fot. M. Borawski/Nasz Dziennik

Min. E. Rafalska zachęca do rozpowszechniania informacji o programie „Mama 4 plus”

Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska skierowała list do seniorów i kierowników placówek „Senior plus”. Przypomina w nim o możliwości składania wniosków o świadczenie z programu „Mama 4 plus”. Zachęciła, by poinformować osoby, które mogą skorzystać z programu, jak złożyć wniosek.

1 marca weszła w życie ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym „Mama 4 plus”. Minister rodziny w liście do seniorów przypomniała, że świadczenie przysługuje kobietom (a w szczególnych przypadkach również mężczyznom), które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie podjęły pracy zawodowej lub pracowały zbyt krótko, aby wypracować sobie choćby minimalną emeryturę.

„Tworząc program >>Mama 4 plus<<, chcieliśmy z jednej strony docenić trud rodzicielstwa, a z drugiej wesprzeć tych, którzy znajdują się dzisiaj w najtrudniejszej sytuacji” – podkreśliła minister Rafalska.

„Z pewnością część z Państwa ma w swoim otoczeniu takie osoby – mamy czwórki, piątki czy większej liczby dzieci, które dzisiaj nie mają prawa nawet do najniższego świadczenia. A być może chodzi właśnie o Was. Nie godzimy się na taki scenariusz. Ja, jako minister rodziny, pracy i polityki społecznej, nie zgadzam się na to, by kobiety, które wychowały czasem naprawdę sporą gromadkę dzieci, były pozostawione bez środków do życia” – napisała szefowa MRPiPS.

Zaapelowała, aby poinformować osoby, które mogą skorzystać z programu, jak mogą złożyć wniosek. „

Gorąco zachęcam – poinformujcie swoich znajomych, sąsiadów, których program >>Mama 4 plus<< obejmuje, że od dzisiaj mają prawo wnioskować o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. To świadczenie, które najzwyczajniej się im należy. Jeśli dotyczy to Was samych – nie zwlekajcie, złóżcie wniosek” – podkreśliła minister rodziny.

O świadczenie w ramach programu „Mama 4 plus” mogą się ubiegać matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat. W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci świadczenie po osiągnięciu 65 lat przysługuje także ojcom co najmniej czworga dzieci. Tzw. matczyną emeryturę przyznaje na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Świadczenie przysługuje w takiej wysokości, aby łącznie z pobieraną emeryturą nie przekroczyło jej kwoty minimalnej – 1100 zł brutto. Gdy osoba wnioskująca nie ma prawa do emerytury, świadczenie wyniesie właśnie 1100 zł (będzie ono corocznie waloryzowane).

Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wnioskujący osiągnął wiek emerytalny. Oznacza to, że osoby, które złożą wniosek w marcu, pełne świadczenie za ten miesiąc otrzymają tylko wówczas, jeśli prezes ZUS lub KRUS do końca tego miesiąca wyda decyzję o przyznaniu świadczenia. Jeśli taka decyzja zostanie wydana w kwietniu, świadczenie będzie wypłacone za kwiecień (bez wyrównania za marzec).

Do wniosku o świadczenie należy dołączyć akty urodzenia dzieci (lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi), informację o ich numerach PESEL oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej.

W składanych oświadczeniach należy także poinformować m.in. o ewentualnych przerwach w wychowywaniu dzieci lub o ograniczeniu praw rodzicielskich. Świadczenie nie przysługuje osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył jej władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności.

Ojcowie ubiegający się o świadczenie uzupełniające będą proszeni też o wskazanie daty zgonu matki dzieci albo daty porzucenia przez nią dzieci, albo zaprzestania ich wychowywania przez długi okres.

Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego zyskają także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Osoby takie muszą dołączyć do wniosku orzeczenie sądu o powierzeniu im sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem.

W razie odmowy przyznania świadczenia wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania. W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji będzie można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Alternatywnie można też, w terminie 30 dni, odwołać się do wojewódzkiego sądu administracyjnego – od razu lub po drugiej negatywnej decyzji prezesa ZUS lub KRUS.

PAP/RIRM

drukuj