fot. twitter.com

Senat: Kandydaci na ławników w SN przed komisją – wstępnie 26 czerwca

Na 26 czerwca zaplanowane zostało posiedzenie senackiej komisji, na którym wysłuchani mają zostać kandydaci na ławników Sądu Najwyższego. Przewodniczący komisji Robert Mamątow (PiS) powiedział PAP, że na posiedzenie zostanie zaproszonych 15 kandydatów.

Zgodnie z nową ustawą o SN, która weszła w życie 3 kwietnia, ławników wybiera Senat w głosowaniu jawnym. Termin na wybór przez Senat ławników SN upływa 3 lipca. W planie najbliższego posiedzenia Senatu przewidzianego od 27 do 29 czerwca – jak poinformowano na stronie Senatu – przewidziano punkt dotyczący wyboru ławników.

Wcześniej – 26 czerwca o godz. 10 – odbyć ma się posiedzenie senackiej komisji praw człowieka, praworządności i petycji, na którym odbędzie się wysłuchanie kandydatów.

Senacka komisja już raz – 6 czerwca – zajmowała się zgłoszonymi kandydaturami, oceniając je pod względem formalnym. Uznała wówczas, że spośród 19 kandydatur na ławników SN, które wpłynęły w terminie do Kancelarii Senatu, wymogi formalne spełnia 15. Kandydatów na ławników mogły zgłaszać stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem partii politycznych, a także grupy co najmniej 100 obywateli mających czynne prawo wyborcze. Termin na zgłoszenia minął 24 maja.

Wobec dwóch zgłoszeń – spośród 15, które nie miały uchybień formalnych – senackie biuro legislacyjne wskazało jednak na „uchybienia materialno-prawne”, które powinny zostać usunięte, jeśli kandydatury tych osób miałyby być brane pod uwagę w wyborze ławników. Mianowicie dwie zgłoszone osoby są już ławnikami w sądach powszechnych – warszawskim sądzie okręgowym i tarnowskim sądzie rejonowym.

Zgodnie z ustawą o SN ławnicy w sądach powszechnych nie mogą być kandydatami na ławników w SN. Te dwie osoby powinny więc do posiedzenia komisji 26 czerwca przedstawić oświadczenia o rezygnacji z funkcji ławników sądów powszechnych.

Według ustawy ławnikiem SN może być osoba, która m.in. posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła 40 lat, w dniu wyboru nie ukończyła 60 lat, jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie. Nie może nim być osoba, która m.in.: jest zatrudniona w sądach, prokuraturze lub policji, pracuje w urzędach obsługujących centralne organy państwa, jest adwokatem, radcą prawnym, notariuszem, żołnierzem, duchownym albo należy do partii politycznej.

Po posiedzeniu komisji 6 czerwca marszałek Senatu miał zasięgnąć od Komendanta Głównego Policji informacji o kandydatach, których zgłoszenia spełniły wymogi formalne, i przekazać uzyskane informacje do komisji.

„Kandydatów chcemy zaprosić na komisję celem przeprowadzenia z nimi bezpośredniej rozmowy” – zaznaczył Mamątow. Dodał, że więcej informacji na temat planowanego wysłuchania kandydatów i tego, czy wpłynęły już informacje od marszałka Senatu uzyska w najbliższą środę, gdy komisja ma zaplanowane jedno z posiedzeń, a on spotka się z jej sekretariatem.

Ponieważ liczba ławników w SN określona została przez I prezes tego sądu na 36, to już wcześniej wskazywano, iż w późniejszym czasie potrzebny będzie wybór uzupełniający.

Według zapisów ustawy bowiem „w razie potrzeby (…) Senat, na wniosek I prezesa SN, przeprowadza wybory uzupełniające”.

„Od decyzji SN będzie więc zależało, czy i kiedy zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający” – zaznaczała Kancelaria Senatu.

PAP/RIRM

drukuj