fot. PAP/Andrzej Grygiel

Rzecznik Praw Dziecka o potrzebie usprawnienia rozpoznawania wniosków i trybu wypłaty świadczeń

O pilne usprawnienie procedury rozpoznawania wniosków i trybu wypłaty świadczeń oraz podjęcie działań, które doprowadzą do należytego informowania obywateli o etapie ich sprawy, wystąpił rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg.

„Otrzymuję wiele zgłoszeń od rodziców, którzy skarżą się, że mimo złożenia wniosku o świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne, nie są na bieżąco, a nawet w ogóle informowani o terminie rozpoznania wniosku i etapie prowadzonego postępowania. Podają również, że mimo wielokrotnych kontaktów telefonicznych, e-mailowych czy listownych – czasami nie otrzymują żadnej odpowiedzi. Rodzice wskazują, że często na wydanie decyzji oczekiwali dwa lata albo dłużej. Taka sytuacja nie może mieć miejsca” – napisał RPD w wystąpieniu do szefowej resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Rzecznik wyraził zrozumienie dla trudności w rozpoznawaniu dużej liczby spraw przy jednoczesnych brakach kadrowych, uważa jednak, że nie może być przyzwolenia na sytuację, w której beneficjent świadczenia nie jest na bieżąco informowany o etapie postępowania w swojej sprawie. Wskazał, że każda zwłoka w podejmowaniu działań jest krzywdząca dla dzieci, które czekają na wypłatę świadczenia.

RPD przeanalizował skargi obywateli wpływające do jego biura dotyczące problemów z realizacją prawa dziecka do godziwych warunków socjalnych, w związku z długotrwałymi postępowaniami o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W wystąpieniu do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Mikołaj Pawlak podkreślił, że w zeszłym roku co piąta skarga dotyczyła świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, w tym w kontekście koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o przypadki, kiedy jeden z rodziców przebywa poza Polską na terenie Wspólnoty.

Przypomniał, że terminy załatwiania takich spraw, także tych z „czynnikiem zagranicznym”, są określone w Kodeksie postępowania administracyjnego, co potwierdza orzecznictwo sądowe, i mają także tu zastosowanie przepisy unijne.

„Stosowanie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wymiana korespondencji z instytucjami zagranicznymi może powodować wydłużony czas rozpoznania wniosku. Sytuacja taka nie może jednak oznaczać, że wnioskodawca nie jest o tym na bieżąco informowany. Przede wszystkim to na organie administracji publicznej ciąży obowiązek zawiadomienia strony o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu” – zauważył Rzecznik Praw Dziecka.

PAP

drukuj