Urząd Gminy w Szczercowie

Szczerców, dn. 05-07-2013

Telewizja TRWAM
87-100 Toruń,
ul. Św. Józefa 23/35

Urząd Gminy w Szczercowie, przesyła uchwałę Nr XXXI/282/13 Rady Gminy Szczerców podjętą w dniu 27 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego ponownego przeanalizowania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji możliwość przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej.

Z poważaniem
SEKRETARZ GMINY
Marek Kamiński

* * *

UCHWAŁA NR XXXI/282/13 RADY GMINY SZCZERCÓW
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego ponownego przeanalizowania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji możliwość przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594) Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się stanowisko Rady Gminy Szczerców dotyczące ponownego przeanalizowania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji możliwości przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej, będące załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców, poprzez przekazanie jej Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz Telewizji Trwam.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Szczerców

Jan Kaczmarski

Szczercowie

drukuj