Przemówienie ojca św. Benedykta XVI podczas spotkania z przedstawicielami portugalskiego świata kultury i nauki w Ośrodku Kultury Belem w Lizbonie


flowplayer(„player”, „https://www.radiomaryja.pl/flowplayer/flowplayer-3.1.5.swf”,{
clip : { // Clip is an object, hence '{…}’
autoPlay: false,
autoBuffering: true,
},});

Drodzy bracia biskupi, szanowne władze, zacni przedstawiciele kultury
i nauki, drodzy przyjaciele.

Zaszczycony jestem spotkaniem z wami, którzy poświęcacie się badaniom i
rozwojowi na różnych polach wiedzy oraz z wami godnymi reprezentantami świata
bogatej kultury Portugalii. Wyrażam przy tej okazji głębokie uznanie i podziw
dla was i waszej pracy. Rząd reprezentowany tutaj przez ministra kultury,
któremu przekazuję gorące i pełne szacunku pozdrowienia, okazuje godne
najwyższych pochwał wsparcie narodowym priorytetom świata kultury. Wdzięczny
jestem wszystkim, dzięki którym możliwe jest nasze spotkanie, w szczególności
Komisji Kultury Konferencji Episkopatu Portugalii z jej przewodniczącym biskupem
Manuelem Clemente, któremu dziękuję za uprzejme słowa powitania i przedstawienie
tak wielu oblicz portugalskiej kultury, reprezentowanych przez niektórych
najczcigodniejszych przedstawicieli. Ich uczucia i oczekiwania zostały wyrażone
przez reżysera filmowego, pana Manuela de Oliveira, człowieka tak szlachetnie
doświadczonego swym wiekiem i działalnością zawodową. Jemu także wyrażam
szacunek i przekazuję serdeczne pozdrowienia. Dziękuje mu także za miłe słowa,
jakie opisują oblicze i nastrój duszy Portugalii, w tym tak pełnym wstrząsów
okresie życia społeczeństwa.

Dzisiejsza kultura jest naznaczona napięciem, jakie czasami przybiera postać
konfliktu pomiędzy teraźniejszością, a tradycją. Dynamiczny rozwój społeczny
daje absolutną wartość teraźniejszości, izolując ją od dziedzictwa kulturalnego
przeszłości bez próby wyznaczenia ścieżki ku przyszłości. Podkreśla to
teraźniejszość, jako źródło określenia znaczenia życia zarówno indywidualnego,
jak i społecznego, co jest także w sprzeczności z pełną mocy tradycją kultury
narodu portugalskiego głęboko naznaczoną tysiącletnim wpływem chrześcijaństwa
oraz poczuciem globalnej odpowiedzialności. Było to podstawą przygody
geograficznych odkryć i gorliwości misyjnej naglącej do dzielenia się skarbem
wiary z innymi narodami. Chrześcijańska idea uniwersalizmu i braterstwa karmi
się wspólnym doświadczeniem nawet mimo wpływu Oświecenia i laicyzmu.
Tradycja nadała wzrost temu, co można nazwać mądrością, inaczej mówiąc
pojmowaniu życia i historii, jako zawierających zespół wartości etycznych oraz
idei, które powinny być realizowane przez Portugalię, co zawsze skłaniało do
nawiązywania związków z resztą świata.

Kościół ukazuje się jako mistrz zdrowej i prężnej tradycji, której obfite
bogactwo ofiarowuje dla pożytku społeczeństwa. Społeczeństwo nadal szanuje i
docenia posługę Kościoła na rzecz dobra wspólnego, jednak samo dystansuje się od
tej mądrości, jaka jest częścią dziedzictwa Kościoła. Ten konflikt pomiędzy
tradycją, a współczesnością znajduje swój wyraz w kryzysie prawdy, a przecież
tylko prawda może ukazać kierunek i wyznaczyć ścieżki pełnej egzystencji dla
poszczególnych osób, jak i narodów. Zaiste człowiek, który nie jest świadomy
swej własnej prawdy, kończy w zagubieniu pośród labiryntu czasu i historii,
pozbawiony jasnej definicji wartości i wielkich, przejrzyście sformułowanych
celów. Drodzy przyjaciele, jeszcze bardziej potrzeba nam uczyć się form, w
jakich Kościół zajmuje swoje miejsce w świecie pomagając społeczeństwu
zrozumieć, że przepowiadanie prawdy jest służbą, jaką Kościół daje społeczeństwu
otwierając nowe horyzonty na przyszłość, horyzonty wielkości i godności.

