fot. flickr.com

Rząd przyjął projekt ustawy dot. programu pracy więźniów

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął pierwszy z dwóch projektów ustaw, które wesprą realizację przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości programu pracy więźniów.

Rada Ministrów zaaprobowała projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny wykonawczy. Proponowane zmiany mają umożliwić nieodpłatną pracę skazanych na rzecz większej liczby podmiotów niż ma to miejsce obecnie – poinformowano w komunikacie.

– Koszty utrzymania więźniów w Polsce są zbyt wysokie, obecnie to ok. 3150 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego skazanego. Dlatego uznaliśmy za niezbędne wprowadzenie nowatorskiego programu pracy więźniów. Osadzeni powinni pracować, by wspierać społeczności lokalne, by regulować swoje zobowiązania, np. alimenty. Poprzednie władze nie podejmowały działań w kierunku zwiększenia zatrudnienia więźniów, a my w kilka miesięcy przygotowaliśmy kompleksowy program, który już przynosi pozytywne efekty – powiedział wiceminister Patryk Jaki, który odpowiedzialny jest za realizację programu.

W przesłanym komunikacie napisano, że w 2010 roku Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, w którym nakazał wypłacanie pracującym więźniom kwoty 100 % najniższego wynagrodzenia, mimo, iż w większości krajów więźniowie minimalnie otrzymują ok 30 proc. tej kwoty. Z tego powodu załamał się rynek pracy więźniów, zatrudnienie spadło o niemal 50 proc. Niskie zatrudnienie skazanych wygenerowało gigantyczne koszty utrzymania więźniów, dziś to około 3150 zł za utrzymanie jednego więźnia miesięcznie. Brak pracy wpłynął także znacząco na spadek wskaźnika efektywności resocjalizacji.

Dlatego powołano specjalny zespół, w skład którego weszli również przedstawiciele Służby Więziennej, który opracował kompleksowy program pracy więźniów. Pracami zespołu kieruje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki.

Jak wyjaśniono dzięki ogłoszeniu programu zanotowano największy wzrost wskaźnika zatrudnienia więźniów od czasu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2010 roku. Według danych Służby Więziennej, od stycznia 2016 r. wskaźnik ten wzrósł z 35 do 42 proc. – pracuje o 3649 osadzonych więcej.

Dotychczasowy katalog podmiotów zawierający np. organy administracji publicznej, organizacje pożytku publicznego i jednostki organizacyjne Służby Więziennej zostanie uporządkowany i rozszerzony, m.in. o  podmioty, dla których organ gminy, powiatu lub województwa są organami założycielskimi, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne, spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa, młodzieżowe ośrodki socjoterapii czy fundacje,

Więźniowie będą mogli pracować nieodpłatnie w wymiarze większym niż 90 godzin na miesiąc (taki limit obowiązuje obecnie), jeśli sami będą tego chcieli i wyrażą na to pisemną zgodę.

Niezależnie od prac legislacyjnych, Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje plan wybudowania w latach 2016-2023 czterdziestu hal przemysłowych przy zakładach karnych, gdzie będą mogli pracować więźniowie.

PAP/RIRM

drukuj