Środowa Audiencja Generalna


flowplayer(„player”, „https://www.radiomaryja.pl/flowplayer/flowplayer-3.1.5.swf”,{
clip : { // Clip is an object, hence '{…}’
autoPlay: false,
autoBuffering: true,
},

});

Drodzy bracia i siostry!Przeżywamy święte dni, które zapraszają nas do medytacji nad głównymi wydarzeniami naszego Odkupienia, najbardziej centralnego momentu naszej wiary. Jutro zaczyna się Triduum Paschalne, serce całego roku liturgicznego, w czasie którego wezwani jesteśmy do skupienia i do modlitwy, aby kontemplować Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa Pana.

W swoich Homiliach Ojcowie Kościoła często odnoszą się do tych dni, jak zauważa w. Atanazy w jednym ze swoich Listów paschalnych, one wprowadzają nas
„w ten czas, który pozwala nam poznać nowy początek, dzień Paschy, w którym Chrystus się ofiarował” (Listy 5, 1-2; PG 26, 1379).

Dlatego zachęcam was do intensywnego przeżywania tych dni, aby na stałe ukierunkowały życie każdego z was do wielkodusznego i przekonywującego przylgnięcia do Chrystusa, umarłego i zmartwychwstałego za nas.

Msza Święta Krzyżma, która stanowi poranne preludium Wielkiego Czwartku, ukaże jutro rano kapłanów zjednoczonych ze swoim biskupem. W trakcie wymownej celebracji liturgicznej, która zwykle odbywa się w katedrach diecezjalnych, zostaną poświęcone oleje chorych, katechumenów i Krzyżma. Ponadto Biskup i Kapłani odnowią przyrzeczenia kapłańskie złożone w dniu święceń kapłańskich. Ten gest nabiera w tym roku szczególnego znaczenia, ponieważ dokonuje się w kontekście Roku Kapłańskiego, który ogłosiłem z okazji przypadającej 150 rocznicy śmierci Świętego Proboszcza z Ars. Wszystkim kapłanom pragnę powtórzyć zachętę, którą sformułowałem na zakończenie Listu ogłaszającego ten rok: „Wzorem Świętego Proboszcza z Ars, pozwólcie się zdobyć Chrystusowi i bądźcie także wy, w dzisiejszym świecie, zwiastunami nadziei, pojednania i pokoju!”.

Jutro po południu będziemy celebrować moment ustanowienia Eucharystii. Apostoł Paweł pisząc do Koryntian, utwierdzał pierwszych chrześcijan w prawdzie misterium eucharystycznego, przekazując im to, czego sam się nauczył: „Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę”. Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc:
„Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę” (! Kor.11,23-25. Słowa te bardzo jasno ukazuję intencję Chrystusa: pod postaciami chleba i wina On się uobecnia w sposób rzeczywisty ze swoim ofiarowanym ciałem i przelaną krwią swoją jako ofiara Nowego Testamentu. W tym samym momencie ustanawia Apostołów i ich następców ministrami tego Sakramentu, który powierza swojemu Kościołowi jak najwyższy dowód swojej miłości.

Nadto bardzo sugestywnie przypomnimy gest Jezusowy umycia nóg Apostołom. Taki gest zdaniem Ewangelisty ukazuje całe życie Jezusa i objawia Jego miłość aż do końca, miłość bezgraniczną, zdolną przysposobić człowieka do komunii z Bogiem i uczynić go wolnym. Na zakończenie liturgii Wielkiego Czwartku Kościół przenosi najświętszy Sakrament do miejsca odpowiednio przygotowanego, które ma symbolizować osamotnienie w Getsemani i śmiertelną trwogę Jezusa. Przed Najświętszym Sakramentem wierni kontemplują Jezusa w godzinie Jego osamotnienia i proszą, aby ustały wszystkie samotności świata. Sprawowana liturgia jest także zaproszeniem, aby poszukiwać osobistego spotkanie z Panem w modlitwie, aby móc rozpoznać Jezusa w tych, którzy są samotni, aby czuwać z Nim i umieć zwiastować go jako światło własnego życia.

