Audiencja Generalna Ojca Świętego Franciszka

Drodzy bracia i siostry,

Jak wiecie, w minionych dniach odbyłem pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Był to wielki dar dla Kościoła i dziękuję za niego Bogu. On mnie prowadził po tej błogosławionej ziemi, która widziała historyczną obecność Jezusa i gdzie rozegrały się wydarzenia o znaczeniu fundamentalnym dla judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Pragnę ponowić moje serdeczne podziękowania Jego Świątobliwości Patriarsze Fouadowi Twalowi, biskupom różnych obrządków, kapłanom, franciszkanom z Kustodii Ziemi Świętej. Moją wdzięczną myśl kieruję także do władz jordańskich, izraelskich i palestyńskich, oraz do tych wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tej wizyty.

1. Głównym celem tej pielgrzymki była 50. rocznica historycznego spotkania papieża Pawła VI i patriarchy Atenagorasa. Wówczas po raz pierwszy Następca Piotra odwiedził Ziemię Świętą: papież Paweł VI zainaugurował w ten sposób podczas II Soboru Watykańskiego podróże papieży w epoce współczesnej poza granice państwa włoskiego. Ten proroczy gest Biskupa Rzymu i patriarchy Konstantynopola stanowił kamień milowy na trudnej, choć obiecującej drodze jedności wszystkich chrześcijan, która od tego czasu poczyniła znaczące postępy. Dlatego moje spotkanie z umiłowanym bratem w Chrystusie, Jego Świątobliwością Bartłomiejem, umiłowanym bratem w Chrystusie, było punktem kulminacyjnym tej wizyty. Wspólnie modliliśmy się przy Grobie Jezusa, a wspólnie z nami był patriarcha grecko-prawosławny z Jerozolimy Teofil III i apostolski patriarcha ormiański Nourhan, oraz inni arcybiskupi i biskupi różnych kościołów, władze świeckie i wielu wiernych. W tym miejscu, gdzie zabrzmiała wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa odczuliśmy wszyscy gorycz i cierpienie podziałów, wciąż istniejących między uczniami Chrystusa. Ale przede w tej celebracji, pełnej wzajemnego braterstwa, szacunku i miłości, usłyszeliśmy donośny głos Zmartwychwstałego Dobrego Pasterza, który pragnie, aby wszystkie Jego owce stanowiły jedną owczarnię. Odczuliśmy pragnienie uzdrowienia nadal otwartych ran i stanowczego kontynuowania drogi do pełnej komunii.

2. Innym celem tej pielgrzymki było poparcie w tym regionie drogi do pokoju, który jest jednocześnie darem Boga i ludzkim zaangażowaniem. Uczyniłem to w Jordanii, Palestynie, w Izraelu. I zawsze czyniłem to jako pielgrzym, w imię Boga i człowieka, niosąc w sercu wielkie współczucie dla dzieci tej Ziemi, które zbyt długo żyją w warunkach wojny, i  mają prawo w końcu, by móc zaznać dni pokoju!

Dlatego zachęciłem wiernych chrześcijan, by dali się „namaścić” – sercem uległym i otwartym -Duchem Świętym, żeby byli coraz bardziej zdolnymi do gestów pokory, braterstwa i pojednania. Duch Świętym pozwala podejmować te postawy w życiu codziennym, z ludźmi różnych kultur i religii i stawać się w ten sposób twórcami pokoju.

W Jordanii podziękowałem władzom i narodowi za ich wysiłki w przyjmowaniu wielu uchodźców z obszarów wojny. Ten wysiłek humanitarny zasługuje i wymaga dalszego wsparcia ze strony wspólnoty międzynarodowej. Podczas pielgrzymki także do innych miejsc zachęcałem zainteresowane władze do kontynuowania wysiłków, w celu złagodzenia napięć na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w udręczonej Syrii, jak również do dalszego poszukiwania sprawiedliwego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Dlatego zaprosiłem prezydenta Izraela i prezydenta Palestyny, by przyjechali do Watykanu, żeby modlić się wraz ze mną o pokój.

3. Ta pielgrzymka do Ziemi Świętej była także okazją, aby umocnić w wierze wspólnoty  chrześcijańskie, które tak bardzo cierpią i wyrazić wdzięczność całego Kościoła za obecność chrześcijan w tym obszarze i na całym Bliskim Wschodzie. Ci nasi bracia są odważnymi świadkami nadziei i miłości, „solą i światłem” w tej Ziemi. Poprzez swoje życie wiary i modlitwy oraz cenioną pracę edukacyjną i charytatywną, działają oni na rzecz pojednania i przebaczenia, przyczyniając się do wspólnego dobra społeczeństwa.

