Od sanktuarium sumienia do sanktuarium relacji międzyludzkich Radio Maryja i TV Trwam – „wirtualne” sanktuarium rzeczywistego „Spotkania”

„Każdy chrześcijanin jest wezwany do włączenia się w wielką pielgrzymkę, którą poprzez wieki historii odbywa Chrystus, Kościół oraz ludzkość. Sanktuarium, do którego podąża chrześcijanin winno stać się szczególnym „Namiotem Spotkania”, jak Biblia nazywa tabernakulum przymierza”. Zaczynam słowami dokumentu papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych z 1999 roku, aby natychmiast postawić pytanie, czy z pomocą współczesnych środków społecznego komunikowania można stworzyć autentyczny „Namiot spotkania” ludzi z Bogiem i między sobą? Spróbujmy dać odpowiedz na to pytanie na polskim przykładzie Radia Maryja i TV Trwam.I. Radio Maryja i TV Trwam – sanktuarium sieci ludzkich sumieńRadio Maryja w Polsce prowadzone przez zgromadzenie zakonne redemptorystów, które w tym roku obchodzi swoje 20-te urodziny, powstało w czasie Pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II. Dzisiaj, dzięki koncesji państwowej oraz umowie zawartej z Konferencją Episkopatu Polski, Radio Maryja może nadawać swój program ewangelizacyjny w całej Polsce a dzięki przekazowi satelitarnemu i internetowi dociera na wszystkie kontynenty. Z racji dużego skupienia Polaków mieszkających w Ameryce Północnej za zgodą władzy kościelnej powstała między innymi Centrala Radia Maryja w Chicago. Początek tej rozgłośni związany jest z datą 8 grudnia 1991, kiedy to po raz pierwszy, z dwóch nadajników w miastach Toruniu zaczęto nadawać audycje o charakterze religijnym i społecznym. Początek działalności Radia Maryja wpisuje się w ważny moment historyczny, kiedy to w Polsce dokonują się wielkie zmiany po upadku totalitarnego systemu komunistycznego.

Założycielem rozgłośni jest charyzmatyczny o. Tadeusz Rydzyk, redemptorysta, który po okresie doświadczeń pracy duszpasterskiej w Polsce i Niemczech nosił w sobie przez dłuższy czas wielkie pragnienie założenia jakiegoś centrum dla nowej ewangelizacji, które wkrótce – jak pokazała przyszłość – miało przybrać formę radia, a potem również i telewizji. Ojciec T. Rydzyk od samego początku przy aprobacie Zarządu Warszawskiej Prowincji Redemptorystów starał się pozyskać dla idei ewangelizacyjnego radia wielu zwolenników zarówno duchownych jak i świeckich. Trzeba powiedzieć, że od samego początku audycjom nadawanym przez Radio towarzyszył wielki entuzjazm, tak po stronie autorów programu jak i odbiorców, którzy bardzo szybko identyfikowali się z linią programową rozgłośni i angażowali się w tworzenie jej zaplecza – modlitewnego, materialnego i promocyjnego. Radio Maryja od prawie od 20 lat codziennie wita swoich słuchaczy tymi słowami: „Tu Radio Maryja – katolicki głos w naszych domach, „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica”.

To radio wychodzi najpierw naprzeciw duchowym potrzebom słuchaczy, dlatego zaprasza codziennie do udziału we Mszy św., podczas której głoszona jest homilia, do wysłuchania codziennej katechezy – uczynionej na bazie KKK – z możliwością udziału w dyskusji nad nią ze strony słuchaczy, do odmawiania liturgii godzin i różańca, do odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia i innych nabożeństw maryjnych. Radio Maryja pomaga wiernym pielęgnować pobożność ludową pogłębianą nauczaniem posoborowym. W ramach katechezy w radiu przybliżane jest systematycznie nauczanie błogosławionego Jana Pawła II i Benedykta XVI. Nadto w każdą sobotę w ramach audycji Z Kościołem w Trzecie Tysiąclecie katechezę prowadzą sami księża biskupi.