Kościół niezależnie od czasów i okoliczności ma do wypełnienia misję prawdy,
aby zwrócić społeczeństwo ku człowiekowi, ku jego godności i powołaniu. Wierność
człowiekowi wymaga wierności prawdzie, która jest gwarancją wolności i zapewnia
integralny rozwój ludzki. Z tego powodu Kościół poszukuje prawdy, niestrudzenie
ją przepowiada i zauważa, gdziekolwiek by się ukazywała. Ta misja prawdy jest
czymś, czego Kościół nie może nigdy się wyrzec. Dla społeczeństwa, które w
większości jest katolickie i którego kultura jest głęboko naznaczona przez
chrześcijaństwo, poszukiwanie prawdy w oderwaniu od Chrystusa okazuje się
dramatyczne. Dla chrześcijan prawda jest Boska, to odwieczny Logos, jaki
znajduje swój ludzki wyraz w Jezusie Chrystusie. To on obiektywnie może
stwierdzić: Ja jestem prawdą. Kościół w swoim przylgnięciu do odwiecznego
wymiaru prawdy stale jest na drodze uczenia się, w jaki sposób żyć w szacunku do
innych prawd i do prawdy o innych. Ten szacunek objawia się poprzez dialog,
który otwiera drogi do prawdy.

Papież Paweł VI zwracał uwagę na szczególne zadanie Kościoła, którym jest
komunikowanie się ze współczesnym społeczeństwem. Kościół jawi się wtedy, jako
orędzie i dialog. Istotnie dialog, w którym przemawiają obie strony wyraża się
poprzez wzajemny szacunek, a wykluczając dwuznaczność, staje się dziś
najważniejszym zadaniem, z którego Kościół nie zrezygnuje. Realizuje się to
poprzez zaangażowanie Stolicy Apostolskiej w instytucjach międzynarodowych, na
przykład w Centrum Północ-Południe Rady Europy, które powstało tu w Lizbonie 20
lat temu. Jego działalność opierająca się na dialogu międzykulturowym stawia
sobie za cel nawiązanie współdziałania pomiędzy Europą, południowym wybrzeżem
Morza Śródziemnego i Afryki, by opierając się na odpowiedzialności wynikającej z
naturalnego prawa człowieka budować globalne społeczeństwo nie odwołujące się do
pochodzenia, przynależności politycznej, czy przekonań religijnych. Fakt
zróżnicowania kulturowego obliguje do zapewnienia akceptacji innego człowieka,
jego kultury oraz do dążenia ku czerpania z niej i obdarowywania jej tym co
dobre, prawdziwe i piękne. Współczesność wymaga od wszystkich ofiarowania całego
zasobu sił, proroczej odwagi i odnowy umiejętności dla pokazania światu nowych
światów, o czym mówił wasz narodowy poeta. To wy reprezentujący różne postaci
kultury i tworzący poglądy poprzez realizowanie swoich talentów możecie docierać
do ludzkich serc, uwrażliwiać człowieka i wspólnotę, obudzić nadzieje i
marzenia, poszerzać horyzonty poznania i zachęcać do działania. Nie należy
obawiać się spotkania ze źródłem piękna, który jest początkiem i ostatecznością,
nie należy unikać dialogu z ludźmi wiary, którzy także pielgrzymują na tym
świecie zdążając przez wieki ku nieskończonemu Pięknu! Dlatego powołany został
Sobór Watykański II, by nieskończoną, wiecznie żywą i Boską moc Ewangelii
zaszczepić we współczesną ludzkość, będąc otwarty na nową rzeczywistość przed
jaką stoi tradycja katolicka, z całą powagą rozpoznaje, przebudowuje i pokonuje
niechęci, które wypływają z nowoczesności, a są nimi Reformacja i
Oświecenie.

Kościół więc unikając błędów i krętych dróg przekraczał nowoczesność biorąc z
niej i dostosowując to co dobre.
Sobór stworzył możliwość prawdziwej odnowy
katolickiej budującej nową cywilizację – cywilizację miłości – będącej
ewangeliczną służbą człowiekowi i społeczeństwu.

Drodzy przyjaciele, najważniejszym zadaniem Kościoła, misją jaką sobie
wyznacza we współczesnej kulturze jest czuwanie nad poszukiwaniem prawdy, a w
konsekwencji Boga poprzez wskazywanie ludziom drogi wiodącej poza doczesność,
będącej inspiracją do poszukiwania celów ostatecznych.
Pogłębiajcie wiedzę o
Bogu, znajomość z Nim, tak jak On objawił się w Jezusie Chrystusie dla pełnego
urzeczywistnienia naszego bytu. Przemieniajcie wasze życie w miejsca piękne
czyniąc rzeczy piękne.
Niech się za Wami wstawia Najświętszej Maryja Panna z
Betlejem, czczona od wieków przez żeglarzy oceanów, a dziś przez żeglarzy Dobra,
Prawdy i Piękna.

drukuj

Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl