Rada Miejska w Sokółce

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE
z dnia 29 marca 2012 r.

W sprawie stanowiska dotyczącego nieprzyznania Telewizji „TRWAM”, koncesji na rozpowszechnianie programu na przygotowywanym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Oz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591. zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220. Nr 62 poz. 558. Nr 113 poz. 984. Nr 153 poz. 1271. Nr 214 poz. 1806. z 2003 r. Nr 80 poz. 717. Nr 162 poz. 1568. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055. Nr 116 poz. 1203. z 2005 r. Nr 172 poz 1441. Nr 175 poz. 1457. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 . Nr 181 poz. 1337. z 2007 r. Nr 48 poz. 327. Nr 138 poz. 974. Nr 173 poz. 1218. z 2008 r. Nr 180 poz. IUl. Nr223 poz. 1458. z 2009 r. Nr 52 poz. 420. Nr 157 poz. 1241. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146. Nr 40 poz. 230. Nr 106 poz. 675. z 2011 r.Nr21 poz. 113. Nr 117 poz. 679. Nr 217 poz. 1281 Nr 134 poz. 777. Nr 149 poz. 887. , uchwala się co następuje :

§ 1. Rada Miejska w Sokółce protestuje przeciwko nieprzyznaniu Telewizji „TRWAM” przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji na rozpowszechnianie programu na przygotowywanym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej.

Rada Miejska w Sokółce z zaniepokojeniem przyjęła decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odmawiająca przyznania koncesji Fundacji Lux Veritatis właścicielowi  telewizji „TRWAM”, na rozpowszechnianie programu  na przygotowywanym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej.

Uważamy decyzje KRRiT za niezrozumiałą, odczytujemy ją jako ewidentne łamanie przyjętych standardów społeczeństwa obywatelskiego. Domagamy się od KRRiT respektowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która gwarantuje równość obywateli wobec prawa, wolność sumienia i religii oraz prawo do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Pluralizm mediów, bez względu na to. jakie poglądy one reprezentują, jest podstawą budowania zawartej w Konstytucji zasady wolności słowa. Nie chcemy, by w przyszłości stację radiowe i telewizyjne, odwołujące się i propagujące społeczną naukę Kościoła były dyskryminowane przez KRRiT w procesie koncesyjnym.

Popieramy w len sposób głos licznych samorządów w Polsce oraz głosy protestu naszych wyborców.
§ 2. Rada Miejska w Sokółce postanawia przesiać podjętą uchwałę na adres : Jan Dworak Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ul. Sobieskiego 101. 00-763 Warszawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY

drukuj