W Wielki Piątek wspominać będziemy Mękę i Śmierć Pana. Jezus pragnął ofiarować swoje życie jako ofiarę na odpuszczenie grzechów ludzkości, wybierając w tym celu śmierć najbardziej okrutną i upokarzającą: ukrzyżowanie. Istnieje ścisły związek między Ostatnią Wieczerzą a śmiercią Jezusa. W pierwszej Jezus ofiaruje swoje Ciało i swoją Krew, tzn. całe swoje ziemskie życie, siebie samego, antycypując własną śmierć i przemieniając ją w akt miłości. W ten sposób śmierć, która ze swej natury jest kresem, zniszczeniem wszelkiej relacji, zostaje przez Niego uczyniona aktem komunikacji siebie samego, narzędziem zbawienia i proklamacją zwycięstwa miłości. W ten sposób Jezus staje się kluczem do zrozumienia Ostatniej Wieczerzy, stanowi antycypację przemiany nagłej śmierci w dobrowolną ofiarę, w akt miłości, który daje odkupienie i zbawienie światu.

Wielka Sobota charakteryzuje się wielką ciszą. Kościoły są ogołocone i nie są przewidziane żadne szczególne celebracje. W tym czasie oczekiwania i nadziei wierzący zaproszeni są do modlitwy, refleksji, do nawrócenia, także poprzez sakrament pojednania, aby móc uczestniczyć wewnętrznie odnowieni w celebracji Paschy.

W noc Wielkiej Soboty, podczas uroczystej Wigilii Paschalnej, „matki wszystkich wigilii”, cisza zostanie przerwana przez śpiew Alleluja, który zwiastuje zmartwychwstanie Chrystusa i proklamuje zwycięstwo światła nad ciemnościami, życia nad śmiercią. Kościół będzie cieszyć się spotkaniem ze swoim Panem, wchodząc w dzień Paschy, którą Pan inauguruje powstając z martwych.

Kochani bracia i siostry, chciejmy się usposobić do intensywnego przeżywania tego Świętego Triduum, już bliskiego, aby coraz głębiej włączyć się w Tajemnicę Chrystusa, umarłego i zmartwychwstałego dla nas. Niech nam towarzyszy w tym duchowym pielgrzymowaniu Najświętsza Dziewica. Ona, która szła za Jezusem podczas Jego Męki i była obecna pod Krzyżem, niech nas wprowadza w tajemnicę wielkanocną, abyśmy mogli doświadczyć radości i pokoju Zmartwychwstałego.

Z tymi uczuciami, odwzajemniam już od tej chwili najserdeczniejsze życzenia świętej Wielkiej Nocy, składając je waszym Wspólnotom i wszystkim waszym drogim.

Po francusku:


Drodzy bracia i siostry,

Podczas tych świętych dni, medytujemy nad centralnym wydarzeniami naszego Odkupienia. Zachęcam was, abyście przeżyli je głęboko i abyście przylgnęli hojnie i z przekonaniem do Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał dla nas. Podczas Mszy Krzyżma, biskupi i kapłani odnawiają swoje kapłańskie przyrzeczenia. Oby mogli stać się posłańcami nadziei, pojednania i pokoju! Jutro wieczorem będziemy celebrować ustanowienie Eucharystii i przypomnimy sobie gest Jezusa, który obmywa stopy swoich apostołów, podkreślając w ten sposób swoją nieskończoną miłość, która człowieka uzdalnia do komunii z Bogiem i czyni go wolnym. Wezwani podczas tej liturgicznej drogi do intymnego spotkania z Panem, będziemy Go kontemplowali w samotności Getsemani: tam będziemy się modlić, aby ustała wszelka samotność na świecie. W Wielki Piątek wspomnimy Jezusa, który zechciał ofiarować swoje życie w ofierze na odpuszczenie grzechów, czyniąc ze swojej śmierci narzędzie zbawienia i proklamacji zwycięstwa miłości. Milczenie Wielkiej Soboty zaprosi nas do modlitwy i nawrócenia, szczególnie w sakramencie Pokuty, abyśmy uczestniczyli – odnowieni – w celebracji Paschy. W noc paschalną, śpiewając Alleluja, które zapowiada Zmartwychwstanie, Kościół ogłosi swoją radość ze spotkania z Panem. Niech Dziewica Maryja wprowadzi nas w tajemnicę Paschy, w radości i pokoju Zmartwychwstałego!

Drodzy pielgrzymi j. francuskiego, czuję się szczęśliwy, że mogę was pozdrowić tego ranka. W tych świętych dniach życzę wam, abyście pozostali głęboko zakorzenieni w tajemnicach Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. I już teraz kieruję do was moje serdeczne życzenia świętego dnia Paschy, a także waszym rodzinom i wspólnotom. Niech Bóg was błogosławi!

Po angielsku:


Drodzy bracia i siostry,

Jutro Kościół rozpoczyna celebrację Wielkanocnego Triduum, czasu poświęconego modlitwie w milczeniu i kontemplacji tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Pana. Liturgia tych dni zaprasza nas do refleksji nad zbawczą ofiarą Chrystusa i Jego obietnicą nowego życia. W tym Roku Kapłańskim, Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, podczas której kapłani odnawiają przyrzeczenia, które złożyli w dzień swoich święceń, będą miały szczególne znaczenie. Oby kapłani wszędzie upodabniali się coraz bardziej do Chrystusa jako głosiciele Jego przesłania nadziei, pojednania i pokoju! Msza Wieczerzy Pańskiej, celebrowana wieczorem w Wielki Czwartek, przypomina ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Liturgia Wielkiego Piątku, podczas której wejdziemy w tajemnicę odkupieńczej śmierci Chrystusa, zaprasza nas do kontemplowania głębokiej relacji pomiędzy Ostatnią Wieczerzą a ofiarą Kalwarii. Po głębokim milczeniu Wielkiej Soboty, Wigilia Paschalna ogłasza zmartwychwstanie Chrystusa i jego zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Niech radość zmartwychwstania już teraz napełni nasze serca, kiedy przygotowujemy się do celebrowania wielkich wydarzeń przejścia Pana ze śmierci do pełni życia.

Cieszę się, że mogę powitać wszystkich gości j. angielskiego obecnych na dzisiejszej audiencji, a szczególnie tych, którzy przybyli z Anglii, Japonii, Kanady i USA. Pozdrawiam także różne obecne grupy studenckie, włącznie w tymi, którzy biorą udział w dorocznym
„Univ Congress". Na was wszystkich wzywam Bożego błogosławieństwa radości i pokoju.

Po hiszpańsku:


Drodzy bracia i siostry,

Podczas Wielkiego Tygodnia jesteśmy zaproszeni, aby medytować nad centralnymi wydarzeniami naszego Odkupienia, głównym punktem naszej wiary. Jutro rozpoczyna się Święte Triduum, podczas którego jesteśmy wezwani do milczenia i modlitwy, aby kontemplować z pobożnością tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Pana. Jak zauważa św. Atanazy w jednym ze swoich listów paschalnych, te dni wprowadzają nas
„w ów czas, w którym wszystko ponownie się rozpoczyna, tzn. głoszenie chwalebnej Paschy, w której Pan został ofiarowany”. Zachęcam was zatem do głębokiego przeżycia tych dni, abyście skierowali zdecydowanie wasze życie ku Chrystusowi, który umarł i zmartwychwstał dla nas. Towarzyszy nam w tej duchowej drodze Najświętsza Dziewica. Prosimy Tę, która szła za Jezusem podczas Jego męki i była obecna obok krzyża, aby pomogła nam doświadczyć radości i pokoju Zmartwychwstałego Pana.

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów j. hiszpańskiego, a szczególnie liczną młodzież, która bierze udział w międzynarodowym spotkaniu uniwersyteckim UNIV 2010, grupę osób konsekrowanych z Dzieła Kościoła, a także wiernych, którzy przybyli z Hiszpanii, Meksyku, Argentyny i innych krajów Ameryki Łacińskiej. Zapraszam wszystkich, abyście bardzo pamiętali w waszych modlitwach o kapłanach, którzy jutro podczas Mszy Krzyżma odnowią swoje kapłańskie przyrzeczenia wraz ze swoimi biskupami. Prośmy, aby wzrastając każdego dnia coraz bardziej w wierności i miłości do Chrystusa, byli pośród braci posłańcami nadziei, pojednania i pokoju. Wam wszystkim życzę świętej i radosnej Paschy Zmartwychwstania. Bardzo dziękuję za waszą wizytę.

Po portugalsku:

Drodzy bracia i siostry,

Jutro rozpoczyna się Triduum Paschalne, centrum całego roku liturgicznego, podczas którego jesteśmy zaproszeni, aby przez milczenie i modlitwę, kontemplować tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana. Jako preludium, rano w Wielki Czwartek, celebrujemy Mszę Krzyżma, podczas której są poświęcone święte oleje a kapłani odnawiają przyrzeczenia swoich świeceń kapłańskich, gest, który w tym Roku Kapłańskim nabiera szczególnego znaczenia. Wieczorem tego samego dnia, wspominamy ustanowienie Eucharystii i gest obmycia nóg, jako znak życia Jezusa oddanego z miłością bez granic; miłością nieskończoną, która uzdalnia człowieka do komunii z Bogiem i czyni go wolnym. W Wielki Piątek wspominamy Jego ofiarę na Krzyżu dla naszego odkupienia. Wreszcie po milczeniu Wielkiej Soboty celebrujemy Wigilię Paschalną, podczas której śpiewając Alleluja obwieszczamy Zmartwychwstanie Chrystusa: zwycięstwo światła nad ciemnością, życia nad śmiercią. Drodzy pielgrzymi j. portugalskiego, a szczególnie wy, młodzi studenci przybyli na UNIV: witam wszystkich, życząc owocnego udziału we wspomnianych celebracjach, aby prowadziły was do coraz głębszej komunii z Tajemnicą Chrystusa. Niech Bóg was błogosławi! Idźcie w pokoju.

Po Polsku:

Drodzy Polacy, siostry i bracia! Serdecznie pozdrawiam was tu obecnych, waszych bliskich i wszystkich, którzy w tych Wielkich Dniach czuwają przy Chrystusie, rozważając misteria Wieczernika, Kalwarii, pustego Grobu. Niech zbawcze tajemnice będą dla was źródłem wiary i chrześcijańskiej nadziei. Życzę błogosławionych owoców duchowych Wielkiego Tygodnia i radości poranka Niedzieli Zmartwychwstania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Po włosku:

Kierując serdeczne słowa powitania do pielgrzymów języka włoskiego, pozdrawiam ludzi świata uniwersyteckiego, pochodzących z różnych krajów, którzy uczestniczą w Międzynarodowym Kongresie zorganizowanym przez Prałaturę Opus Dei.

Drodzy przyjaciele, przybyliście do Rzymu z okazji Wielkiego Tygodnia aby doświadczyć wiary, miłości i duchowego ubogacenia. Zapraszam was do refleksji nad ważnością studiów uniwersyteckich dla formacji tej „powszechnej katolickiej mentalności”, którą św. Josemaria opisywał w ten oto sposób: „szerokość horyzontów i mocne pogłębienie tego, co jest odwiecznie żywe w ortodoksji katolickiej”. Niech wzrasta w każdym z was pragnienie osobistego spotkania się z Chrystusem, aby móc o nim świadczyć z radością w każdym środowisku. Pozdrawiam nadto uczestników turnieju piłkarskiego „Miasto z Rieti”, jak również przedstawicieli Szkoły
„Monsignor Manfredini" z Varese. Wszystkim dziękuję za ich odwiedziny, życząc każdemu, aby te dni Wielkiego Tygodnia były sprzyjającą okazją dla wzmocnienia wiary i przylgnięcia do Ewangelii.

Na koniec kieruję moje życzliwe słowo do młodzieży, chorych i nowożeńców. Kontemplacja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa, droga młodzieży niech uczyni was bardziej wytrwałymi w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa.

A wy drodzy chorzy – czerpcie z Krzyża Chrystusa codzienne wsparcie, aby móc przezwyciężyć wszelkie chwile próby i niewygody. Drodzy nowożeńcy, niech z tego misterium paschalnego, który medytujemy w tych dniach, niech popłynie zachęta do uczynienia z waszej rodziny miejsce żywej i płodnej miłości.

(Tłum. Redakcja Radia Maryja)

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl