Homilia Ojca Świętego Benedykta XVI, Błonia


Pobierz Pobierz

"MĘŻOWIE Z GALILEI, DLACZEGO STOICIE I WPATRUJECIE SIĘ W NIEBO?"
(DZ 1,11)

Bracia i Siostry, dziś na Błoniach krakowskich na nowo pada to pytanie z Dziejów
Apostolskich. Tym razem jest ono skierowane do nas wszystkich: "Dlaczego stoicie
i wpatrujecie się w niebo?" W odpowiedzi na to pytanie zawiera się podstawowa
prawda o życiu i przeznaczeniu każdego człowieka.

To pytanie odnosi się do dwóch postaw, związanych z dwiema rzeczywistościami,
w jakie wpisane jest życie człowieka: ziemską i niebiańską. Najpierw rzeczywistość
ziemska: "Dlaczego stoicie?" – Dlaczego stoicie na ziemi? Odpowiadamy: Stoimy
na ziemi, bo tu postawił nas Stwórca jako uwieńczenie swojego dzieła stworzenia.
Bóg wszechmogący, zgodnie ze swym niepojętym zamysłem miłości, stworzył wszechświat,
wywiódł go z nicości. A gdy dokonał tego dzieła, powołał do istnienia człowieka
– stworzył go na swój obraz i podobieństwo (por. Rdz 1, 26-27). Obdarzył go
godnością dziecka Bożego i nieśmiertelnością. Wiemy jednak, że człowiek zagubił
się, nadużył daru wolności i powiedział Bogu "nie", skazując się tym samym
na egzystencję, w której pojawiło się zło, grzech, cierpienie i śmierć. Ale
wiemy też, że sam Bóg nie pogodził się z tą sytuacją i wszedł bezpośrednio
w dzieje człowieka, i stały się one dziejami zbawienia. "Stoimy na ziemi",
tkwimy w niej korzeniami, wyrastamy z niej. Tu tworzymy dobro na rozległych
polach codziennego bytowania, w sferze materialnej, ale także duchowej: we
wzajemnych relacjach, w budowaniu wspólnoty ludzkiej, w kulturze. Tu doznajemy
trudu wędrowców, zmierzających do celu krętymi drogami, pośród wahań, napięć,
niepewności, ale z głęboką świadomością, że wcześniej czy później ta wędrówka
osiągnie kres. I wtedy rodzi się refleksja: Czy to już wszystko? Czy ziemia,
na której "stoimy", jest naszym ostatecznym przeznaczeniem?

W tym kontekście trzeba rozważyć drugą część pytania zacytowanego w Dziejach
Apostolskich: "Dlaczego wpatrujecie się w niebo?" Czytamy, że gdy Apostołowie
usiłowali zwrócić uwagę Zmartwychwstałego na kwestię przywrócenia królestwa
Izraela, On "uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed
oczu". A oni "uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba" (Dz
1, 9-10). A więc wpatrywali się w niebo, bo odprowadzali wzrokiem unoszącego
się w górę Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Nie wiadomo,
czy wówczas zdawali sobie sprawę z tego, że właśnie otwierał się przed nimi
najwspanialszy, nieskończony horyzont, ostateczny cel ziemskiego pielgrzymowania
człowieka. Być może zrozumieli to dopiero wtedy, gdy zostali oświeceni przez
Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Dla nas jednak to wydarzenie sprzed
dwóch tysięcy lat jest czytelne. Jesteśmy wezwani, by stojąc na ziemi, wpatrywać
się w niebo – kierować uwagę, myśl i serce w stronę niepojętej tajemnicy Boga.
By patrzeć w kierunku rzeczywistości Bożej, do której od stworzenia powołany
jest człowiek. W niej kryje się ostateczny sens naszego życia.

Drodzy Bracia i Siostry, z głębokim wzruszeniem sprawuję dziś Eucharystię
na krakowskich Błoniach, w miejscu, w którym wielokrotnie sprawował ją Ojciec
Święty Jan Paweł II podczas swych niezapomnianych podróży apostolskich do ojczystego
kraju. Spotykał się z ludem Bożym podczas liturgii w każdym niemal zakątku
świata, ale nie ma wątpliwości, że odprawianie Mszy świętej na krakowskich
Błoniach było dla niego za każdym razem wyjątkowym przeżyciem. Tu powracał
myślą i sercem do korzeni, do źródeł swojej wiary i swojej służby w Kościele.
Stąd widział Kraków i całą Polskę. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski,
10 czerwca 1979 roku, kończąc swoją homilię na Błoniach, mówił z nostalgią:
"Pozwólcie, że zanim odejdę, popatrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków,
w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga – i popatrzę stąd na Polskę…".
A podczas ostatniej Mszy świętej, sprawowanej w tym samym miejscu 18 sierpnia
2002 roku, powiedział w homilii: "Jestem wdzięczny za zaproszenie do mojego
Krakowa i za gościnę". Pragnę uczynić te słowa moimi i powtórzyć je dzisiaj:
dziękuję Wam z całego serca "za zaproszenie do mojego Krakowa i za gościnę".
Kraków Karola Wojtyły i Kraków Jana Pawła II jest również moim Krakowem! Jest
również drogim sercu Krakowem dla niezliczonej rzeszy chrześcijan na całym
świecie, którzy wiedzą, że Jan Paweł II przybył na wzgórze Watykańskie z tego
miasta, ze wzgórza Wawelskiego, "z dalekiego kraju", który dzięki niemu stał
się dla wszystkich krajem drogim.

Na początku drugiego roku mojego Pontyfikatu przybyłem do Polski i do Krakowa
z potrzeby serca, w pielgrzymce po śladach mojego Poprzednika. Pragnąłem oddychać
powietrzem jego Ojczyzny. Pragnąłem patrzeć na ziemię, na której się urodził
i na której dorastał do podjęcia niestrudzonej służby Chrystusowi i Jego Kościołowi
powszechnemu. Pragnąłem przede wszystkim spotkać żywych ludzi, jego Rodaków,
zakosztować waszej wiary, z której wyrósł i upewnić się, czy w niej trwacie.
Chciałem też z tego miejsca prosić Boga, by zachował w was dziedzictwo wiary,
nadziei i miłości, jakie pozostawił światu, a wam szczególnie, Jan Paweł II.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich zebranych na krakowskich Błoniach, jak daleko
sięga mój wzrok, i jeszcze dalej. Chciałbym każdemu z Was uścisnąć dłoń, patrząc
w oczy. Ogarniam sercem wszystkich uczestniczących w naszej Eucharystii za
pośrednictwem radia i telewizji. Pozdrawiam całą Polskę! Pozdrawiam dzieci
i młodzież, rodziny i osoby samotne, chorych oraz cierpiących na duchu i ciele,
pozbawionych radości życia. Pozdrawiam wszystkich, którzy codzienną pracą pomnażają
dobro tego kraju. Pozdrawiam Polaków żyjących poza granicami ojczyzny, na całym
świecie. Dziękuję Księdzu Kardynałowi Stanisławowi, Arcybiskupowi Metropolicie
Krakowskiemu, za serdeczne słowa powitania. Pozdrawiam Kardynała Franciszka
Macharskiego i wszystkich kardynałów, biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane
i naszych wspólnych gości z wielu krajów, zwłaszcza z krajów sąsiednich. Pozdrawiam
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, Pana Premiera, przedstawicieli władz państwowych,
terytorialnych i samorządowych.

Drodzy Bracia i Siostry, hasłem mojej podróży śladami Jana Pawła II po polskiej
ziemi są słowa: "Trwajcie mocni w wierze!" Wezwanie zawarte w tych słowach
skierowane jest do nas wszystkich, tworzących wspólnotę uczniów Chrystusa.
Skierowane jest do każdego z nas. Wiara jest bardzo osobistym aktem człowieka,
który realizuje się w dwóch wymiarach. Wierzyć to przede wszystkim znaczy uznać
za prawdę to, czego do końca nie ogarnia nasz umysł. Trzeba przyjąć to, co
Bóg nam objawia o sobie, o nas samych i o otaczającej nas rzeczywistości, także
tej niewidzialnej, niepojętej, niewyobrażalnej. Ten akt przyjęcia prawdy objawionej
poszerza horyzont naszego poznania i pozwala dotrzeć do tajemnicy, w jakiej
zanurzona jest nasza egzystencja. Jednak zgoda na takie ograniczenie możliwości
rozumu nie przychodzi łatwo. I tu wiara jawi się w swoim drugim wymiarze: jako
zaufanie osobie – nie zwyczajnej osobie, ale Chrystusowi. Ważne jest w co wierzymy,
ale jeszcze ważniejsze, komu wierzymy.

Św. Paweł mówi nam o tym w odczytanym dzisiaj fragmencie jego Listu do Efezjan.
Bóg dał nam ducha mądrości i "światłe oczy dla naszego serca, tak byśmy wiedzieli,
czym jest nadzieja naszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa
wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na
podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie"
(por. Ef 1, 17-21). Wierzyć – to znaczy zawierzyć Bogu, powierzyć Mu nasz los.
Wierzyć – to znaczy nawiązać głęboko osobistą więź z naszym Stwórcą i Odkupicielem
w mocy Ducha Świętego, i uczynić tę więź fundamentem całego życia.

Słyszeliśmy dzisiaj słowa Jezusa: "Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego
moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii,
i aż po krańce ziemi" (Dz 1, 8). Te słowa dotarły również przed wiekami na
polską ziemię i wciąż stanowią wyzwanie dla wszystkich, którzy się przyznają
do Jezusa Chrystusa i dla których Jego sprawa jest najważniejsza. Mamy być
świadkami Jezusa żyjącego w Kościele i w ludzkich sercach. To On nas posyła.
W dniu swego wniebowstąpienia powiedział apostołom: "Idźcie na cały świat i
głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. (… ) Oni zaś poszli i głosili Ewangelię
wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej
towarzyszyły" (Mk, 16, 15. 20). Drodzy Bracia i Siostry! Wraz z wyborem Karola
Wojtyły na Stolicę św. Piotra, by służył całemu Kościołowi wasza ziemia stała
się miejscem szczególnego świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa. Wy sami zostaliście
powołani, by to świadectwo składać wobec całego świata. To wasze powołanie
jest nadal aktualne, a może nawet jeszcze bardziej od chwili błogosławionej
śmierci Sługi Bożego. Niech nie zabraknie światu waszego świadectwa!

Zanim powrócę do Rzymu, by kontynuować moją posługę, kieruję do was wszystkich
tę zachętę, nawiązując do słów wypowiedzianych na tym miejscu przez Jana Pawła
II w 1979 roku: "Musicie być mocni, drodzy Bracia i Siostry! Musicie być mocni
tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni!
Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie
być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać
Ducha Świętego. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż
śmierć (…). Musicie być mocni (…) mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej,
dojrzałej, odpowiedzialnej, która nam pomaga podejmować (…) wielki dialog z
człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów – dialog z człowiekiem i światem,
zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym – z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym:
dialog zbawienia" (10.06.1979).

Również i ja, Benedykt XVI, następca Papieża Jana Pawła II, proszę was:

– byście stojąc na ziemi, wpatrywali się w niebo – w Tego, za którym od dwóch
tysięcy lat podążają kolejne pokolenia żyjące na naszej ziemi, odnajdując w
Nim ostateczny sens istnienia;

– proszę was, byście umocnieni wiarą w Boga, angażowali się żarliwie w umacnianie
Jego Królestwa na ziemi, Królestwa dobra, sprawiedliwości, solidarności i miłosierdzia;

– proszę was, byście odważnie składali świadectwo Ewangelii przed dzisiejszym
światem, niosąc nadzieję ubogim, cierpiącym, opuszczonym, zrozpaczonym, łaknącym
wolności, prawdy i pokoju;

– proszę was, byście czyniąc dobro bliźniemu i troszcząc się o dobro wspólne,
świadczyli, że Bóg jest miłością;

– proszę was w końcu, byście skarbem wiary dzielili się z innymi narodami
Europy i świata, również przez pamięć o waszym Rodaku, który jako Następca
św. Piotra czynił to z niezwykłą mocą i skutecznością;

– proszę was także, byście pamiętali o mnie w waszych modlitwach i ofiarach,
tak jak pamiętaliście o moim wielkim Poprzedniku, bym wypełnił misję powierzoną
mi przez Chrystusa.

– Proszę was, trwajcie mocni w wierze! Trwajcie mocni w nadziei! Trwajcie
mocni w miłości!

//ter
//www.b16.pl//

drukuj