Poprzez tę pielgrzymkę, która była prawdziwą łaską Pana, chciałem zanieść słowo nadziei, ale również i ja je w zamian otrzymałem! Otrzymałem je od braci i sióstr, którzy „wbrew nadziei mają nadzieję” (Rz 4,18), pośród wielu cierpień, takich jak osób, które uciekły ze swej ojczyzny z powodu konfliktów oraz osób dyskryminowanych z powodu swojej wiary w Chrystusa. Nadal bądźmy blisko nich! Modlimy się za nich i za pokój w Ziemi Świętej i na całym Bliskim Wschodzie. Niech modlitwa całego Kościoła wspiera również drogę ku pełnej jedności chrześcijan, aby świat uwierzył w miłość Boga, który w Jezusie Chrystusie przyszedł zamieszkać pośród nas.

Po polsku:

Podczas dzisiejszej katechezy Ojciec Święty przypomniał przebieg zakończonej w poniedziałek pielgrzymki do Ziemi Świętej. Podziękował władzom Jordanii, Izraela i Palestyny, a także zwierzchnikom tamtejszych religii i wyznań za życzliwe przyjęcie oraz wszystkim odpowiedzialnym, za przygotowanie tej wizyty. Jej motywem była 50. rocznica historycznego spotkania papieża Pawła VI i patriarchy Atenagorasa. To ono otworzyło szeroką perspektywę dialogu wiodącego ku jedności chrześcijan. Ponawiając ten gest Ojciec Święty spotkał się z Jego Świątobliwością Bartłomiejem i podjął wspólną modlitwę przy Grobie Jezusa, upraszając dar jedności. Ważnym aspektem pielgrzymki było poparcie i umocnienie wszystkich, którzy tym regionie świata, nękanym doświadczeniem wojny, pragną pokoju. Zaprosił do Watykanu prezydentów Izraela i Palestyny, by wspólnie zanosić do Boga gorącą modlitwę o pokój. Apelował o poszanowanie wolności religijnej, zachęcał chrześcijan, by byli otwarci na gesty pokoju, braterstwa i pojednania. Umacniając wspólnoty chrześcijańskie przypomniał nam wszystkim, że żyjący tam nasi bracia są odważnymi świadkami nadziei i miłości, są „solą i światłem” tej Ziemi, i oczekują naszego modlitewnego wsparcia.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, dzisiaj pragnę szczególnie podziękować wam za duchowe wsparcie w dniach mego pielgrzymowania do Ziemi Świętej. Proszę was nadal o modlitwę za wszystkich, którzy mieszkają w Ziemi Jezusa i na całym Bliskim Wschodzie. Niech ten region świata cieszy się pokojem i braterstwem, które nam wszystkim darował nasz Pan, Jezus Chrystus. Z serca wam błogosławię.

Po francusku:

Bracia i Siostry, pragnę podziękować Bogu za moją niedawną podróż do Ziemi Świętej. Głównym jej celem był jubileusz 50-lecia profetycznego spotkania między Papieżem Pawłem VI a patriarchą Atenagorasem. Wraz z Jego Świątobliwością Bartłomiejem modliliśmy się przy Bożym Grobie i wyraziliśmy pragnienie wytrwania na drodze ku pełnej komunii. Pragnąłem również w trakcie tej pielgrzymki wyrazić poparcie dla podejmowania drogi ku pokojowi w tym regionie Bliskiego Wschodu, szczególnie w Syrii. Podziękowałem władzom i ludowi Jordanii za wspaniałomyślne przyjęcie uchodźców. Wystosowałem też zaproszenie do prezydentów Izraela i Palestyny, by przybyli do Watykanu na wspólną modlitwę o pokój. Wreszcie celem mojej pielgrzymki było także za utwierdzenie w wierze chrześcijańskich wspólnot tego regionu i wyrażenie im wdzięczności w imieniu całego Kościoła za ich obecność i odważne świadectwo.

Ojciec Święty:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka francuskiego, szczególnie grupę z duszpasterstwa osób niepełnosprawnych w diecezji Bordeaux. Proszę was o modlitwę w intencji pokoju w Ziemi Świętej i w całym regionie Środkowego Wschodu. Niech modlitwa wszystkich wspiera drogę ku pełnej jedności Kościoła. Niech Bóg was błogosławi!

