Szczecinianie nie chcą płacić za in vitro

Mieszkańcy Szczecina nie zgadzają się na przyjęcie ustawy o dofinansowaniu in vitro ze środków publicznych. Pisma w tej sprawie na prośbę Przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego wystosowało Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

W pismach skierowanych do Przewodniczącego Rady Miasta zwrócili się o wyeliminowanie z obrotu prawnego ustawy rażąco naruszającej prawo. Wykazano, że przedłożony projekt mimo odrzucenia go z porządku obrad sesji Rady Miasta 19 grudnia 2012 r. został uchwalony z błędami i brakami.

– Był przyjęty projekt gminnego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego właśnie na 4 lata. Radni zdecydowali o częściowym dofinansowaniu tej procedury. Niestety nie wzięli pod uwagę 12 tys. podpisów mieszkańców miasta. Zignorowali to, podjęli ustawę o dofinansowaniu. Musimy się sprzeciwić i wykorzystać wszystkie kroki prawne, które możemy podjąć – zaznacza Paweł Majewicz, Dyrektor Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Szczecinie.

Paweł Majewicz akcentuje, że metoda in vitro jest poparciem legalnego zabójstwa dzieci nienarodzonych.

– Oczywiście nie możemy się na to zgodzić . To jest poparcie legalnego morderstwa, zabójstwa dzieci nienarodzonych. Kościół, Pan Bóg wyraźnie mówi nie zabijaj. Nie zabijaj od początku do samego końca, od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. Jako katolicy musimy twardo pokazać swoje stanowisko, pokazać to czego naucza Kościół, czego naucza Pan Bóg. Musimy odważnie wystąpić przeciwko tej uchwale – akcentuje Paweł Majewicz.

Tymczasem osiem placówek z całego kraju będzie w bieżącym roku realizować program metody in vitro skierowany do mieszkańców Częstochowy. W tym roku na ten cel przewidziano 150 tys. zł. Dofinansowanie ma otrzymać 50 par.

RIRM

 ***

 Szczecin, dn. 15 marca 2013r.

Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana”
Oddział w Szczecinie
ul. Kaszubska 20/3
70 – 204 Szczecin

                                                    Sz. Pan Jan Stopyra
Przewodniczący
                                                 Rady Miasta Szczecin
                                                       pl. Armii Krajowej 1
                                                            Szczecin

Na prośbę przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego Przeciwko przyjęciu w budżecie Miasta Szczecina w 2013r. i latach następnych projektu dofinansowania procedury In vitro w ramach „Gminnego Programu …” oraz w oparciu o kierowane do naszego Stowarzyszenia  głosy licznych środowisk, zaniepokojonych docierającymi za pośrednictwem mediów informacjami o uchwaleniu przez Radę Miasta Szczecin w dniu 25 lutego br. projektu Gminnego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013-2016 dla mieszkańców miasta Szczecina, finansowanego ze środków publicznych,  kierujemy na ręce Pana Przewodniczącego stanowczy protest w sprawie obradowania Rady Miasta na sesji w dniu 18 marca br. nad przeznaczeniem na ten cel środków z budżetu miasta.

Obecnie do Wojewody Zachodniopomorskiego skierowany został wniosek o wyeliminowanie z obrotu prawnego jako rażąco naruszającej prawo Uchwały Nr 409/12  Rady Miasta z dnia 25 lutego br. w sprawie przyjęcia obywatelskiego projektu Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016 dla mieszkańców Miasta Szczecina w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody. Wykazano, że  przedłożony po raz kolejny pod obrady Rady Miasta Szczecin projekt uchwały mimo odrzucenia  tego projektu z porządku obrad sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012r. ze względu na oczywiste błędy i braki tzw. obywatelskiego projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016 dla mieszkańców Miasta Szczecina, uchwalony obecnie z tymi samymi błędami i brakami wyłącznie jako projekt programu zdrowotnego nie zmienia oczywistego faktu, rażącego naruszenia przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.Dz.U.2008r. nr 164, poz.1027 ze zm.) w zakresie opracowywania programów zdrowotnych.

Wobec powyższego debatowanie nad zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zaskarżonej  jako rażąco naruszającej prawo Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia projektu Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016 dla mieszkańców Miasta Szczecina, przed poznaniem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego jest przedwczesne.

Paweł Majewicz
Dyrektor
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
W Szczecinie

 ***

 

Szczecin, dn. 15marca 2013r.

Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana”
Oddział w Szczecinie
ul. Kaszubska 20/3
70 – 402 Szczecin         

                                                       Sz. Pan Marcin Zydorowicz
  Wojewoda Zachodniopomorski
                                                            ul. Wały Chrobrego 4
                                                            70-502 Szczecin

Dot.:  wyeliminowania z obrotu prawnego rażąco naruszającej prawo uchwały

Nr  409/12  Rady Miasta Szczecin podjętej na sesji Rady Miasta Szczecin w dniu 25.02.br. w sprawie  przyjęcia  obywatelskiego projektu  Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016 dla mieszkańców Miasta Szczecina.

Na prośbę Komitetu Obywatelskiego Przeciwko przyjęciu w budżecie Miasta Szczecina w 2013r. i latach następnych projektu dofinansowania procedury In vitro w ramach „Gminnego Programu …” oraz w oparciu o kierowane do naszego Stowarzyszenia głosy licznych środowisk zaniepokojonych docierającymi za pośrednictwem mediów informacjami o podjęciu w dniu 25 lutego br. przez Radę Miasta Szczecin rażąco naruszającej prawo uchwały nr 409/12 dot. przyjęcia obywatelskiego programu zdrowotnego pt. „Gminny Program Leczenia  Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016  dla mieszkańców miasta Szczecina”, wnosimy o  eliminację z obrotu prawnego tej uchwały w trybie nadzoru Wojewody.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.Dz.U.2008r. nr 164, poz.1027 ze. zm.) Rozdział 4 „Programy  zdrowotne” w art.48§1 wyraźnie wskazuje, że „programy zdrowotne mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować ministrowie, jednostki samorządu terytorialnego lub fundusz”, a zatem właściwym do opracowania programu zdrowotnego, jego wdrożenia, realizowania i finansowania jest rządowy organ wykonawczy na poziomie Ministra, a w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art.31 ustawy o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2001 Nr.142,poz 1591) jest to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz, a zarazem do Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta, który kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz lub osoby przez niego upoważnionej, adresowany jest pkt.2a powołanego art.48 ustawy zobowiązujący Ministra i jednostki samorządu terytorialnego do przekazania projektu programu zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych przed jego wdrożeniem do zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych.

Skoro ustawodawca w ustawie wyraźnie określił krąg podmiotów uprawnionych do opracowywania programów zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz procedurę ich opiniowania, to Rada Miasta nie posiada uprawnień do dowolnej zmiany tego stanu rzeczy. Radnej Joannie Bródka nie służy prawo składania projektu uchwały dot. przyjęcia anonimowego obywatelskiego programu leczenia niepłodności, a następnie jego auto poprawki w powołaniu na nieudokumentowane pełnomocnictwo anonimowych mocodawców – twórców programu. pt. „Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016 dla mieszkańców miasta Szczecina” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Zgodnie z cytowanym przepisem ustawy prawo to służy Prezydentowi Miasta jako uprawnionemu do opracowywania, wdrażania, realizowania i finansowania  programów zdrowotnych ze środków publicznych po uprzednim zasięgnięciu opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych co do projektu programu zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych. Poprzez analogię §1 Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych projektodawcą programu zdrowotnego może być komórka organizacyjna Urzędu Miasta właściwa do spraw zdrowia, jednostka organizacyjna podległa lub nadzorowana przez Prezydenta Miasta właściwa do spraw zdrowia ze względu na zakres jej działania, specjalista, grupa specjalistów lub inny podmiot funkcjonujący w sferze danej dziedziny nauki, której dotyczy program. Program winien być podpisany przez autora, co stanowi wymóg formalny programu zdrowotnego przedkładanego do opinii AOTM. Także tego wymogu nie spełnia anonimowy obywatelski projekt programu stanowiący załącznik do zaskarżonej uchwały.

W świetle powyższego niezbędnym jest eliminacja z obrotu prawnego zaskarżonej uchwały jako rażąco naruszającej prawo.

Do wiadomości :

– Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Paweł Majewicz
Dyrektor
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
W Szczecinie

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl