Posłowie m.in. o pigułce „dzień po” i zaostrzeniu kar za znęcanie się nad zwierzętami

Sejm, który w środę rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, zajmie się projektem ustawy, który przewiduje, że pigułki „dzień po” będą sprzedawane na receptę. Posłowie zajmą się też projektem zaostrzającym kary za znęcanie się nad zwierzętami.

Na początku posiedzenia Sejmu, posłowie w bloku głosowań zdecydują, czy w porządku obrad znajdzie się projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, autorstwa Prawa i Sprawiedlowości.

Proponowane przez PiS rozwiązania miałyby wejść w życie 1 lipca. Według projektu prezesi sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych będą mogli być odwołani przez ministra sprawiedliwości w toku kadencji w przypadku: rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych; gdy dalsze pełnienie funkcji z innych powodów nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości; stwierdzenia szczególnie niskiej efektywności działań w zakresie pełnionego nadzoru administracyjnego lub organizacji pracy w sądzie lub sądach niższych oraz złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.

Poszerzony ma być także zakres oświadczeń majątkowych składanych przez sędziów; obowiązkiem składania oświadczeń mieliby zostać objęci także dyrektorzy sądów. Projekt PiS dotyczy też „wprowadzenia nowych narzędzi nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad działalnością administracyjną sądów; wprowadzenia, jako zasady ustrojowej, losowego przydziału spraw sędziom oraz zasady równego obciążenia w sądzie sędziów sprawami”.

Posłowie w środę zajmą się projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który wprowadza przepisy ułatwiające dostęp do niestandardowej terapii w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia; przewiduje też, że pigułki „dzień po” będą sprzedawane na receptę. Projekt został przyjęty przez rząd w połowie lutego.

Od początku prac nad projektem najwięcej kontrowersji wzbudzał zapis przewidujący, że hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego będą wydawane wyłącznie na podstawie recepty wystawionej przez lekarza. Oznacza to, że na receptę będą także pigułki ellaOne (tzw. pigułki „dzień po”), które od 2015 r. osoby powyżej 15. roku życia mogły kupić bez konieczności wizyty u lekarza.

Ministerstwo Zdrowia takie rozwiązanie uzasadnia względami medycznymi. Szef resortu Konstanty Radziwiłł powiedział, że pigułki „dzień po” mają „działanie wczesnoporonne”. Minister oświadczył, że jako lekarz nie przepisałby ich nawet kobiecie, która została zgwałcona – skorzystałby w tej sytuacji z klauzuli sumienia.

W środę w Sejmie odbędzie się również pierwsze czytanie projektu zmian w Kodeksie pracy, autorstwa klubu PSL. Zakłada on skrócenie czasu pracy do 7 godzin na dobę dla pracowników, którzy pełnią opiekę nad dzieckiem do lat 10, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany. Jeżeli oboje z rodziców lub opiekunów są zatrudnieni – zgodnie z projektem – z uprawnień będzie mógł skorzystać jeden z nich.

W porządku obrad jest też projekt noweli Kodeksu postępowania administracyjnego, autorstwa klubu PO; zakłada on nadanie organowi administracji publicznej prawa do umorzenia zawieszonego postępowania, po upływie trzech lat od dnia wydania postanowienia o jego zawieszeniu – w wypadku śmierci strony, jej przedstawiciela ustawowego lub utraty przez stronę lub przedstawiciela ustawowego zdolności do czynności prawnych.

Posłowie będą także debatować nad projektem nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, autorstwa Nowoczesnej, którego celem jest umożliwienie mieszkańcom gminy, powiatu oraz województwa, inicjatywy uchwałodawczej w sprawach związanych z funkcjonowaniem lokalnej władzy publicznej.

Sejm zajmie się też prawdopodobnie obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Projekt zakłada włączenie celników do systemu emerytur mundurowych. Zgodnie z obywatelską propozycją – tak jak żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze 10 innych formacji mundurowych – celnicy mieliby przechodzić na emerytury po 15 lub 25 latach służby.

W czwartek Sejm zajmie się rządowym projektem noweli ustawy o ochronie zwierząt, który zakłada podwyższenie maksymalnych kar – z dwóch do trzech lat pozbawienia wolności – za zabijanie, uśmiercanie lub znęcanie się nad zwierzętami. Jeśli czyny te byłyby dokonywane „ze szczególnym okrucieństwem”, górna granica kary zostałaby zwiększona z trzech do pięciu lat.

W przypadku skazania za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, sąd będzie zobligowany także do orzeczenia wobec sprawcy zakazów: posiadania zwierząt oraz wykonywania zawodów związanych z kontaktem ze zwierzętami.

Projekt przewiduje także, że w razie skazania za zabicie lub znęcania się nad zwierzęciem, sąd musiałby orzec wobec sprawcy obligatoryjną nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt w wysokości od 1 tys. zł do nawet 100 tys. zł.

Posłowie rozpatrzą także rządowy projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów, m.in. ws. zatrudniania cudzoziemców. Dyrektywa UE wprowadza warunek posiadania przez cudzoziemca dowodu ubezpieczenia zdrowotnego od wszystkich ryzyk, od których zazwyczaj ubezpieczeni są obywatele państwa przyjmującego.

Zgodnie z projektowaną nowelą, obok zezwoleń na pracę, które mogą zostać wydane przez wojewodę na okres do trzech lat, wprowadzone zostanie m.in. zezwolenie na pracę sezonową, które wydawane będzie przez starostę (na okres ośmiu miesięcy w roku kalendarzowym).

Nowe przepisy zakładają stworzenie rejestru pracy cudzoziemców, który będzie zawierał informacje dotyczące klasycznych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową, oświadczeń składanych w celu dokonania wpisu do ewidencji oraz informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Sejm prawdopodobnie zajmie się również poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, autorstwa PiS w sprawie wycinki drzew. Senat zaproponował wydłużenie z 14 do 21 dni czasu, który przedstawiciel gminy będzie miał na oględziny działki, po zgłoszeniu w sprawie chęci wycinki drzew. Senatorowie zaproponowali też, aby skrócić z 6 miesięcy do 1 miesiąca czas na wydanie przez ministra środowiska rozporządzenia w opłat za wycięcie drzew.

Zgodnie z nowelą ustawy o ochronie przyrody, gmina będzie mogła zakazać wycinki, jeśli drzewo będzie np. cenne przyrodniczo, tzn. będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego.

Od początku roku obowiązują zliberalizowane przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych posesjach, zgodnie, z którymi właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć drzewo na swojej działce, bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą.

PAP/RIRM

drukuj