By Kazimierz S. Ożóg - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2173408

Resort nauki przedstawił rekomendacje dla uczelni dot. rekrutacji na rok 2020/2021

Resort nauki poinformował we wtorek, jak ma przebiegać proces rekrutacji na studia na rok 2020/2021. Wytyczne dotyczą m.in. wydłużenia czasu rekrutacji czy zapewnienia bezpieczeństwa w razie dodatkowych egzaminów. Ma to związek ze zmienionym harmonogramem tegorocznych matur i pandemią koronawirusa.

Egzaminy maturalne w 2020 r. odbędą się wyłącznie w formie pisemnej i rozpoczną się 8 czerwca. Ich wyniki będą znane do 11 sierpnia – informował w piątek minister edukacji Dariusz Piontkowski. W związku z tymi zmianami Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło we wtorek rekomendacje dla uczelni, dotyczące rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021.

MNiSW zaznacza, że warunki rekrutacji na studia „powinny zostać zweryfikowane pod względem zmian wprowadzonych w przepisach systemu oświaty, tj. nieprzeprowadzania na egzaminie maturalnym w 2020 r. egzaminów ustnych (w tym – obowiązkowych z języka polskiego i języka obcego nowożytnego) oraz braku centralnego etapu olimpiad (brak laureatów, wszyscy uczniowie zakwalifikowani do etapu centralnego otrzymali z mocy przepisów tytuł finalisty)”.

Nowe terminy egzaminu maturalnego wpłyną na wydłużenie procesu rekrutacji na studia – informuje MNiSW. Jak zaznacza, do zmienionego harmonogramu matur należy dostosować terminy rekrutacji na studia, a także terminy przeznaczone na „przedstawienie przez kandydata podwyższonego wyniku egzaminu maturalnego – na skutek sprawdzenia przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub po uwzględnieniu odwołania przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – jeśli wynik ten pozwoliłby na przyjęcie na studia”.

Dodatkowe egzaminy wstępne powinny się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy specyfika studiów na danym kierunku wymaga dodatkowej weryfikacji kompetencji kandydatów, których nie można sprawdzić podczas egzaminu maturalnego. Egzaminy wstępne na studia powinny być zorganizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo kandydatów i pracowników uczelni. Zalecane jest przeprowadzenie egzaminów wstępnych z wykorzystaniem technologii informatycznych, a jeśli jest to niemożliwe – zgodnie z zasadą ograniczonego kontaktu między kandydatami oraz pracownikami uczelni.

Rekomendacje dotyczą też procedur rekrutacyjnych. Podczas składania przez kandydatów ankiet, kopii dokumentów, czy zdjęć, do minimum powinien być ograniczony bezpośredni kontakt kandydatów z pracownikami uczelni. Zalecane jest przeprowadzenie procedur administracyjnych on-line – pisze MNiSW.

Ministerstwo nauki podkreśla znaczenie szybkiego udostępniania na stronie internetowej uczelni informacji o wszystkich wdrożonych zmianach.

„Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne – w obecnej sytuacji transparentność zasad i wyników rekrutacji na studia ma istotne znaczenie w świetle zagwarantowania wszystkim kandydatom równego wstępu na studia” – zaznaczono.

Według MNiSW w uzasadnionych przypadkach, dla zapewnienia prawidłowej organizacji i zakończenia procesu rekrutacji, należy liczyć się z nieznacznym opóźnieniem rozpoczęcia zajęć w roku akademickim 2020/2021.

Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 11 sierpnia zostaną ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego, a także wydane świadectwa dojrzałości, aneksy i informacje o wynikach egzaminu maturalnego. Wyniki matur poprawkowych będą opublikowane do 30 września 2020 r.

Kandydatów na studia resort nauki zachęca do śledzenia bieżących informacji na stronie swojej oraz MEN.

PAP

drukuj