 

Po angielsku:

Drodzy Bracia i Siostry, moja podróż apostolska do Ziemi Świętej w tych dniach była wielką łaską dla mnie i dla całego Kościoła. Upamiętnia ona pięćdziesiątą rocznicę spotkania papieża Pawła VI z Patriarchą ekumenicznym Atenagorasem, które stanowiło kamień milowy na drodze do jedności chrześcijan. Patriarcha Bartłomiej i ja modliliśmy się wspólnie jako bracia przy grobie Zmartwychwstałego i odnowiliśmy nasze zaangażowanie w pracę dla pełnej komunii między Kościołami. Moja podróż miała również być zachętą do wysiłków dla tych, którzy pracują na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie, którzy otaczają troską wielu ludzi, zwłaszcza uchodźców i dzieci, cierpiące na skutek wojny i przemocy. Jak wiecie, zaprosiłem prezydentów Izraela i Palestyny​​, aby przyłączyli się do mnie w modlitwie o pokój. Wreszcie, chciałem utwierdzić w wierze wspólnoty chrześcijańskie w Ziemi Świętej, zauważyć ich trudności i wesprzeć ich pracę charytatywną i edukacyjną.  Niech modlitwa i solidarność całego Kościoła umacnia ich w dawaniu świadectwa ewangelicznemu orędziu nadziei i pojednania oraz przyczyni się do przyniesienia Bożego daru pokoju dla tych błogosławionych ziem.

Mam przyjemność pozdrowić członków Międzynarodowej Katolickiej Komisji Migracji zebranych na sesję plenarną, życząc im i modląc się o ich zjednoczone działania w celu pomocy tak wielu naszym braciom i siostrom w potrzebie. Pozdrawiam również Cech Policjantów katolickich z Anglii i Walii w stulecie jego powstania oraz członków Globalnej Organizacji Ustawodawczej. Dla  wszystkich pielgrzymów j. ang. biorących udział w dzisiejszej audiencji, w tym z Anglii, Szwecji, Izraela, Filipin, Indonezji, Australii, RPA, Kanady i Stanów Zjednoczonych proszę o radość i pokój Zmartwychwstałego Pana. Niech Bóg was błogosławi!

Po niemiecku:

Umiłowani bracia i siostry, podczas dzisiejszej audiencji generalnej chcemy podsumować ów wielki dar, jakim była pielgrzymka do Ziemi Świętej, oraz serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym mogła się ona odbyć. Motywem tej podróży było pięćdziesięciolecie historycznego spotkania papieża Pawła VI z patriarchą Atenagorasem, które stało sie kamieniem milowym w drodze do zjednoczenia chrześcijan. Spotkanie z patriarchą Bartłomiejem oraz wspólna modlitwa przy Grobie Pańskim były ukoronowaniem obecnej podróży. Jej ważnym celem było również dodanie otuchy mieszkańcom tego regionu, szczególnie w Jordanii, Palestynie i Izraelu, w ich podążaniu mimo różnic kulturowych drogą pokoju oraz do bycia budowniczymi pokoju. Pielgrzymka ta stałą się również sposobnością do umocnienia wspólnot chrześcijańskich w wierze. Poprzez świadectwo chrześcijańskie są oni „solą i światłem” w tych krajach, proponując pojednanie, żyjąc wiarą oraz wspierając społeczeństwa swoją nadzieją i miłością.

Serdecznie witam wszystkich niemieckojęzycznych braci i siostry. Pielgrzymka do Ziemi Świętej była rzeczywiście wielką łaską Pana. Dzięki niej mogłem umocnić wszystkich, którzy cierpią z powodu konfliktów, dyskryminacji oraz wiary w Chrystusa. Módlmy sie za nich i prośmy o pokój dla Ziemi Świętej oraz całego Bliskiego Wschodu. Bóg niech was błogosławi!

Po hiszpańsku:

Jak wiecie, pielgrzymowałem do Ziemi Świętej. Dziękuję Bogu za tych, którzy się przyczynili do realizacji tej pielgrzymki. Ta pielgrzymka miała trzy cele: Pierwszy: wspomnieć spotkanie Papieża Pawła VI z patriarchą Atenagorasem, był to gest profetyczny, znaczący i obiecujący wspólną drogę ku jedności chrześcijan. Z tego względu razem z aktualnym Patriarchą Konstantynopola, Jego Świątobliwością Bartłomiejem, modliliśmy się prosząc Dobrego Pasterza o siłę potrzebną aby zdążać do pełnej komunii. Drugim motywem było wspierać proces pokoju na Bliskim Wschodzie. Jadąc tam niosłem wszystkich w sercu, zachęcając do bycia twórcami pokoju. Chciałem też podziękować władzom za podjęte wysiłki na rzecz uchodźców i za działania na rzecz “gaszenia” konfliktów. Ponadto zaprosiłem prezydentów Izraela i Autonomii Palestyńskiej do Watykanu aby modlić się wspólnie o pokój. Trzecim motywem pielgrzymki było utwierdzenie w wierze wspólnot chrześcijańskich, które wiele cierpią. Chciałem też wyrazić im wdzięczność za ich odważną obecność na Bliskim Wschodzie i  za ich niezmywalne świadectwo nadziei i miłości.

Serdeczne pozdrowienia dla pielgrzymów języka hiszpańskiego, szczególnie grupy z Hiszpanii, Meksyku i Argentyny oraz z innych krajów latynoamerykańskich. Zapraszam wszystkich aby prosić Pana za naszych braci z Ziemi Świętej, o pokój na Bliskim Wschodzie i za jedność chrześcijan. Dziękuję bardzo.

Po portugalsku:

W ostatnich dniach pielgrzymowałem do Ziemi Św. Głównym celem było celebrowanie  rocznicy 50 lat od  Spotkania pomiędzy papieżem Pawłem VI a Patriarchą Atenagorasem; dlatego momentem kulminacyjnym wizyty było moje spotkanie z Jego Świętobliwością Bartłomiejem. Podczas tamtej wspólnej celebracji usłyszeliśmy potężny głos Dobrego Pasterza zmartwychwstałego, który chce zjednoczyć wszystkie swoje owce w jedną owczarnię; czujemy pragnienie leczenia ran jeszcze otwartych i kontynuowania drogi do pełnej komunii. Innym celem pielgrzymki było dodanie odwagi w podążaniu do pokoju w tamtym Regionie Bliskiego Wschodu; uczyniłem ja do Jordanii, Palestyny i Izraela niesiony wielkim współczuciem do synów tej ziemi, którzy żyją już zbyt wiele czasu, niszczeni wojną. W tym kontekście zaprosiłem Prezydenta Izraela i prezydenta Palestyny, aby przyjechali do Watykanu modlić się ze mną o pokój. Tą wizytą chciałem zanieść słowa nadziei, ale również i ja ją otrzymałem; otrzymałem ją od braci i sióstr,
którzy wypędzeni ze swoich domów i dyskryminowani z powodu swej wiary w Chrystusa, trwają w „nadziei wbrew nadziei”.

Z serca pozdrawiam wszystkich  pielgrzymów jęz. portugalskiego, szczególnie grupę z Akademii Paulista i z Instytutu Św. Bonawentury jak również wiernych z Brazylii, Kampinas i Rolandii zachęcając was, abyście wszędzie byli świadkami nadziei i miłości. a jeśli kiedyś rozpętają się burze w waszych duszach, szukajcie schronienia w ramionach Matki Bożej. Tylko tam spotkacie pokój. Niech na was i wasze rodziny i wasze parafie zstąpi Boże błogosławieństwo.

Po włosku:

Drodzy pielgrzymi mówiący po włosku: Witajcie ! Mam przyjemność powitać pielgrzymów z diecezji Trydentu, z abp Bressanem i kapłanów oraz osoby zakonne z diecezji Ischia, z biskupem Lagnese. Pozdrawiam studentów ze Szkoły Watykańskiej Nauk Bibliotekonomi; katechetów uczestników kursu formacyjnego w Wikariatu Rzymu ;studentów Tivoli, laureatów ” Festiwalu Biblii”, w towarzystwie biskupa Parmeggiani i licznych grup parafialnych, zwłaszcza wiernych z Fonti, z biskupem Gaeta, biskup D' Onorio. Niech wizyta na grobach Apostołów ożywi wiarę, umacnia nadzieję i sprzyja miłości. Specjalne pozdrowienie kieruję do młodych, chorych i nowożeńców. Jesteśmy przy końcu miesiąca  Maryi. Matka Boga, drodzy młodzi, niech będzie waszym schronieniem w trudnych chwilach;  niech was podtrzymuje, drodzy chorzy, abyście z odwagą podejmowali swój krzyż codzienny i niech będzie  waszym oparciem, drodzy nowożeńcy, aby wasze rodziny były ogniskiem domowym modlitwy i wzajemnego zrozumienia.

Tłumaczenie: Radio watykańskie

drukuj