofalowe prace. Posiedzenia Zespołu to były fantastyczne seminaria naukowe, najlepsze, jakie znam – podkreślił prof. Andrzej Kochański.

Jednoznaczna postawa

Ewa Kowalewska z Human Life Inrternational wspomina ks. abp. Henryka Hosera jako bardzo jednoznacznego w kwestii obrony życia. Podczas peregrynacji ikony Matki Bożej Częstochowskiej, gdy ks. abp Henryk Hoser witał ją w swojej diecezji, powiedział, że jeśli się nie nawrócimy, wszyscy zginiemy.

Ikona peregrynowała w intencji obrony życia i od razu zyskało to aprobatę ówczesnego ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej. Dla niego było oczywiste, że trzeba zrobić wszystko, co możliwe, byśmy opowiedzieli się po stronie życia. Nie były i nie są to popularne stwierdzenia. Arcybiskup się ich nie bał, bo rozumiał, jak ważna jest walka o szacunek dla każdego życia – mówiła Ewa Kowalewska.

Ksiądz arcybiskup Henryk Hoser to kapłan, którego dr Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, prawnik, psycholog, współinicjatorka kampanii „Każde życie jest cudem”, zapamięta jako kogoś pełnego troski o człowieka, bardzo mądrego i naśladującego Jezusa w tym względzie, że na każdy problem patrzył z dużą miłością i roztropnością jednocześnie.

Miałam okazję spotkać go przy okazji działań w obronie życia. Pamiętam, że był oddany tej sprawie i gotowy wspierać nas, ludzi świeckich, w naszych działaniach na rzecz ochrony każdego dziecka od momentu poczęcia. Pamiętam też jego zwyczajną ludzką życzliwość, jakiej doświadczyłam – podzieliła się Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.

Śp. ks. abp Henryk Hoser pozostaje wzorem.

Jest przykładem dla kapłanów, że warto być człowiekiem wprost opowiadającym się za ewangelicznymi i uniwersalnymi jednocześnie wartościami. Dotyczy to każdej sprawy bioetycznej, w szczególności obrony życia człowieka – akcentowała Magdalena Korzekwa–Kaliszuk.

Krzysztof Gajkowski/”Nasz Dziennik”

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl