Deklaracja szczytu Trójmorza: nasza współpraca przyczyni się do rozwoju całej UE

Współpraca między krajami Trójmorza jest w interesie UE, przyczyni się do jej rozwoju – głosi przyjęta deklaracja uczestników drugiego szczytu inicjatywy Trójmorza w Warszawie. Priorytetem Trójmorza – według dokumentu – jest wspieranie inwestycji w infrastrukturę.

W czwartkowym szczycie wzięli udział przedstawiciele 12 państw Europy Środkowej i Wschodniej: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Na spotkanie przyjechało 10 prezydentów krajów Trójmorza, nieobecni byli prezydenci Czech i Austrii. Gościem specjalnym inauguracji oraz pierwszej sesji dyskusyjnej szczytu, poświęconej współpracy euroatlantyckiej, był prezydent USA Donald Trump.

W przyjętej w Warszawie deklaracji podkreślono, że „państwa Trójmorza ze swym potencjałem tworzą dynamiczny region, którego rozwój zależy między innymi od koordynacji wysiłków całego regionu”.

Zwrócono uwagę w szczególności na wyzwania wynikające z „różnic w sieciach transportowych, energetycznych i telekomunikacyjnych w regionie”, które „ograniczają dynamiczny wzrost relacji gospodarczych” między krajami Trójmorza. Zaznaczono, że sieci te „powinny być rozwijane”.

Uczestnicy szczytu oświadczyli, że „uznają wielką wartość pogłębionej współpracy w formacie Trójmorza”, która – ich zdaniem – powinna być skoncentrowana na „wspieraniu inwestycji w dziedzinach takich jak gospodarka, połączenia transportowe, infrastruktura energetyczna, ochrona środowiska, prace badawczo-rozwojowe i komunikacja cyfrowa w regionie Trójmorza”.

Wśród priorytetów inicjatywy wymieniono poprawę połączeń transportowych w regionie i dalszego integrowania ich z Transeuropejską Siecią Transportową, realizację postulatów unijnej polityki energetycznej, promowanie biznesowego charakteru wspólnych projektów gospodarczych oraz osiągnięcie pełnej synergii z politykami UE.

W dokumencie uczestnicy szczytu podkreślili, iż „ulepszona infrastruktura”, a także łączność gospodarcza i społeczna pomiędzy państwami regionu Trójmorza – wzdłuż osi Północ-Południe i Wschód-Zachód – leży nie tylko w interesie wszystkich uczestników inicjatywy, ale także „całej Unii Europejskiej”, ułatwiając „osiąganie, wzmacnianie i cementowanie” jej jedności.

W deklaracji stwierdzono też, że rozwój współpracy między państwami Trójmorza przyczynia się do rozwoju Unii, „która dzięki temu jako całość pozostanie ambitna, zjednoczona i żywotna”. Podtrzymano ponadto, że członkostwo w UE jest jedną z zasad, w oparciu o które działać będzie inicjatywa Trójmorza. Jednocześnie zadeklarowano, że Trójmorze jest „otwarte na zainteresowane podmioty biznesowe z całego świata i partnerów globalnych”.

W dokumencie „z zadowoleniem” odnotowano również utworzenie Forum Biznesowego Trójmorza, którego celem jest łączenie podmiotów gospodarczych zainteresowanych „współpracą ekonomiczną obliczoną na wzmacnianie więzi gospodarczych w regionie”.

W ramach Trójmorza współpracuje ze sobą 12 państw położonych w regionie pomiędzy Adriatykiem, Bałtykiem a Morzem Czarnym. To wspólna inicjatywa Polski i Chorwacji mająca na celu głównie pogłębienie współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej.

Spotkanie w Warszawie było drugim szczytem państw Trójmorza. Pierwsze odbyło się w sierpniu zeszłego roku w Dubrowniku. Wówczas reprezentanci 12 państw Europy Środkowej i Wschodniej przyjęli deklarację, w której wskazali cele współpracy. W dokumencie wyrażono przekonanie, że dzięki poszerzeniu współpracy w dziedzinie energii, transportu, komunikacji cyfrowej oraz gospodarki Europa Środkowa i Wschodnia stanie się bardziej bezpieczna i bardziej konkurencyjna oraz przyczyni się tym samym do wzmocnienia Unii Europejskiej jako całości.

PAP/RIRM

drukuj