Typową cechą dla Radia Maryja jest jego interaktywność. Głoszone Słowo Boże na antenie Radia Maryja dociera do niezliczonej ilości sumień wszystkich ludzi potrzebujących duchowości. I w ten sposób domy słuchaczy stają się podobne do domów zakonnych, gdzie do nieba zanoszona jest żarliwa modlitwa. Boże słowo dociera do wrażliwych ludzkich sumień, często do osób chorych, samotnych, poszukujących, nie mających odwagi, by pójść na niedzielną Eucharystię do Kościoła, do dzieci i młodzieży. To głoszenie obficie Słowa Bożego stanowi priorytet w ramówce programu. To usłyszane i medytowane Boże Słowo w indywidualnym sumieniu dokonuje prawdziwych cudów, że ludzie zaczynają czuć się jedną wielką rodziną, w której każdy odnajduje swoje miejsce.

Wielokrotnie słyszałem od lekarzy, którzy stawiali diagnozę, że ludzie słuchający radia stają się zdrowsi, ponieważ nie czują się już samotni, a odkrywając swoją podmiotowość, życie ich nabiera większego sensu i zaczynają być aktywniejsi na wielu płaszczyznach. Wielu słuchaczy daje świadectwo, że wraz z pojawieniem się w ich domu “katolickiego głosu”, zmieniły się ich wzajemne relacje i atmosfera w ich domu. Niektórzy określają to sakralizacją miejsca, dzięki obecności modlitwy, zwłaszcza różańcowej, pieśni religijnych, Słowa Bożego – wszystkich elementów obecnych w Sanktuarium. Wzruszające jest świadectwo mężczyzny mieszkającego w USA, który w czasie transmitowanej modlitwy przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, czuje obowiązek trwania na klęczkach.

Spełnia się pragnienie błogosławionego Jana Pawła II zawarte w jego duchowym testamencie Novo Millennio Ineunte, aby nasze wspólnoty (domy) stawały się „prawdziwymi szkołami modlitwy”, w której spotkanie z Jezusem wyraża się przez słuchanie, kontemplację, dziękczynienie, uwielbienie, żarliwość uczuć aż po prawdziwe urzeczenie serca (por. NMI, 33). Raduje nas fakt, że błogosławiony Jan Paweł II sam dał kiedyś osobiste świadectwo o Radiu Maryja, mówiąc między innymi te słowa:

„Pragnę podkreślić przede wszystkim bogactwo tego programu, który wychodzi naprzeciw podstawowym potrzebom człowieka, uwzględniając przede wszystkim potrzeby religijne. Program ten jest wszechstronny: obejmuje modlitwę, katechezę, informację, muzykę religijną, a także kontakty telefoniczne ze słuchaczami” (23.03.94). Podkreślił on także, że „cenny wkład Radia Maryja w dzieło nowej ewangelizacji buduje rodzinę “Bogiem silną”, wychowuje społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie do “cywilizacji miłości” (tamże). Jan Paweł II osobiście doceniał to zasadnicze zaangażowanie radia na rzecz ewangelizacji, które „wyraża się ono przez katechezę, pogadanki religijne, a zwłaszcza przez wspólną ze słuchaczami modlitwę. W ten sposób posłanie Ewangelii dociera do wielu ludzkich serc, niosąc otuchę i umocnienie” (18.04.96). W czasie IV pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do grobów Apostołów Jana Paweł II powiedział: „Kościół nie lęka się środków społecznego przekazu, przeciwnie, potrzebuje ich do swojej zbawczej misji, czyli ewangelizacji. Czymże jest ewangelizacja? Jest głoszeniem ludzkości Dobrej Nowiny o Chrystusie, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odkupił każdego człowieka”. Odnosząc się bezpośrednio do Radia Maryja, wyraził swoją osobistą ocenę jego działalności: „Wielki jest wkład waszego radia w dzieło ewangelizacyjne. Dzięki waszym transmisjom myśl o Bogu dociera do wielu ludzi i środowisk w Polsce, a także poza jej granice oraz na inne kontynenty. Modlitwa i katecheza, to dwa istotne elementy, które wyróżniają radio katolickie spośród innych rozgłośni. …W sposób szczególny chciałbym dzisiaj podkreślić i zwrócić uwagę na modlitwę. Modlitwa bowiem stoi u początków ewangelizacji. Jest cichym, ale jakże skutecznym źródłem, z którego wypływa siła do dawania świadectwa. Wasza tak liczna obecność na placu św. Piotra jest między innymi owocem tego apostolstwa. Na falach Radia Maryja jest transmitowana Msza św., a także wiele modlitw tak głęboko wrośniętych w naszą Polską pobożność. Wystarczy wspomnieć modlitwę różańcową, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwę “Anioł Pański”, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, czy też modlitwę brewiarzową” (16.10.97).

Z racji przyjętej nazwy, Radio Maryja przybliża ludzi do spotkania Bogiem za pośrednictwem duchowości maryjnej: „Radio Maryja wskrzesza tradycję Godzinek – w tej tradycyjnej formie kultu Matki Bożej, Jej Niepokalanego Poczęcia. Wieczorem zaś gromadzi rodziców i dzieci na wspólnej modlitwie różańcowej, przy Apelu Jasnogórskim” (23.03.94). Nie dziwi więc nas fakt, że Jan Paweł II osobiście postanowił zawierzyć Radio Maryja Matce Bożej Gwieździe Nowej Ewangelizacji: „Was wszystkich, wasze apostolstwo oddaję w opiekę Najświętszej Maryi Panny, którą czcimy jako Gwiazdę Ewangelizacji: “Maryjo(…)wskazuj nam drogi życia, umacniaj w godzinach próby, abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi, umieli z pokorą i odwagą przekazywać na falach eteru umysłom i sercom wszystkich ludzi radosną wieść o Chrystusie, Odkupicielu człowieka. Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas”! Prowadź Radio Maryja i bądź jego Opiekunką” (23.03.94).

II. Radio Maryja i TV Trwam – sanktuarium sieci wspólnotSłuchacze Radia Maryja żyjąc w rytmie jego programu nie zamknęli się w swoich domach. Zaczęli mieć potrzebę wspólnego bycia razem na modlitwie, na wspólnym dzieleniu się. Spotykając się razem zaczęli odkrywać poczucie już istniejącej między nimi rodzinności. To w jednej z audycji radiowych prowadzonych w początkach Radia przez Założyciela stacji ktoś ze słuchaczy zaproponował, by rodzące się grono stałych słuchaczy Radia nazwać Rodziną Radia Maryja. Poszerzające się szybko grono słuchaczy i potrzeba stworzenia przedstawicielstwa Radia w ośrodkach odległych od Torunia spowodowały, że zaczęto zakładać Terenowe Biura Radia Maryja. Nieco później zaczęto zakładać Biura i Koła Przyjaciół Radia Maryja, choć są najbardziej typowymi przejawami, nie wyczerpują rzeczywistości Rodziny Radia Maryja. Możemy stwierdzić, że grupa słuchaczy Radia tworzy pewien konkretny fenomen, określany mianem Rodziny Radia Maryja. Ogromna rzesza słuchaczy wspierających Radio pozostaje formalnie niezrzeszona. Wzajemne relacje słuchaczy to więzy wiary i współdzielonych wartości ludzkich, realizujących się na falach eteru, a wspieranych lokalnie i czasem bardziej powszechnie poprzez spotkania-wydarzenia. W czasie ewangelizacyjnej działalności Radia Maryja można było zaobserwować, jak z dnia na dzień te sumienia ludzi pragną łączyć się razem, we wzajemności, aby dzielić wspólne ideały i wartości. I tak słuchacze zaczęli regularnie gromadzić się razem we wspólnotach parafialnych pod przewodnictwem kapłanów na modlitwie i na spotkaniach natury formacyjnej. Sam błogosławiony Jan Paweł II powiedział, że Radio Maryja nie tylko powinno uczyć modlitwy, ale powinno również wychowywać do prawdy poprzez solidną informację i formację, która nie ogranicza się wyłącznie do słuchania Radia Maryja. Potwierdzeniem mogą być jego słowa:

„Niech Wasze radio służy prawdziwej informacji, przepojonej miłością i opartej na sprawiedliwości. Niech przyczynia się do kształtowania ludzkich sumień w duchu nauki Chrystusa” (23.03.94);

„Środki przekazu właściwie wykorzystane oddają ludziom wielką przysługę. Muszą jednak podawać im rzetelną informację, zgodnie z prawdą, a także ubogacać ducha, troszcząc się o formację religijną i morale swoich słuchaczy. Udoskonalając ludzkie sumienie przyczyniają się do wspólnego dobra i do rozwoju całego społeczeństwa i narodu” (16.10.97).

Informowaniem Polaków o ważnych wydarzeniach, na temat których inne media milczą, zajęła się ogólnopolska gazeta codzienna „Nasz Dziennik”, która również narodziła się przy Radiu Maryja. Wszystkie te środki komunikacji społecznej mają na celu wypełnienie ważnej misji w polskim narodzie, który przez wiele lat zniewolony był okrutną zakłamaną i totalitarną ideologia komunizmu. Tą misją jest stawanie po stronie prawdy, po stronie pokrzywdzonych, zepchniętych na margines społeczny.

Rodzina Radia Maryja – ta sieć wzajemności ludzkich sumień- podejmuje trud wspólnego rozeznawania sytuacji społeczno – politycznej i w duchu odpowiedzialności za dobro wspólne Narodu i Kościoła reaguje różnymi konkretnymi inicjatywami. Przykładem tego może być miedzy innymi ogromna mobilizacja sumień na rzecz obrony życia, obrony wolności religijnej itd. W tym duchu mówił do Polaków, do Rodziny Radia Maryja Jan Paweł II:

„Życie ludzkie ma charakter święty i nienaruszalny, stąd zadaniem każdego człowieka, a zwłaszcza chrześcijanina, jest obrona życia, wszelkiego życia, w sposób szczególny tego nienarodzonego, w łonie matki. Wszelkie ataki godzące w to życie winny się spotkać ze sprzeciwem, jasnym i zdecydowanym sprzeciwem ze strony wszystkich ludzi, zwłaszcza ze strony ludzi wierzących, którzy są synami i córkami Kościoła. Nie można budować wspólnego dobra, jeśli się nie uznaje i nie chroni prawa do życia; prawo do życia jest filarem każdego cywilizowanego społeczeństwa. Dlatego z wielkim uznaniem pragnę podkreślić wysiłki tych wszystkich ludzi dobrej woli w naszym kraju, którzy mówią zdecydowanie “tak” życiu.(…)Radiu Maryja życzę, aby odważnie głosiło Ewangelię słowem i czynem, aby rozprzestrzeniało na falach eteru Chrystusowe orędzie życia, które jest zawsze orędziem prawdy, miłości i solidarności” (18.04.96).

III. Radio Maryja i TV Trwam – sanktuarium międzypokoleniowej wspólnoty
dzieci, młodzieży i rodzin1. Sieć dziecięcych serc

Z biegiem czasu przy Radiu Maryja przy ścisłej współpracy ze świeckim powstały trzy konkretne wspólnoty odnoszące się do różnych grup wiekowych. Dzięki charyzmatycznemu dziecku z niepełnosprawnością Madzi Buczek przy Radiu Maryja powstały Podwórkowe Kółka Różańcowe gromadzące w Polsce i w świecie ok. 140 tysięcy dzieci, które codziennie odmawiają dziesiątkę różańca świętego. W ciągu całego roku odbywają się regularne spotkania z tymi dziećmi. Spotkania te są transmitowane bądź przez radio bądź przez telewizję. Raz w roku w narodowym sanktuarium w Częstochowie odbywa się ogólnopolska pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych. W tę działalność żywo się włącza jeden z polskich biskupów, nazywany przyjacielem dzieci, Ks. Bp. Antoni Długosz.

2. Sieć młodych serc

Drugą grupą są młodzi słuchacze Radia Maryja, którzy gromadzą się między innymi w ramach Młodzieżowych Kół Przyjaciół Radia Maryja. Również i ta grupa w ciągu roku ma swoje momenty formacji a ukoronowaniem tej formacji jest również ogólnopolska pielgrzymka młodych słuchaczy do Częstochowy. To tam u stóp Królowej Polski w radosnym klimacie modlitwy, śpiewu, świadectw a szczególnie w czasie wspólnej Eucharystii młodzież daje swoje odważne świadectwo wiary, miłości do Kościoła i do swojej ojczyzny.

Z myślą o formacji młodzieży i w trosce o katolickich dziennikarzy i polityków oraz ludzi przygotowanych do ewangelizacji przez media Dyrektor Radia Maryja o. dr Tadeusz Rydzyk założył Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która oprócz zajęć dydaktycznych organizuje liczne w tym i międzynarodowe Kongresy przy dużym wsparciu Kongregacji ds. wychowania katolickiego, a szczególnie jej Prefekta ks. Kard. Zenona Grocholewskiego. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wykorzystując nowoczesne środki komunikacji umożliwia studentom studiowanie na odległość a niektóre wykłady na Uczelni mogą być wysłuchane online. W tych dniach przeżyliśmy kolejną Inaugurację Roku Akademickiego, której szczególnym gościem był Rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego Ks. bp Enrico dal Covolo, który też wygłosił wykład inauguracyjny. Ważnym do zauważenia jest fakt, że przy tej Uczelni medialnej prowadzonej przez redemptorystów studenci pod opieką ojców prowadzą studenckie radio internetowe SIM.

3. Sieć rodzin

Jednym z najpiękniejszych dowodów na to, że Radio Maryja tworzy głębokie wzajemne więzy międzyludzkie, to organizowana raz w roku Ogólnopolska pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Częstochowy, kiedy to możemy być świadkami, jak setki tysięcy słuchaczy Radia Maryja z głębokiego pragnienia serca pragnie spotkać się w tej wielkiej Rodzinie na wspólnym świętowaniu i dziękczynieniu, gdzie oprócz modlitwy nie brak wspólnego śpiewu, dzielenia się radościami i trudnościami, a momentem centralnym jest Uroczysta Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem pasterzy. Pragniemy podkreślić, że te trzy wielkie pielgrzymki słuchaczy Radia Maryja organizowane są przy ścisłej współpracy z Konferencją Episkopatu Polski, w imieniu, której występuje przewodniczący rady ds. mediów.

4. Sieć sumień wykraczającą poza granice Polski

Radio Maryja i TV Trwam łączy Polaków, którzy z wielu powodów zmuszeni zostali do opuszczenia własnej Ojczyzny. Przykładem przezywanej komunii jest miedzy innymi coroczna pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do tzw. amerykańskiej Częstochowy w stanie Pensylwania.

IV. Radio Maryja i TV Trwam – sieć międzysanktuaryjnaDzięki Radiu Maryja i TV Trwam regularnie dokonuje się pielgrzymowanie do sanktuariów w Polsce i na świecie:

– Każdego dnia przenosimy się do sanktuarium MBP w Toruniu, gdzie każdego rana transmitowana jest przez Radio Maryja Eucharystia z homilią

– Każdego wieczoru o godz. 21.00 Polacy rozproszeni w kraju i poza jej granicami duchowo pielgrzymują do sanktuarium narodowego w Częstochowie, aby odnaleźć się jako Rodzina Narodu przed Ikoną Matki Bożej Częstochowskiej

– W każdą środę na falach Radia Maryja transmisja Nowenny Nieustannej do MBP

– W niedzielę z sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, przy której ma siedzibę WSD Redemptorystów w Polsce, transmisja Nieszporów

– W każdy pierwszy czwartek miesiąca transmisja z największego w Polsce Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

– Ważną i charakterystyczną cechą Radia Maryja są poniedziałkowe transmisje. W każdy poniedziałek ekipy radiowo-telewizyjne wyruszają często w odległe punkty w kraju w ramach „Pielgrzymek Po Ziemi Ojczystej”. Bardzo często nawiedzamy liczne sanktuaria rozsiane po całym kraju, w tym też Sanktuarium Matki Bożej w Zakopanem na Krzeptówkach, wotum wdzięczności za uratowanie życia Jana Pawła II.

– Ponadto transmitowane są prawie wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia Kościoła

V. Radio Maryja i TV Trwam – globalne sanktuarium na rzecz „nowej ludzkości” w Chrystusie

– Radio Maryja buduje wspólnotę Kościoła na fundamencie piotrowym i stąd codziennie odmawiany jest Anioł Pański w solidarności z Ojcem świętym.

– Każdego dnia transmitujemy w radiu serwis informacyjny radia watykańskiego.

– W każdą niedzielę transmitujemy z Rzymu, a w razie wizyt duszpasterskich Papieża, z innych miejsc Anioł Pański z Ojcem Świętym.

– W każdą środę dzięki TV Trwam widzowie mogą uczestniczyć w Audiencji Ogólnej i wysłuchać katechezy Ojca Świetego.

– Radio Maryja i TV Trwam transmituje wszystkie Pielgrzymek zagraniczne Ojca Świetego i ważniejsze wydarzenia w Kościele Powszechnym.

-Transmitujemy przygotowany przez CTV Octava Dies – Tygodnik wiadomości z Watykanu.

Radio Maryja i TV Trwam pielgrzymuje wirtualnie po Ziemi Świętej. Każdy poniedziałek przekazujemy serwis informacyjny Terra Santa News.

Słuchacze Radia Maryja i TV Trwam bardzo sobie cenią – w formie wywiadów – spotkanie z najbliższymi współpracownikami Ojca Świetego. Wywiadów dla Radia Maryja i TV Trwam udzielili m.in.: ks. kard. Tarcisio Bertone – Sekretarz Stanu Jego Świątobliwości, najbliższy współpracownik Ojca Świętego Benedykta XVI, ks. kard. Angelo Amato – prefekt Kongregacji ds. Świętych, Ks. Kard. Saraiva Martins – były prefekt Kongregacji ds. Świętych, ks. kard. Antonio Canizares Llovera – prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, ks. kard. Jozef Tomko, były prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, ks. abp Joao Braz de Aviz – Prefekt Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, ks. kard. Zenon Grocholewski – prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, ks. abp Piero Marini – przewodniczący Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, były mistrz papieskich celebracji liturgicznych, ks. prałat Konrad Krajeński -ceremoniarz papieski

ZakończenieUkazując wymiar duchowy i społeczny swoiście „wirtualnego” Sanktuarium rzeczywistego Spotkania realizowanego przez posługę Radia Maryja i TV Trwam, nie wolno też na sam koniec pominąć jego wymiaru materialnego i logistycznego. Od początku istnienia radia sama jego siedziba stała się miejscem pielgrzymkowym. Przybywali i wciąż przybywają liczni indywidualni pielgrzymi i zorganizowane grupy. Jest to świadectwem intuicji wiernych, że tu działa Maryja, to miejsce jest przez Nią wybrane, to dzieło jest Jej dziełem. Dla pielgrzymów odwiedzających radio przygotowane są specjalne miejsca modlitwy: kaplica z Najświętszym Sakramentem (adoracja w określonych godzinach), wizerunki MB, Droga Krzyżowa, miejsca medytacji.

Podsumowując, należy stwierdzić, że Radio Maryja i TV Trwam wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wielu Polaków. Jego ewangelizacyjna misja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu jest doceniana nie tylko przez wiernych odbiorców. Sam błogosławiony Jana Paweł II pewnego razu powiedział te słowa:

„Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio i że się nazywa Radio Maryja” (29.03.95).

Przykład Radia Maryja i TV Trwam w Polsce i jej ewangelizacyjna działalności unaoczniają prawdę słów Jezusa, który nie tylko Piotra zaprasza do obfitego połowu dusz ludzkich. Współczesne środki komunikacji dają możliwość zbudowania sieci, która zagarnia dusze ludzi głodnych Pana Boga. Radio i telewizja mogą zbudować wspaniałe Sanktuarium, które zamieszkuje żywy Bóg; Sanktuarium, które stanowią nie mury, ale żywy Chrystus zamieszkujący pośród swojego Ludu. On doświadczany jest w tym Sanktuarium zawsze jako żywy i zawsze działający bogaty w Miłosierdzie Odkupiciel człowieka.

 

 

o. dr Zdzisław Klafka CSsR

drukuj

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl