Zginął Biskup Polowy gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski

Życiorys Biskupa Polowego Wojska Polskiego

TADEUSZ PŁOSKI (gen. dyw. prof. dr hab.) – urodził się 9
marca 1956 roku w Lidzbarku Warmińskim jako syn Henryka i Kazimiery. W 1976 roku
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, gdzie odbył
studia filozoficzno-teologiczne.
6 czerwca 1982 w katedrze olsztyńskiej
przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Obłąka, biskupa warmińskiego.
Przez okres jednego roku pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Józefa w
Morągu.

W latach 1983-1986 studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim w Lublinie. W 1986 roku podjął pracę w Kurii Biskupiej, a także w
Sądzie Biskupim Diecezji Warmińskiej, pełniąc do dziś funkcję sędziego
diecezjalnego tegoż Sądu.

W latach 1986-1992 był redaktorem naczelnym „Warmińskich Wiadomości
Diecezjalnych” i duszpasterzem akademickim Wyższej Szkoły Pedagogicznej i
Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

W 1992 roku został oddelegowany do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i 1
czerwca 1992 roku objął urząd notariusza, następnie w 1994 roku – szefa wydziału
duszpasterskiego Kurii Polowej w Warszawie.

W 1993 roku uzyskał na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii
Katolickiej stopień naukowy doktora prawa kanonicznego.

W 1994 roku – jako pierwszy z kapelanów wojskowych – ukończył Podyplomowe
Studium Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej w
Warszawie-Rembertowie.

W 1995 roku został mianowany dziekanem Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a po ich rozwiązaniu – w 2000
roku kapelanem Biura Ochrony Rządu i w 2001 roku – dziekanem Biura Ochrony
Rządu.

Od 1995 do 2001 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego pisma Ordynariatu
Polowego „Nasza Służba”. 16 maja 2001 roku objął urząd Kanclerza Kurii
Polowej.

W latach 1996 – 2004 był referentem i opiekunem alumnów Wyższego Seminarium
Duchownego Ordynariatu Polowego. Od 1998 roku jest wykładowcą prawa wyznaniowego
na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w
Olsztynie.

Z ramienia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego pełnił funkcję korespondenta
Radia Watykańskiego i Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Nominowany na stopnie wojskowe kolejno: 1992 rok – kapitan; 1995 rok – major;
1998 rok – podpułkownik; 2000 rok – pułkownik; 2004 rok – generał brygady; 2006
rok – generał dywizji.

10 marca 1999 roku otrzymał godność Prałata Jego Świątobliwości.

16 października 2004 roku został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II
Biskupem Polowym Wojska Polskiego. 30 października 2004 roku przyjął święcenia
biskupie i odbył uroczysty Ingres z ceremoniałem wojskowym do Katedry Polowej
Wojska Polskiego w Warszawie.

Uchwałą 330. Zebrania Plenarnego KEP w Częstochowie w dniu 26 listopada 2004
roku został mianowany Krajowym Duszpasterzem Kombatantów. W dniu 9 marca 2005
roku decyzją Konferencji Episkopatu Polski został Delegatem KEP ds.
Duszpasterstwa Harcerzy.

W dniu 23 czerwca 2005 roku Prezes Rady Ministrów RP powołał Biskupa
Płoskiego w skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; jest także członkiem
Rady Powierniczej Muzeum Powstania Warszawskiego.

Biskup Polowy otrzymał 8 maja 2006 roku, Order św. Stanisława

W dniu 10 maja 2006 roku wykonał skok spadochronowy z wysokości 4000 m
podczas ćwiczeń z żołnierzami Wojskowej Formacji Specjalnej GROM.

19 października 2006 roku, podczas 337. Zebrania Plenarnego Konferencji
Episkopatu Polski, został wybrany członkiem Rady Prawnej Episkopatu Polski. Tego
też dnia uchwałą Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski do
duszpasterstwa Ordynariatu Polowego w Polsce została włączona Służba Celna
Rzeczpospolitej Polskiej.
23 listopada 2006 roku uchwałą 338. Zebrania
Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski Straż Ochrony Kolei została włączona do
duszpasterstwa Ordynariatu Polowego.

Konferencja Episkopatu Polski podczas 341. Zebrania Plenarnego Episkopatu
Polski obradującego w dniach 2-3 października 2007 roku wybrała Biskupa Tadeusza
Płoskiego – Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa
Policji.

6 marca 2008 roku Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab.
Tadeusz Płoski uchwałą 343 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski
został wybrany członkiem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Będąc wykładowcą prawa wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji w
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim opublikował ponad 150 artykułów naukowych i
popularnonaukowych; uczestniczył w wielu konferencjach i sympozjach w kraju i za
granicą poświeconych zagadnieniom prawa i duszpasterstwa wojskowego.

11 grudnia 2007 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu nadała Biskupowi Polowemu gen. dyw. dr. Tadeuszowi
Płoskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych po odbytym
kolokwium habilitacyjnym i na podstawie publikacji „Duszpasterstwo w Wojsku
Polskim. Studium prawne z uwzględnieniem praw człowieka i prawa humanitarnego”
(Olsztyn 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).

29 lutego 2008 roku Senat Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego powołał Biskupa
Tadeusza Płoskiego na stanowisko profesora tegoż Uniwersytetu a następnie na
kierownika Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
UWM.
 

Dotychczas ukazało się drukiem pięć tomów  nauczania pasterskiego
Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego: „Zostań z nami, Panie. Nauczanie pasterskie
Biskupa Polowego Wojska Polskiego 30 X 2004 – 4 VI 2006” (Warszawa 2006);
„Trwajcie mocni w wierze. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego
4 VI 2006 – 22 IV 2007” (Warszawa 2007), „Miłosierdzie Boże trwa na wieki.
Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 24 IV – 31 XII 2007”
(Warszawa 2008), „Miłość żąda ofiary. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego
Wojska Polskiego 1 I – 31 VIII 2008” (Warszawa 2008) oraz „Moc w słabości się
doskonali. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1 IX 2008 – 3
V 2009” (Warszawa 2009).
Wydano także dwa wybory kazań „Dobrze, że jesteś
Ojczyzno” (Warszawa 2009) oraz „Pamiętaj o Nich, Polsko. Pomordowanym i poległym
na Wschodzie” (Warszawa 2009).

Kazania i homilie, przemówienia i diariusz duszpasterski Biskupa Polowego
zamieszczane są i archiwizowane na stronie internetowej Ordynariatu Polowego
Wojska Polskiego (www.ordynariat.pl) w
odnośniku „Nauczanie pasterskie” i „Wiadomości”.

Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”,
portugalskim odznaczenie „Bem Merecer” Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznakami
wielu instytucji wojskowych, kombatanckich i zagranicznych, m. in.: Złotą
Odznaką „za wybitne zasługi dla Ligi Obrony Kraju”, Złotym Medalem za Zasługi
dla Policji, Honorową Odznaką Dowództwa Garnizonu Warszawa, Honorową Odznaką
Batalionu Reprezentacyjnego, Odznaką „Za zasługi dla Ogólnopolskiego Związku
Żołnierzy Batalionów Chłopskich”, Honorową Odznaką Batalionu Rozpoznawczego
Strzelców Konnych im Michała Gutowskiego z Żagania, Odznaką Klubu Kawalerów
Orderu Wojennego Virtuti Militari, Honorową Odznaką Organizacyjną „Za Zasługi
dla Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.
3 grudnia 2008 roku
został uhonorowany godnością Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego, zaś 8
grudnia 2009 roku otrzymał Nagrodę im. Brata Alberta – Adama
Chmielowskiego.
21 lutego 2010 roku został odznaczony Srebrym Medalem Senatu
RP „w uznaniu zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej i dla budowy autentycznego
ruchu harcerskiego w szczególności w ramach Duszpasterstwa Harcerek i
Harcerzy”.

10 kwietnia 2010 r. gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski zginął w
katastrofie samolotowej w Smoleńsku w drodze na uroczystości katyńskie
zorganizowane w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej.

drukuj