Człowiekowi potrzebne są żywe wzory

14 sierpnia, w wigilię Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, na Jasnej Górze celebrowane było ogólnopolskie dziękczynienie za Światowe Dni Młodzieży w Sydney. Z ks. bp. Henrykiem Tomasikiem, krajowym duszpasterzem młodzieży, delegatem KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, delegatem KEP ds. Światowych Dni Młodzieży, przewodniczącym Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, rozmawia Małgorzata Bochenek


Wielkie dziękczynienie odbędzie się na Jasnej Górze, w sanktuarium Narodu, duchowej stolicy Polski. Księże Biskupie, dlaczego młodzi dziękują za spotkanie w Sydney na Jasnej Górze?


– Modlitwa Najświętszej Maryi Panny „Magnificat” – Wielbi dusza moja Pana, jest pięknym wzorem dziękczynienia składanego Panu Bogu za „wielkie rzeczy”. Pod opieką Matki Bożej, wielbiącej Pana Boga, pragniemy dziękować za wielkie rzeczy, które wydarzyły się w Australii, w sercach uczestników XXIII Światowego Dnia Młodzieży – Sydney 2008, a także w sercach uczestników spotkań umownie nazywanych Sydney w Polsce.

Przed wyjazdem do Australii modliliśmy się na Jasnej Górze. 31 maja 2008 roku, w dniu, w którym obchodzimy święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, prosiliśmy o Boże błogosławieństwo. Wpatrzeni w Matkę Bożą, która doświadczyła mocy Ducha Świętego, „z pośpiechem” odbywała pielgrzymkę do świętej Elżbiety, niosąc radosną wiadomość o Tajemnicy Chrystusa – podejmowaliśmy zadanie pielgrzymowania „na krańce świata”. Było to „Krajowe Posłanie do Sydney”. Zewnętrznym tego znakiem było przyjęcie symbolicznego „biletu na wyprawę misyjną aż po krańce świata”.

Teraz przychodzimy, aby pod opieką Matki Najświętszej dziękować Panu Bogu za Jego dary. Naszemu dziękczynieniu będzie przewodniczył Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp.


Spotkanie odbędzie się w wigilię Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jakie to ma znaczenie?


– Matka Boża jest dla nas wzorem pielgrzymowania w duchu wiary oraz „pielgrzymki wiary”. Ojciec Święty Paweł VI przypominał nam: „Poznajmy lepiej Maryję, autentyczny wzór i ideał odkupionej ludzkości… Maryja jest wzniosłym wzorem nie tylko ludzkości odkupionej przez Chrystusa, ale ludzkości pielgrzymującej w wierze, figurą całego Kościoła”. Człowiekowi potrzebne są żywe wzory. Także wzory wiary. Takie wzory są szczególnie potrzebne ludziom młodym. Matka Boża jest takim idealnym wzorem.

Uroczystość Wniebowzięcia ukazuje wielkość Tajemnicy Odkupienia, której doświadcza Matka Boża. Przypomina nam także o celu człowieka.

Do kogo kierowane jest zaproszenie na to dziękczynienie?

– Do całej młodzieży. Także do pielgrzymów przybywających na Jasną Górę. W szczególny sposób zapraszamy uczestników XXIII Światowego Dnia Młodzieży – Sydney 2008. Zapraszamy także uczestników spotkań Sydney w Polsce.

Wspólnie pragniemy dziękować Panu Bogu „za wielkie rzeczy”.


Za co młodzi będą dziękować u tronu Królowej Polski?


– Za Bożą dobroć. Za Tajemnicę Odkupienia. Za działanie Ducha Świętego, który jest Duchem prawdy, Duchem miłości, Duchem mocy i świadectwa. Za Tajemnicę Kościoła Powszechnego.

Pragniemy dziękować Panu Bogu za to wielkie „święto wiary”, którym był XXIII Światowy Dzień Młodzieży. Za to, że wspólnie z Ojcem Świętym wyznawało swoją wiarę i modliło się 420 biskupów, 4 tys. kapłanów oraz ponad 400 tys. młodych ludzi. Panu Bogu dziękujemy za wielkie znaki miłości bliźniego złożone przez duszpasterzy pracujących w Australii oraz gościnnych Australijczyków. Wielkie serce okazali pielgrzymom polscy kapłani oraz nasi rodacy mieszkający w Australii. Jest za co Panu Bogu dziękować.


W dniach 14-15 sierpnia 1991 roku w Częstochowie odbyły się VI ŚDM. Ich hasłem były słowa „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów”…


– Zarówno podczas VI Światowego Dnia Młodzieży, jak i XXIII w Sydney bardzo mocno była podkreślana prawda o Duchu Świętym. W Orędziu na VI ŚDM Ojciec Święty Jan Paweł II napisał: „Jako temat VI Światowego Dnia Młodzieży wybrałem słowa świętego Pawła: ‚Otrzymaliście ducha przybrania za synów’ (Rz 8, 15). Są to słowa, które wprowadzają w najgłębszą tajemnicę chrześcijańskiego powołania: według planu Bożego jesteśmy prawdziwie powołani, aby stać się dziećmi Bożymi w Chrystusie przez Ducha Świętego… Wam wszystkim, drodzy młodzi, z okazji tego Światowego Dnia Młodzieży, mówię: Przyjmijcie Ducha Świętego i bądźcie mocni w wierze!”. Z kolei w przemówieniu powitalnym do młodzieży całego świata w dniu 14 sierpnia 1991 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mówił: „‚Ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi’ (Rz 8, 14). Pani Jasnogórska, przyjmij naszą pielgrzymującą rzeszę do tego szczególnego wieczernika – podobnie jak do jerozolimskiego wieczernika, w którym trwałaś na modlitwie wraz z apostołami, zanim zaczął ich ‚prowadzić Duch Święty’ aż po krańce ziemi. Przyjmij naszą wielojęzyczną rzeszę, jak wówczas – w dzień Pięćdziesiątnicy – przyjęłaś pielgrzymów z różnych narodów i języków, tak i nas przyjmij. Przyjmij i zechciej być z nami. Zechciej prowadzić nas drogą wiary za Chrystusem – tą drogą, na którą Duch Święty Ciebie najpierw wprowadził”.

W homilii wygłoszonej 15 sierpnia 1991 roku Ojciec Święty wzywał młodzież: „Drodzy młodzi przyjaciele! Przyjmijcie Ducha Świętego i bądźcie mocni”! W Orędziu na VII ŚDM Ojciec Święty wspominał spotkanie młodzieży na Jasnej Górze: „Jakże gorąco pragnę, aby powiew Ducha Świętego, jaki odczuliśmy w Częstochowie, rozprzestrzenił się na cały świat! W owych niezapomnianych dniach jasnogórskie sanktuarium stało się miejscem nowego Zesłania Ducha Świętego, nowym wieczernikiem, którego szeroko otwarte drzwi są zwrócone ku trzeciemu tysiącleciu. Oto znowu świat mógł zobaczyć Kościół młody i misyjny, Kościół pełen radości i nadziei.

Byłem niezmiernie szczęśliwy, gdy widziałem liczne rzesze młodych, przybyłych ze Wschodu i z Zachodu, z Północy i z Południa, którzy spotkali się po raz pierwszy, złączeni przez Ducha Świętego więzami modlitwy”.


Wracając do papieskiego nauczania kierowanego do młodych w Sydney, na co Ksiądz Biskup zwraca szczególną uwagę?


– Nauczanie Ojca Świętego Benedykta XVI związane z XXIII Światowym Dniem Młodzieży składa się z dwu części. Pierwszą tworzą Orędzia na trzy kolejne Światowe Dni Młodzieży. Akcentują one prawdy o Duchu Świętym, który jest „Duchem prawdy” (2006), „Duchem miłości” (2007) oraz „Duchem mocy i świadectwa” (2008). Z tego nauczania rodzą się trzy zadania: wyzwolić prawdę, wyzwolić miłość oraz wyzwolić moc świadectwa.

Drugą część tworzy nauczanie Ojca Świętego skierowane do ludzi młodych podczas spotkań w Sydney.

Ojciec Święty przypominał młodym ludziom: „Jesteśmy tu na tym świecie razem, jako wielka Boża rodzina, jako uczniowie Chrystusa umocnieni Jego Duchem, aby świadczyć wszystkim o Jego miłości i prawdzie”.

Jak refren powtarzała się prawda o obecności Ducha Świętego w świecie, Kościele i w człowieku. Benedykt XVI mówił także o znaczeniu sakramentu chrztu świętego i sakramentu bierzmowania.

Ojciec Święty zachęcał młodzież do dziękczynienia za dar wiary oraz okazywania wdzięczności wobec tych, którzy pomagają w jej kształtowaniu i rozwoju: „Tutaj, w Australii, złóżmy dziękczynienie Panu za dar wiary, który został nam dany jako skarb przekazywany z pokolenia na pokolenie we wspólnocie Kościoła. Tutaj, w Oceanii, złóżmy szczególne podziękowania za tych wszystkich pełnych odwagi misjonarzy, oddanych księży i pełnych wiary chrześcijańskich rodziców i dziadków, nauczycieli i katechetów, którzy budowali Kościół w tych krajach – za świadków takich, jak błogosławiona Mary MacKillop, święty Piotr Chanel, błogosławiony Piotr To Rot i wielu innych! Moc Ducha odkryta w ich życiu nadal działa w dobru, które pozostawili, w społeczeństwie, które ukształtowali i które jest wam powierzone”.

Bardzo ciekawe było rozważanie oparte na nauczaniu świętego Augustyna o Duchu Świętym: „Zrozumienie Ducha Świętego przez Augustyna rozwijało się stopniowo… doprowadziło go do trzech sposobów rozumienia Ducha Świętego będącego węzłem wewnętrznej jedności w Trójcy Świętej: jedności jako wspólnoty, jedności jako trwałej miłości oraz jedności jako dawania i daru. Te trzy koncepcje nie są wyłącznie teoretyczne”.

Z tego nauczania rodzi się potrzeba zaangażowania w budowanie dojrzałych wspólnot, kształtowanie dojrzałej miłości, której szczególnym wyrazem będzie „postawa daru”.

Ojciec Święty przestrzegał młodzież przed relatywizmem: „Faktycznie bowiem współczesne społeczeństwo doświadcza procesu podziałów z powodu sposobu myślenia, który ze swej natury jest krótkowzroczny, gdyż pomija pełne odniesienie do prawdy – prawdy odnoszącej się do Boga i do nas. Ze swej natury relatywizm nie jest w stanie dostrzec pełnego obrazu. Ignoruje więc te zasady, które czynią nas zdolnymi, aby żyć i wzrastać w jedności, w porządku i harmonii”.

Benedykt XVI postawił młodzieży także trudne pytania: „Co wy pozostawicie następnemu pokoleniu? Czy budujecie wasze życie na solidnych fundamentach, czy budujecie coś, co przetrwa? Czy przeżywacie wasze życie w sposób, który otwiera przestrzeń dla Ducha pośrodku świata, który chce zapomnieć Boga lub nawet odrzuca Go w imię źle pojętej wolności? W jaki sposób wykorzystujecie dary, jakie otrzymaliście, „moc”, którą Duch Święty jest gotów uwolnić w was nawet teraz? Jaką spuściznę pozostawicie młodym ludziom, którzy nadejdą po was? Czego dokonacie?”.

Wezwał także młodzież: „Drodzy młodzi przyjaciele, Pan zaprasza was, abyście byli prorokami tej nowej ery, posłańcami Jego miłości, przyciągając ludzi do Ojca i budując przyszłość w nadziei dla całej ludzkości. Świat potrzebuje tego odnowienia! Kościół również potrzebuje tego odnowienia! Potrzebuje waszej wiary, waszego idealizmu i waszej hojności tak, aby zawsze był młody Duchem (por. „Lumen Gentium”, 4).


Proszę podzielić się refleksją na temat świadectwa dawanego przez młodzież w Sydney.


– Bardzo ciekawe są spostrzeżenia prasy australijskiej. Dziennik „The Sydney Morning Herald” swoją relację dotyczącą XXIII Światowych Dni Młodzieży zatytułował: „Tsunami wiary i radości”.

Dla Australijczyków niezwykłym wydarzeniem był widok uśmiechniętych i rozśpiewanych grup młodzieży pojawiających się na ulicach i niezwykle skupionych podczas spotkań modlitewnych. Bardzo widoczne były na ulicach grupy reprezentujące Drogę Neokatechumenalną, która prowadziła misję ewangelizacyjną.

Godna zauważenia i uznania była postawa młodzieży w czasie trzydniowych katechez: skupienie, powaga, ciekawe świadectwa i pytania po katechezach. I, oczywiście, pobożne i czynne uczestnictwo w Eucharystii.

Bardzo ciekawą inicjatywę podjęła młodzież polonijna. Przypomniała pomysł polskich wolontariuszy pracujących w Kolonii, którzy zaproponowali spotkania przy katedrze w godzinie Apelu Jasnogórskiego. W Kolonii Apel odbywał się o godzinie 21.00. Młodzież polonijna zaproponowała Apel przy katedrze w Sydney o godzinie 21.37.


O czym winna pamiętać katolicka młodzież?


– O tym, co powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI w Sydney: „Dary Ducha Świętego, które działają w nas, nadają kierunek i treść naszemu świadectwu. Skierowane na jedność dary Ducha Świętego umacniają nas w Ciele Chrystusa („Lumen Gentium”, 11), aby lepiej przysposobić nas do wzmacniania Kościoła w służbie światu (Ef 4, 13). Nawołują nas do aktywnego i radosnego uczestnictwa w życiu Kościoła: w parafiach i w ruchach kościelnych, na lekcjach religii, w duszpasterstwach akademickich i innych organizacjach katolickich. Tak, Kościół musi wzrastać w jedności, musi umacniać się w świętości, musi zostać odmłodzony, musi być ciągle odnawiany (por. „Lumen Gentium”, 4)… Przyjmując moc Ducha Świętego, także wy możecie przemieniać wasze rodziny, wspólnoty i narody. Wyzwólcie te dary! Uczyńcie tak, aby mądrość, męstwo, bojaźń i pobożność stawały się znakami waszej wielkości”!


Dziękuję za rozmowę.

drukuj