Oświadczenie Prokuratury Krajowej

Warszawa, dn. 12.05.2006.

INFORMACJA PRASOWA

Prokuratura Okręgowa w Toruniu, po dokonaniu szczegółowej analizy akt zakończonych
postępowań dotyczących Radia Maryja, podjęła decyzję o odmowie wszczęcia
śledztwa w sprawie zbiórki pieniędzy na ratowanie Stoczni Gdańskiej.

Po publikacjach prasowych Prokuratura Krajowa w kwietniu tego roku badała
akta zakończonych postępowań. Ustalono, że wnioski wynikające z analizy akt
przeprowadzonej w 2002 roku na polecenie ówczesnego Prokuratora Krajowego Karola
Napierskiego, były prawidłowe. Stwierdzono wówczas, że nie ma podstaw do kwestionowania
zasadności decyzji o umorzeniu bądź odmowie wszczęcia postępowania w tych sprawach.
Z kolei w 2003 roku, w ramach wspólnych działań Prokuratury Krajowej i Ministerstwa
Finansów, przeprowadzono kontrole dotyczące kwestii finansowych związanych
z działalnością Radia Maryja. W ich toku również nie stwierdzono popełnienia
przestępstw podatkowo-skarbowych, skutkujących zawiadomieniem prokuratury.
Niezależnie od tych ustaleń, w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu, ponownie poddano
prawno-karnej ocenie materiał dowodowy zgromadzony w tychże sprawach.
W trakcie postępowania sprawdzającego, w oparciu o zgromadzoną dokumentację
oraz wiedzę uzyskaną od redemptorysty ojca Jana Króla, ustalono, że zbiórkę
pieniędzy na rzecz dokapitalizowania upadającej Stoczni Gdańskiej zorganizował
Społeczny Komitet Ratowania Stoczni Gdańskiej. W skład Komitetu wchodziły różne
osoby zainteresowane przemysłem stoczniowym (stoczniowcy, inżynierowie, profesorowie,
politycy itp.). Radio Maryja udostępniło swoje konto bankowe, na które wpływały
środki wpłacane przez różne osoby z terenu całej Polski. Według obliczeń, na
udostępnione subkonto wpłynęło nieznacznie ponad 7 000 000 złotych. Ponieważ
jednak Stocznia Gdańska została sprzedana, Radio Maryja poinformowało o możliwości
zwrotu pieniędzy wpłaconych na jej ratowanie. Podstawą zwrotu było okazanie
dowodu wpłaty bądź polecenia przelewu.
Po ukazaniu się powyższego komunikatu do Radia Maryja wpłynęły wnioski o zwrot
wpłat, a także oświadczenia-prośby o przekazanie wpłaconych kwot na rzecz Radia
Maryja.
Ponadto ustalono, że Społeczny Komitet Ratowania Stoczni Gdańskiej otrzymał
około 1000 świadectw udziałowych NFI z przeznaczeniem na ratowanie stoczni.
Świadectwa te zostały zdematerializowane przy wykorzystaniu konta Radia Maryja,
a osobom ubiegającym się o ich zwrot przekazano równowartość w złotówkach,
w kwotach odpowiadających kursom giełdowym akcji spółek, na które świadectwa
zostały wymienione.
Co istotne, ustalono również, że niezależnie od zbiórki na ratowanie Stoczni
Gdańskiej, Radio Maryja otrzymało darowizny w postaci świadectw udziałowych
NFI. Świadectwa te zawierały odręczne zapiski o treści "Dar dla Radia Maryja".
Jedynie te świadectwa, po zdematerializowaniu, zainwestowano na giełdzie, w
tym w akcje spółki ESPEBEPE.
Odmiennym natomiast zagadnieniem jest działanie zarządu wymienionej spółki
ESPEBEPE na szkodę tej spółki, w tym doprowadzenie jej do upadłości oraz niezgodne
z prawem manipulowanie kursem akcji ESPEBEPE przez działania BIG Banku. W tym
zakresie postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Niewykluczone,
że pokrzywdzonymi mogą okazać się akcjonariusze spółki, w tym ojciec Jan Król
oraz Warszawska Prowincja Redemptorystów.

Janusz Kaczmarek

Prokurator Krajowy

drukuj