fot. TV Trwam

PK: kolejne zatrzymania i zarzuty za wyłudzanie nieruchomości od osób starszych, chorych i znajdujących się w trudnej sytuacji

Kolejne zatrzymania i zarzuty za wyłudzanie nieruchomości od osób starszych, chorych i znajdujących się w trudnej sytuacji. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego od kwietnia 2017 roku prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące wyłudzeń nieruchomości od osób starszych, chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Prokurator ogłosił podejrzanym zarzuty

W toku postępowania podejrzanym: Danielowi B., Rafałowi K., Mateuszowi R., Tomaszowi D. i innym prokurator przedstawił kilkadziesiąt zarzutów oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości (art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego), przywłaszczenia środków pieniężnych (art. 284 par. 1 kodeksu karnego), stosowania przemocy w celu utrudniania korzystania z lokali pokrzywdzonych (art. 191 par. 1a kodeksu karnego), a także obrotu nieruchomościami pochodzącymi z przestępstwa, w celu uniemożliwienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia i zajęcia (art. 299 par. 1 i 5 kodeksu karnego).

Mateuszowi R – notariuszowi, który dokonywał czynności notarialnych dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przestępstw, prokurator przedstawił zarzuty przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (art. 231 par. 2 kodeksu karnego), oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości (art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego), a także obrotu nieruchomościami pochodzącymi z przestępstwa w celu uniemożliwiana stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia i zajęcia (art. 299 par. 1 i 5 kodeksu karnego).

Wobec podejrzanego notariusza na wniosek prokuratora Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Na czym polegał przestępczy proceder?

Przestępczy proceder polegał między innymi na zawieraniu z pokrzywdzonymi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej umów pożyczek, zabezpieczonych wekslowo i hipotecznie. Następnie sprawcy za pomocą podstępnych zabiegów uzyskiwali prawo własności tych nieruchomości, przenosili je na spółki prawa handlowego i odsprzedawali osobom trzecim, które zamieszane były w przestępczy proceder.

Działania te nie byłyby możliwe bez współudziału podejrzanego notariusza, który dokonywał czynności notarialnych dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przestępstw.

Zatrzymane zostały kolejne cztery osoby. W dniach 19-20 września 2017 roku, na polecenia prokuratora, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejne osoby związane z przestępczym procederem.

Czterem podejrzanym: Emilii H., Stanisławowi H., Danielowi K. oraz Michałowi K. prokurator przedstawił zarzuty obrotu nieruchomościami pochodzącymi z przestępstwa w celu uniemożliwiana stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia i zajęcia (art.299 par. 1 i 5 kodeksu karnego) oraz oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości (art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego).

Wobec podejrzanej Emilii H. prokurator wystąpił do Sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd uwzględnił ten wniosek zastrzegając jednak, iż środek zapobiegawczy ulegnie uchyleniu w przypadku wpłaty przez podejrzaną kwoty 100 tysięcy złotych tytułem poręczenia majątkowego. Nie zgadzając się z decyzją Sądu prokurator skierował zażalenie na to postanowienie. Wskazał w nim, że jedynie izolacyjny środek zapobiegawczy jest w stanie zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania.

W stosunku do pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji połączonych z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi.

Działania w celu przywrócenia pokrzywdzonym nieruchomości Prokuratura Okręgowa w Warszawie podejmuje również działania na płaszczyźnie cywilnoprawnej. Mają one na celu przywrócenie pokrzywdzonym własności nieruchomości.

W jednej z prowadzonych spraw prokurator skierował do Sądu pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego oraz wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie eksmisji pokrzywdzonej Teresy S. z mieszkania, które utraciła w wyniku przestępstwa będącego przedmiotem śledztwa. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie postanowieniem z 24 sierpnia 2017 roku uwzględnił wniosek i udzielił zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy.

W tym przypadku mieszkanie wyłudzone od pokrzywdzonej Teresy S. zostało sprzedane innej osobie, jak ustalono zamieszanej w przestępczy proceder. Podjęła ona działania prawne i faktyczne mające na celu doprowadzenie pokrzywdzonej do eksmisji z zajmowanego przez nią lokalu. Nabywca mieszkania wystąpił do komornika o przeprowadzenie eksmisji pokrzywdzonej z lokalu, a także wprowadził do lokalu osobę nadużywającą alkoholu, która miała utrudniać pokrzywdzonej korzystanie z mieszkania i zmusić ją swoim zachowaniem do jego opuszczenia. W związku z tymi zachowaniami Tomaszowi D. – nabywcy lokalu, prokurator przedstawił zarzut nabycia nieruchomości w celu utrudniania stwierdzenia jej przestępczego pochodzenia i zajęcia oraz utrudniania pokrzywdzonej korzystania z zajmowanego przez nią lokalu.

Wyłudzono nieruchomości warte 25 milionów złotych. Ponadto Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wydział do Spraw Wojskowych wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi inne śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem nieruchomości położonych w Warszawie i okolicach. Dochodziło do tego od 2013 roku do 2016 roku. Członkowie grupy uzyskiwali prawo do nieruchomości na podstawie podrobionych pełnomocnictw notarialnych sporządzonych przez notariusza, który od dłuższego czasu nie wykonywał swojego zawodu, bowiem jest na emeryturze. Po uzyskaniu wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, na podstawie sfałszowanych dokumentów, grupa dokonywała dalszej odsprzedaży nieruchomości kolejnym nabywcom.

W toku tego śledztwa od stycznia 2017 roku do końca sierpnia 2017 roku zatrzymano 5 osób związanych z przestępczym procederem. Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia nieruchomości, przywłaszczenia mienia, a także posługiwania się sfałszowanymi dokumentami, w tym aktami notarialnymi kupna – sprzedaży nieruchomości.

Jeden z członków grupy, podejrzany Wojciech S., któremu przedstawiono 15 zarzutów popełniania przestępstw, nabył na podstawie podrobionych pełnomocnictw nieruchomości: w Warszawie, Podkowie Leśnej i Tarczynie. Chciał również przejąć kolejne nieruchomości położone w Konstancinie Jeziornej oraz Warszawie o łącznej wartości ponad 25 milionów złotych.

Na wniosek prokuratora wobec czterech podejrzanych Sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

PAP/RIRM

drukuj