fot. twitter.com/MEN_GOV_PL

MEN przedłużyło do 20 sierpnia nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

MEN przedłużyło do 20 sierpnia nabór do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Będzie to czwarta kadencja Rady, która jest ciałem opiniodawczo-doradczym w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży.

Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół na terytorium Polski, którzy ukończyli 13 lat i absolwenci tych szkół, którzy do 31 lipca br. nie ukończą 21 lat.

Przy analizie zgłoszeń kandydatów brane pod uwagę są: zaangażowanie w wolontariat, zaangażowanie w działalność społeczną oraz w życie społeczności lokalnych i życie publiczne (np. członkostwo w młodzieżowych radach, członkostwo w organizacji harcerskiej, uczestnictwo w Sejmie Dzieci i Młodzieży, członkostwo w samorządzie szkolnym), osiągane wyniki w nauce (w tym: uzyskanie stypendium prezesa Rady Ministrów lub innych stypendiów, udział w olimpiadach i konkursach).

„W związku ze zmienionymi w stosunku do lat ubiegłych zasadami dotyczącymi przygotowania dokumentów aplikacyjnych do Rady Dzieci i Młodzieży i zgłaszanymi w tym zakresie pytaniami, do 20 sierpnia br. przedłużony został nabór do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej” – poinformowało we wtorek MEN na swoje stronie internetowej.

Podano także, że kandydaci, którzy już wysłali zgłoszenia i otrzymali informację o brakach formalnych, powinni do 20 sierpnia wysłać poprawione zgłoszenie lub dosłać brakujące informacje na adres Ministerstwa Edukacji Narodowej.

„Jednocześnie przypominamy, że w celu kandydowania do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej wystarczy przesłać prawidłowo wypełniony i podpisany (czytelnie imieniem i nazwiskiem) formularz. Dołączenie CV do formularza zgłoszeniowego nie jest obowiązkowe. W przypadku niedołączania CV i innych załączników, prosimy o wykreślenie z przesyłanego formularza oświadczenia o treści: <<Do niniejszego zgłoszenia dołączam moje CV, wraz z załącznikami>>. W przypadku kandydata niepełnoletniego, konieczne jest podpisanie formularza przez rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata” – czytamy w komunikacie.

„Konieczne jest uzasadnienie własnej kandydatury, przygotowane przez kandydata. Do kandydata należy decyzja, jakie informacje o sobie przedstawi i jakie dokumenty załączy do formularza” – zaznaczono.

Wyniki naboru będą opublikowane na stronie internetowej resortu edukacji do końca września br.

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej działa od 2016 r. W jej skład powoływanych jest 16 członków (po jednym z każdego województwa) i 16 zastępców członków. Kadencja trwa rok. Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.

PAP/RIRM

drukuj