fot. PAP/Dominik Gajda

J. Kwieciński: Dane GUS wskazują, że polska gospodarka nadal dobrze się rozwija

Dane GUS wskazują, że polska gospodarka nadal dobrze się rozwija, widać jednak potencjalne zmniejszenie tempa rozwoju – ocenia szef MIiR Jerzy Kwieciński. Według niego jest prawdopodobne, że wzrost PKB w IV kw. ub. r. i całym 2018 r. utrzyma się w okolicach 5 proc.

„Opublikowane dzisiaj dane dotyczące zarówno produkcji przemysłowej jak i budowlanej pokazują, że nasza gospodarka w dalszym ciągu dobrze się rozwija, choć powoli uwidacznia się potencjalne zmniejszenie dynamiki tego rozwoju. Nic nie wskazuje jednak, żeby miało ono zejść poniżej tzw. potencjalnego tempa wzrostu, szacowanego dla naszej gospodarki na ok. 3 proc. Należy podkreślić, iż bieżące dane GUS potwierdzają oczekiwane przez analityków spowolnienie aktywności przemysłu oraz działalności budowlano-montażowej” – zauważył minister inwestycji i rozwoju w komentarzu przekazanym PAP.

Według niego na grudniowe wyniki produkcji przemysłowej miały silny wpływ czynniki sezonowe, a zwłaszcza kalendarzowe, które „z dość wysokim prawdopodobieństwem mogły zachęcać przedsiębiorstwa do częstszego stosowania przestojów produkcyjnych”.

Minister zauważył, że dane nieodsezonowane wskazują na wzrost produkcji przemysłowej o 2,8 proc. rdr w grudniu ub.r. wobec 4,7 proc. rdr w listopadzie ub.r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja w grudniu wzrosła o 3,1 proc. rdr wobec 5,5 proc. w listopadzie. W odniesieniu do danych dotyczących produkcji budowlanej odnotowano wzrost 12,2 proc. rdr, podczas gdy w listopadzie wyniósł 17,1 proc. rdr. Zdaniem ministra wskazuje to na wysokie prawdopodobieństwo wygasania silnego impulsu podażowego, jakim niewątpliwie były wybory samorządowe.

Zdaniem Kwiecińskiego dane GUS są zatem potwierdzeniem miękkich danych pochodzących z badania PMI dla polskiego przemysłu.

„Wydaje się jednak prawdopodobne, iż w IV kwartale 2018 r. dynamika produktu krajowego brutto utrzyma się w okolicach 5 proc. Tym samym dynamika wzrostu PKB w całym 2018 r. również będzie oscylować wokół 5 proc.” – uważa minister.

W opinii Kwiecińskiego należy mieć świadomość, iż na wzrost w I kw. 2019 r. będą silnie oddziaływać trendy widoczne już u naszych głównych partnerów gospodarczych – zwłaszcza poprzez zmniejszenie zamówień eksportowych dla krajowych przedsiębiorstw, jak i wysoka baza z 2018 roku. Minister zwrócił uwagę na osłabienie koniunktury u naszych najważniejszych partnerów handlowych.

„Przy czym w wypadku uspokojenia sytuacji na linii USA-Chiny, druga połowa roku powinna przynieść wzrosty w światowym handlu, co korzystnie wpłynie na europejską i polską gospodarkę” – zaznaczył.

„Podejmując próbę oszacowania możliwego do osiągnięcia tempa wzrostu PKB w 2019 r. i latach kolejnych należy pamiętać, że w najbliższym czasie powinna się utrzymywać solidna dynamika popytu wewnętrznego. Jej podstawą powinna pozostać korzystna sytuacja na rynku pracy, mimo iż GUS wskazuje na pewne spowolnienie w grudniu 2018 r. dynamiki przyrostu zarówno wynagrodzeń, jak i zatrudnienia. Dodatkowo impulsem będzie konsekwentnie prowadzona polityka społeczna rządu, która przyczyni się do dalszej poprawy sytuacji dochodowej gospodarstw domowych – w szczególności dochodu rozporządzalnego” – dodał.

Według Kwiecińskiego wskazuje to na możliwość osiągnięcia w 2019 r. – i prawdopodobnie również w latach kolejnych – tempa wzrostu wyższego niż tzw. potencjalne tempo wzrostu, czyli osiągane przy „normalnej intensywności wykorzystania czynników produkcji”. Szacuje się je na ok. 3 proc. rocznie, przy czym w ostatnich dwóch latach gospodarka polska rozwijała się wyraźnie szybciej.

„Wiązało się to ze zwiększoną intensywnością wykorzystania czynników produkcji, przede wszystkim czynnika pracy – co znajdowało odzwierciedlenie w malejącej stopie bezrobocia oraz dynamicznie rosnących wynagrodzeniach. Według mnie owa +ponadnormatywna+ aktywność gospodarki miała wyraźny związek nie tylko ze sprzyjającą – jeszcze w niedalekiej przeszłości – koniunkturą zewnętrzną, ale bardzo silnie z efektywną realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – podkreśla minister.

Jerzy Kwieciński przypomniał, że renomowane ośrodki międzynarodowe od dłuższego czasu wskazywały, iż rok 2018 będzie ostatnim z tak wysokim tempem wzrostu polskiego PKB, prognozowanym przez nie na poziomie ok. 4,8-5,0 proc.

„Ich prognozy na 2019 r. wskazują na dostrzegalne obniżenie tempa wzrostu – Bank Światowy prognozuje je na ok. 4 proc., podczas gdy agencja ratingowa S&P na 3,4 proc. W przedziale wartości wyznaczonym przez prognozy tych ośrodków mieści się tempo wzrostu założone na obecny rok w ustawie budżetowej w wysokości 3,8 proc., które choć jeszcze kilka miesięcy temu – tj. w okresie dynamicznego wzrostu wielu wskaźników makro – wydawać by się mogło założeniem zbyt +konserwatywnym+, opiera się na realistycznych założeniach” – podsumował szef MIiR.

PAP/RIRM

drukuj