Grupa PZU wypracowała ponad 3 mld zł zysku netto po III kwartale br.

Grupa PZU dysponuje majątkiem o wartości 300 mld zł, który wypracował ponad 3 mld zł zysku netto po III kwartale 2017 r. – przekazał prezes spółki Paweł Surówka. Dodał, że PZU utrzymało rentowność we wszystkich kluczowych liniach biznesu, pomimo wzrostu szkodowości z powodu sierpniowych nawałnic.

„Grupa PZU dysponuje 300 mld zł aktywów, które wypracowały ponad 3 mld zł zysku netto po III kwartale 2017 roku. To niemal dwukrotnie więcej, niż w analogicznym okresie 2016 roku” – powiedział cytowany w środowym komunikacie Paweł Surówka.

Spółka poinformowała, że zysk netto Grupy PZU wzrósł do 3 mld zł w porównaniu do 1,5 mld zł po III kwartale 2016 roku, a zysk netto jednostki dominującej do 2,1 mld zł w porównaniu do 1,3 mld zł po III kwartale 2016 roku.

„Tak wysoka dynamika to zasługa zarówno większej obecności Grupy w sektorze bankowym, jak i poprawy rentowości w podstawowej działalności ubezpieczeniowej. Co ważne, pomimo wzrostu szkodowości w III kwartale, związanej głównie z silnymi nawałnicami i opadami deszczu, które nawiedziły nasz kraj, utrzymaliśmy rentowność we wszystkich kluczowych liniach biznesu. Systematyczne inwestycje w fundamenty gwarantujące rozwój PZU, dbałość o bazę klientów oraz utrzymywanie dyscypliny kosztowej sprawia, że nawet w trudnych rynkowo okresach, jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać kapitałem i generować wysokie zyski, zachowując przy tym najwyższe standardy świadczonych usług” – zaznaczył prezes PZU SA.

Także wiceprezes PZU Tomasz Kulik podkreślił, że pomimo sierpniowych szkód spowodowanych przez nawałnice, PZU w III kwartale 2017 roku, poprawiło o 5,4 p.p. wskaźnik mieszany dla całego segmentu ubezpieczeń majątkowych w Polsce.

„Osiągnięty po 9 miesiącach poziom 90,1 proc. dla tego wskaźnika, utrzymuje się powyżej naszych strategicznych ambicji. Wsparciem dla tak dobrego wyniku jest wysoki wolumen sprzedaży ubezpieczeń oraz silna dyscyplina kosztowa. Wskaźnik kosztów administracyjnych spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU w Polsce uległ poprawie o 1,1 p.p. osiągając na koniec września 2017 roku poziom 6,6 proc.. Systematyczna poprawa to efekt zarówno zmian w obszarach kosztowych, jak i rosnącej kultury kosztowej całej organizacji, umożliwiający wykorzystanie efektów skali prowadzonej działalności w celu optymalizacji kosztów jednostkowych” – powiedział cytowany w komunikacie Tomasz Kulik.

W przypadku ubezpieczeń na życie spółka poinformowała, że po trudnym pierwszym kwartale, kiedy marża w ubezpieczaniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych spadła poniżej 14 proc., PZU podjęło szereg działań mających na celu ograniczenie spadków rentowności.

„Przy malejącej częstości zgonów osiągnęliśmy bardzo dobry rezultat już w II kwartale 2017. Kontynuacja trendów i konsekwencja w naszych działaniach pozwoliły na dalszą poprawę wyników w III kwartale i osiągnięcie 25,9 proc. marży zysku. Dzięki temu, już po 9 miesiącach rentowność w tym istotnym dla nas segmencie ubezpieczeń przekroczyła strategiczny poziom 20 proc.” – powiedział cytowany w komunikacie prezes PZU Życie Roman Pałac.

Spółka poinformowała, że pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU po III kwartale 2017 roku miały m.in.: wzrost składki przypisanej brutto w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego głównie w efekcie wzrostu średniej składki i liczby ubezpieczeń oraz w ubezpieczeniach indywidualnych, wzrost rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych związany głównie z niższą szkodowością w ubezpieczeniach rolnych, lepsze wyniki w segmencie działalności bankowej w związku z wysokim poziomem sprzedaży przez Alior Bank produktów kredytowych, wsparte korzystną koniunkturą gospodarczą.

Po III kwartale 2017 roku Grupa PZU zebrała 16 mld 933 mln zł składki brutto, czyli o 15,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jak podaje PZU, to w znacznej mierze rezultat wyższej sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego (+1 087 mln zł) i korporacyjnego (+300 mln zł), na skutek wzrostu średniej składki i liczby ubezpieczeń.

Po III kwartale 2017 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu rezerw Grupy PZU wyniosła 11 mld 252 mln zł, to jest wzrost o 15,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, co ma związek ze zwiększeniem skali działalności.

Koszty administracyjne Grupy po III kwartale 2017 roku ukształtowały się na poziomie 3 mld 644 mln zł względem 1 mld 927 mln zł w analogicznym okresie 2016, czyli były o 89,1 proc. wyższe w relacji do poprzedniego roku. Wzrost wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Pekao oraz połączenia Alior Bank z wydzieloną działalnością BPH 4 listopada 2016 r. Koszty administracyjne segmentu bankowego wzrosły o 1 mld 661 mln zł. Jednocześnie koszty administracyjne w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce ukształtowały się na poziomie niższym o 9 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Po III kwartale 2017 roku wynik netto na działalności inwestycyjnej 1 Grupy PZU wyniósł 5 mld 833 mln zł wobec 2 mld 635 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku (wzrost o 121,4 proc.). Wyższy wynik po III kwartale to przede wszystkim efekt wzrostu dochodów z lokat wygenerowanych na działalności bankowej w związku z rozpoczęciem konsolidacji Pekao, a także lepszy wynik z działalności inwestycyjnej z wyłączeniem działalności bankowej.

Po III kwartale 2017 roku Grupa PZU uzyskała wynik z działalności operacyjnej na poziomie 3 mld 896 mln zł wobec 1 mld 960 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 98,8 proc.). Zysk netto wzrósł o 1 mld 495 mln zł (+99,1 proc.) do poziomu 3 mld 3 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 2 mld 146 mln zł wobec 1 mld 309 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku (wzrost o 63,9 proc.).

Na 30 września 2017 roku skonsolidowane kapitały własne osiągnęły wartość 35 mld 930 mln zł wobec 16 mld 268 mln zł na 30 września 2016 roku. Wzrost skonsolidowanych kapitałów własnych związany jest ze wzrostem udziałów niekontrolujących, które głównie w związku z rozpoczęciem konsolidacji Pekao w I półroczu 2017 roku osiągnęły wartość 22 mld 25 mln zł. Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej wzrosły o 907 mln zł względem końca poprzedniego roku – efekt podziału zysku za 2016 rok, w tym przeznaczenia na wypłatę dywidendy 1 mld 209 mln zł skompensowany wynikiem netto przypisanym jednostce dominującej wypracowanym po III kwartale 2017 roku.

PAP/RIRM

drukuj