fot. sejm.gov.pl

W środę zbiera się Sejm: zmiany w Kodeksie wyborczym, jawność wynagrodzeń w NBP, „Mama 4 plus”

Sejm, który zbiera się w środę, zajmie się projektem PiS zmian w Kodeksie wyborczym, a także projektami noweli ustawy o NBP, które dotyczą m.in. jawności wynagrodzeń w tym banku. Posłowie rozpatrzą też rządowy projekt ustawy „Mama 4 plus” oraz projekt noweli dotyczącej opłat abonamentowych.

W środę zapadnie decyzja, czy posłowie wysłuchają tego dnia informacji dotyczącej śledztwa w związku ze śmiercią prezydenta Gdańska. Paweł Adamowicz zmarł 14 stycznia po tym jak dzień wcześniej został zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefana W. Do zdarzenia doszło podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, w środę posłowie zajmą się przygotowanym przez PiS projektem nowelizacji Kodeksu wyborczego. Przewiduje on, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe na każdą karę, a nie tylko na karę pozbawienia wolności, nie będzie miała prawa wybieralności w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Obecnie nie może kandydować osoba skazana za takie przestępstwa na karę pobawienia wolności.

Projekt zakłada też powrót do jednej obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz prezydenckich. Dwie komisje wyborcze – ds. przeprowadzenia głosowania i ds. ustalenia wyników głosowania – będą powoływane tylko przy wyborach samorządowych..

Sejm będzie także pracować nad projektami nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, które dotyczą m.in. jawności wynagrodzeń w tym banku. Projekty zmian zgłosiły kluby PiS, PO oraz Kukiz’15. We wtorek po południu zajmie się nimi w pierwszym czytaniu sejmowa komisja finansów.

Projekt PiS reguluje poziom wynagrodzeń osób na stanowiskach kierowniczych w banku i wprowadza ich jawność. Według projektu, wynagrodzenia na kierowniczych stanowiskach w NBP nie będą mogły przekroczyć 0,6-krotności pełnego wynagrodzenia prezesa NBP. Z projektu wynika też, że wysokość wynagrodzeń prezesów, wiceprezesów, członków zarządu i osób pełniących kierownicze stanowiska w NBP będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, a osoby sprawujące funkcje kierownicze w NBP będą składały oświadczenia majątkowe.

Również projekt PO dotyczy jawności wynagrodzeń w NBP. PO proponuje, by dodać do katalogu osób obowiązanych do składnia oświadczeń majątkowych, członków zarządu NBP oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w tym banku. Projekt Kukiz’15 – według uzasadnienia – odbiera zarządowi NBP i przekazuje Sejmowi kontrolę nad wysokością i zasadami wynagrodzeń w NBP. Według autorów projektu niezależność banku centralnego będzie zachowana poprzez „wyłączną kontrolę Sejmu nad sposobem wynagradzania pracowników NBP”.

Sejm zajmie się też rządowym projektem ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym („Mama 4 plus”). Przewiduje on, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. O świadczenie będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. W niektórych przypadkach świadczenie będzie przysługiwało także ojcom po osiągnięciu 65 lat. Świadczenie będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej. Termin wejścia w życie ustawy jest wyznaczony na 1 marca tego roku.

Posłowie rozpatrzą też senacki projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów; zakłada on wprowadzenie maksymalnego poziomu wzrostu opłaty za użytkownie wieczyste. Według senatorów nowelizacja ma zapobiec praktykom samorządów, powodującym bardzo duże wzrosty kosztów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – w prawo własności.

Projekt jest związany z przyjętą w połowie października, przed wyborami samorządowymi, przez Radę Warszawy uchwałą ustanawiającą dla gruntów miejskich 98-proc. bonifikatę jako standardową, a 99-proc. w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat (w przypadku gruntów, których właścicielem jest skarb państwa, wysokość bonifikaty została ustawowo ustalona na 60 proc.).

13 grudnia u Rada Warszawy zdecydowała o zmniejszeniu bonifikaty z 98 proc. do maksimum 60 proc. Przeciw zmianie protestowali radni PiS. Projekt wniósł na sesję wiceprezydent stolicy Robert Soszyński. Po tej decyzji na radnych Koalicji Obywatelskiej spadła fala krytyki. Politycy PiS oceniali, że cofnięcie bonifikaty było „zwykłym oszustwem”. 20 grudnia Rada Warszawy przywróciła bonifikatę 98 proc.

Sejm rozpatrzy w środę projekt PiS nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych. Przewiduje on wprowadzenie rekompensaty w wysokości 1 mld 260 mln zł w związku z ubytkiem opłat abonamentowych w latach 2018-19. Propozycja ta ma zapewnić lepsze finansowanie mediów publicznych w Polsce. Sejm miał zająć się tym projektem na poprzednim posiedzeniu, ale Konwent Seniorów zdecydował wówczas, że nie zostanie on rozpatrzony.

Posłowie będą też debatować nad projektem nowelizacji ustawy o Radzie Ministrów, który ma umożliwić premierowi przyznawania osobom fizycznym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w tym za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) nagród specjalnych ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Sejm zajmie się rządowym projektem noweli Prawa telekomunikacyjnego; proponowane przepisy mają pomóc m.in. w uporządkowaniu pasm, co ma przyspieszyć budowę sieci 5G w Polsce. Projekt przewiduje nowe rozwiązania związane z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami radiowymi oraz opłatami za częstotliwości. Nowe przepisy dostosowują także polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej.

PAP/RIRM

drukuj