fot. PAP/Jacek Bednarczyk

Rząd we wtorek m.in. o przywracaniu zamkniętych wcześniej połączeń autobusowych

Rząd podczas wtorkowego posiedzenia zajmie się m.in. projektem ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, który zakłada przywracanie zamkniętych wcześniej połączeń autobusowych. Ministrowie omówią też zmiany umożliwiające kontrole stanu technicznego pojazdów w mobilnych stacjach.

Jak napisano w Ocenie Skutków Regulacji, przepisy projektowanej ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych wzmacniają rolę organizatorów publicznego transportu zbiorowego, dając im realne możliwości planowania i organizacji autobusowego publicznego transportu zbiorowego na ich obszarze.

Według projektu, organizatorzy samodzielnie będą podejmowali decyzję o liniach komunikacyjnych, na których będą realizowane przewozy o charakterze użyteczności publicznej oraz liniach komunikacyjnych obsługiwanych na zasadach komercyjnych na podstawie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób.

Z Oceny Skutków Regulacji wynika, że wpływ ustawy na sektor finansów publicznych w ciągu 10 lat jest szacowany na 9,6 mld zł.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej będzie utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Według wcześniejszych zapowiedzi ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, nowe rozwiązania powinny wejść w życie w drugiej połowie maja tego roku.

Przywracanie zlikwidowanych wcześniej połączeń autobusowych to jeden z elementów nowej „piątki PiS”. Pod koniec lutego prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki na konwencji partii przedstawili propozycje programowe, tzw. nową piątkę PiS, które obejmują wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, „trzynastkę” dla emerytów, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

Rząd we wtorek zajmie się również projektem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym. Przewiduje ona wprowadzenie możliwości przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych pojazdów użytkowych w mobilnych stacjach i w wyznaczonych punktach. Według projektodawców wykorzystanie mobilnych stacji kontroli drogowej skróci czas kontroli i zmniejszy koszty związane z kontrolą dla przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe, ponieważ szczegółowe kontrole mogą być przeprowadzane bezpośrednio w pasie drogi.

Projekt ustawy ma na celu implementację unijnej dyrektywy, a proponowane zmiany mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z pojazdów. Nowelizacje mają też umożliwić wymianę informacji między państwami członkowskimi UE, dotyczących stwierdzenia w pojeździe poważnych lub niebezpiecznych usterek bądź usterek prowadzących do ograniczenia lub zakazu użytkowania pojazdu.

We wtorek rząd zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dokument ma na celu przyjęcie przepisów UE dotyczących m.in. nadzoru i zarządzania oraz organizacji instytucji pracowniczych programów emerytalnych, ułatwienie mobilności pracowników między państwami członkowskimi UE, uregulowanie zasad działalności transgranicznej IORP oraz ułatwienie koordynacji praktyk nadzorczych Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Ponadto ministrowie zajmą się projektem zmiany ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2. Nowelizacja ma dostosować krajowe regulacje do nowych przepisów europejskich oraz zapewnić finansowanie systemu zarządzania emisjami. Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu, przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska, przez dwa lata obowiązywania obecnych regulacji pojawiły się wątpliwości i praktyczne problemy ich stosowania, a nowelizacja je rozwiązuje.

Projekt wprowadza definicję eksploatacji instalacji, która rozstrzyga jednoznacznie, od którego momentu należy uzyskać zezwolenia oraz monitorować emisje. Jak zauważa się w uzasadnieniu, brak takiej definicji powoduje problem z ustaleniem momentu, w którym powstaje obowiązek uzyskania zezwolenia i monitorowania emisji.

Projekt umożliwia też bilansowanie wydanych uprawnień do emisji kosztami innych zadań inwestycyjnych w przypadku, gdyby inwestor zaprzestał realizacji jakiegoś zadania lub nie osiągnął zatwierdzonych wskaźników zgodności. Obecnie brak jest takiej możliwości. Dodatkowo projekt zakłada wprowadzenie podstaw bilansowania wartości wydanych uprawnień kosztami zadania inwestycyjnego, którego realizacja przyniesie lepszy efekt ekologiczny.

Rząd zajmie się też projektem ustawy o systemie instytucji rozwoju, który zakłada stworzenie zintegrowanego systemu instytucji rozwoju o nazwie Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju, z jasnym podziałem centrów kompetencji i zintegrowanym nadzorem. Jak czytamy w uzasadnieniu projektowanej ustawy, jej celem jest „uregulowanie zasad i wzmocnienie współpracy między głównymi instytucjami państwa realizującymi działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, stosując instrumenty ekonomiczne oraz poprzez inną obecnością na rynku krajowym i rynkach zagranicznych”.

Realizacji tego celu ma służyć przyjęcie mechanizmów zapewniających koordynację i wzajemne uzupełnianie się następujących podmiotów: Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. Obecnie, te podmioty, w sensie prawnym realizują swoje zadania oddzielnie.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest „stworzenie zintegrowanego systemu instytucji rozwoju nazwanego Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju, działającego na podstawie spójnej strategii zgodnej z polityką gospodarczą Rady Ministrów, z jasnym podziałem centrów kompetencji i zintegrowanym nadzorem” – napisano w uzasadnieniu. System instytucji rozwoju miałby pięć kluczowych obszarów działalności: inwestycje (wiodąca rola PFR), bankowość (wiodąca rola BGK), ubezpieczenia eksportowe (wiodąca rola KUKE), handel zagraniczny (wiodąca rola PAIH) oraz rozwój przedsiębiorczości (PARP).

Koszty realizacji projektowanej ustawy mają być pokryte ze środków instytucji rozwoju i z budżetu państwa.

„W okresie 10 lat budżetowych przewiduje się maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wykonanie niniejszej ustawy w wysokości 300 mln zł, począwszy od 2026 r.” – wskazano w uzasadnieniu. Np. w 2026 r. – 50 mln zł., w 2027 r. – 100 mln zł, a w 2028 r.– 150 mln zł.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się ponadto projektem nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw. Regulacja zakłada m.in. doprecyzowanie przepisów dotyczących realizacji zleceń na wyroby medyczne. Projekt przewiduje także zmiany w przepisach dot. wdrożenia systemu TOPSOR zarządzającego obsługą pacjentów w szpitalnych oddziałach ratunkowych

PAP/RIRM

drukuj