fot. twitter.com

Ewangelia na Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Jezus powiedział do Żydów:

«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

J 6, 51-58

***

Obecność Boga

Wielu ludzi zadaje sobie pytanie o obecność Boga. Szczególnie osoby wątpiące i poszukujące mają problem z odnalezieniem Bożej obecności wobec takich sytuacji jak cierpienie, choroba, kataklizmy czy krzywda, której doświadczają niewinne osoby.

Gdzie człowiek może dostrzec obecność Boga dzisiaj? Bóg jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Każda Eucharystia to ofiara niewinnego Jezusa, który przychodzi na świat, aby nas umocnić. W czasie każdej Eucharystii Bóg przychodzi do nas. Jest obecny realnie i prawdziwie. Takie jest przesłanie dzisiejszego święta – obecność Boga.

Świadectwo miłości

Najświętszy Sakrament to świadectwo miłości Boga do każdego z nas. Bóg staje się tak bliski, wręcz uniża się, zamyka się w okruchu chleba, aby człowiek mógł się z Nim zjednoczyć. Papież Benedykt XVI w czasie pielgrzymki do Lourdes (2008) powiedział, że „Święta Hostia jest żywym, działającym skutecznie sakramentem odwiecznej obecności Zbawiciela ludzi w Jego Kościele”. Jezus ofiaruje nam swoje życie. Jest to zaproszenie, abyśmy nie bali się również ofiarować Mu naszego życia

Święta obecność

W Starym Testamencie obecność Boga wyrażała się poprzez Dekalog. Były to tablice z wyrytymi słowami. Te tablice były świadectwem przymierza.

Jezus ustanawia Nowe Przymierze. Znakiem tego przymierza jest Eucharystia. Nie jest to tablica z kamienia, lecz Jego Przenajświętsze Ciało i Krew. Nie jest więc wystarczający jakiś rytuał, aby budować więź z Bogiem. Potrzebne jest nam serce, które kocha i chce mówić do Serca Boga. Potrzebne jest nasze zaangażowanie, abyśmy mogli cieszyć się Bożą obecnością.
Eucharystia to serce świata. To bijące serce daje życie, podtrzymuje przy życiu. Dzisiejsza uroczystość to zaproszenie skierowane do każdego z nas, abyśmy otwarli nasze życie, nasze serce na rację z Bogiem. Za każdym razem, gdy przyjmujemy Komunię Świętą, Bóg jednoczy się z nami. Jest to najbardziej bliska relacja, jaką człowiek może nawiązać z Bogiem.

Pokarm na drogę

Eucharystia jest także pokarmem. Tak jak naród wybrany na drodze do ziemi obiecanej spożywał mannę z nieba, tak dla nas, na drodze pielgrzymki ziemskiej takim pokarmem jest Eucharystia.

Nasze życie niejednokrotnie wygląda jak pustynia. Tym bardziej potrzebujemy pokarmu, abyśmy nie zginęli. Do każdego zgłodniałego człowieka, w czasie każdej Mszy Świętej Jezus mówi: Ja jestem Bożym chlebem, który z nieba zstępuje i daje życie światu (zob. J 6, 33). Jezus pragnie, aby każdy człowiek mógł spożywać ten pokarm. Jezus oddał swoje życie na krzyżu za wszystkich ludzi. Każda Eucharystia to nieustanne wołanie Jezusa: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11, 28).

Źródło życia

Eucharystia to źródło życia. Uroczystość Bożego Ciała przypomina nam o tym. Za każdym razem, gdy stajemy wobec Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, w czasie Mszy Świętej, podczas adoracji albo w czasie procesji eucharystycznej, mamy okazję, aby wyznawać naszą wiarę. Jest to także okazja, aby modlić się: „Panie przymnóż mi wiary”, aby prosić Jezusa, by nas uzdrawiał, umacniał.

Zaproś dzisiaj Jezusa do swego życia. Ogłoś publicznie i bez lęku, Jego panowanie nad twoim życiem.

o. Paweł Drobot CSsR

slowo.redemptor.pl

drukuj