Rocznica założenia Zgromadzenia Redemptorystów

Dnia 9 listopada 1732 r. w Scala, pragnąc naśladować przykład Jezusa Chrystusa w przepowiadaniu Dobrej Nowiny ubogim, św. Alfons Liguori założył Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela.

Miał wtedy 36 lat. Jego życie stało się misją i służbą dla najbardziej opuszczonych. Dnia 25 lutego 1749 roku Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez papieża Benedykta XIV.

Dzisiaj ludzie podobnie jak za czasów Jezusa szukają znaków. Niektórzy są zagubieni i poszukują Boga, inni kwestionują wiarę. Jeszcze inni okazują wrogość wobec Kościoła. Jedynym prawdziwym znakiem, jaki możemy im wskazać, jest Jezus.

Może to uczynić każdy z wierzących. Dzisiaj w sposób szczególny mamy pamiętać o tym, że każdy z nas jest świątynią Pana, że Jezus żyje w nas dzięki mocy Ducha Świętego (1 Kor 3,16). Każdy może być tym znakiem Jego obecności, którego ktoś poszukuje.

Od 283 lat wskazuje na Jezusa Zgromadzenie Redemptorystów. Dnia 9 listopada 1732 roku w Scala koło Neapolu, na południu Włoch, powstało Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela – zwane popularnie Redemptorystami – którego celem jest iść za przykładem Jezusa Chrystusa i głosić Dobrą Nowinę ubogim oraz najbardziej opuszczonym. Mottem Zgromadzenia są słowa: „Copiosa apud Eum redemptio” (obfite u Niego odkupienie).

Jego założycielem był św. Alfons Maria de Liguori (1696-1787), syn neapolitańskiego arystokraty. W domu rodzinnym otrzymał solidne wykształcenie, ukończył studia prawnicze, studiował języki klasyczne i nowożytne, poznał literaturę, zajmował się malarstwem i muzyką. W wieku 30 lat został kapłanem diecezjalnym. Postanowił bez reszty poświęcić się Bogu i ludziom. Ogrom duchowej i materialnej nędzy ludzkiej, z którą spotykał się na ulicach Neapolu i wśród górskich pasterzy, skłonił go do założenia Zgromadzenia.

Gruntowną wiedzę, bogate doświadczenie i różnorodne zdolności św. Alfons wykorzystywał na służbę ewangelizacji, aby wskazywać na Jezusa i przyprowadzać ludzi do Niego. Głosił misje i rekolekcje, napisał wiele książek i utworów muzycznych, wreszcie gorliwie pełnił posługę biskupa. Kościół uznał wielką wartość Alfonsa de Liguori i jego spuścizny, ogłaszając go świętym, „najgorliwszym” Doktorem Kościoła oraz patronem spowiedników i moralistów. Jest uznawany nie tylko za największego świętego wieku oświecenia, ale także za jedną z wielkich postaci w Kościele. Jan Paweł II nazwał go „mistrzem mądrości i ojcem w wierze”, „nauczycielem życia chrześcijańskiego” i „wielkim przyjacielem ludu”.

Wśród wielu redemptorystów, którzy swym życiem i posługiwaniem wskazywali na Jezusa, są święci. Oprócz św. Alfonsa, trzech innych redemptorystów zostało kanonizowanych: św. Gerard Majella, św. Klemens Hofbauer i św. Jan Neumann. Piętnastu redemptorystów zostało beatyfikowanych: January Sarnelli, Piotr Donders, Kasper Stanggassinger, Franciszek Seelos, Dominik Trčka, męczennicy ukraińscy – Wasyl Wełyczkowski, Iwan Ziatyk, Mikołaj Czarnecki, Zynowij Kowałyk oraz bł. Józef Ksawery Gorosterratzu i jego pięciu towarzyszy – męczenników wojny domowej w Hiszpanii.

Zgromadzenie zostało oddane przez św. Alfonsa pod opiekę Maryi. Wierzył niezachwianie, że pod opieką Najświętszej Dziewicy będzie gorliwie współpracowało z Kościołem w dziele pozyskania świata dla Chrystusa. Maryję Niepokalaną uczynił patronką Zgromadzenia.

Dzisiaj również potrzeba ludzi, aby wskazywali na Jezusa. Potrzeba zakonników, kapłanów, również świeckich. Możesz być znakiem Jego obecności. Nie lekceważ tego, że Pan może ciebie posyłać, aby przyprowadzać ludzi do siebie.

Panie, napełnij mnie pragnieniem poznawania Ciebie i postępowania w świętości. I uczyń mnie znakiem Twojej obecności na tym świecie.

Autor: o. Andrzej Makowski CSsR
źródło: slowo.redemptor.pl

drukuj