fot. Ewa Sądej / Nasz Dziennik

Zaostrzenie przepisów o cudzoziemcach

Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach trafił do trzeciego czytania. Nowe przepisy mają wyeliminować tzw. turystykę pobytową i uniemożliwić sprowadzanie cudzoziemców, którzy wjeżdżają do kraju pod pretekstem studiów, ale ich nie kontynuują.

Nowela dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw spoza Unii. Chodzi o cudzoziemców przyjeżdżających m.in. w celu prowadzenia badań naukowych, podjęcia studiów, szkoleń czy udziału w wolontariacie lub w programach wymiany szkolnej.

Propozycja zakłada ustanowienie instytucji zatwierdzania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych jednostek prowadzących studia, organizujących staż i tych, na rzecz których cudzoziemcy będą wykonywać świadczenia jako wolontariusze.

Obowiązek zatwierdzania nie będzie jednak dotyczył uczelni akademickich, publicznych uczelni zawodowych, uczelni wojskowych, uczelni służb państwowych oraz uczelni prowadzonych przez Kościoły i związki wyznaniowe, których stosunek do Rzeczypospolitej Polskiej – jak wskazał poseł sprawozdawca podkomisji Jerzy Polaczek z PiS – reguluje umowa międzynarodowa lub ustawa.

– Ma to na celu zapobieżenie zagrożeniu dla bezpieczeństwa państwa wynikającym z możliwości tworzenia się w kraju uczelni, które będą założone przez działający w Polsce Kościół lub związek wyznaniowy, za pośrednictwem których to uczelni zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia na studiach będą ubiegały się osoby o poglądach bądź zachowaniach sprzecznych z zasadami porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej – mówił poseł Jerzy Polaczek.

Ponadto doprecyzowane zostały przepisy regulujące udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu poszukiwania zatrudnienia lub założenia działalności gospodarczej po zakończeniu studiów lub okresu badań naukowych.

– Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności – z uwagi na to, że jest absolwentem polskiej uczelni i poszukuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracy lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na tym terytorium – powinien przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych, ale na polskiej uczelni – wskazał parlamentarzysta.

Projekt wprowadza także rozwiązania mające na celu wyeliminowanie tzw. turystyki pobytowej zaobserwowanej szczególnie na przestrzeni 2017 roku. Zjawisko to polega na składaniu – głównie przez obywateli państw spoza UE – wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Chodzi o osoby przebywające w Polsce na podstawie wizy wydanej przez inne państwo należące do strefy Schengen. Problem dotyczy m.in. obywateli Iraku, Bangladeszu, Pakistanu i Indii.

– W związku z tym proponujemy w nowej regulacji dodanie dwóch nowych przesłanek odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia odpowiednio udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracy oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – zaznaczył Jerzy Polaczek.

Propozycję noweli ustawy o cudzoziemcach poparły kluby PiS, PO-KO, Kukiz’15 i klub Nowoczesnej. Klub PSL-UED (Unia Europejskich Demokratów) przedstawił swoje stanowisko na piśmie.

TV Trwam News/RIRM

drukuj