Odpowiedź komisarz Danuty Hubner na list pos. Anny Sobeckiej w sprawie ataków na Radio Maryja

DANUTA HUBNER

MEMBER OF THE EUROPEAN COMMISSIOM

B-1049 BRUSSELS

Bruksela, 08. 11. D(07)ST/mw 1176

Pani Anna Elżbieta SOBECKA

Poseł na Sejm RP

Biuro Poselskie ul. Mickiewicza 9/6

PL-87-100 TORUŃ

Szanowna Pani Poseł,

Uprzejmie dziękuję za list w sprawie dofinansowania Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Ponieważ skierowała Pani list o podobnej treści do przewodniczącego Komisji, Pana Jose Manuela Barroso, odpowiadam również w jego imieniu.

Chciałabym poinformować Panią Poseł, iż w chwili obecnej Komisja Europejska nie posiada szczegółowych informacji na temat wyżej wymienionego projektu. Jedyne dostępne informacje wskazują, iż znalazł się on na tak zwanej „liście projektów kluczowych”. Lista ta jest wewnętrznym narzędziem, które służy polskiej Instytucji Zarządzającej do stworzenia puli potencjalnych projektów- do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego, natomiast nie jest jego częścią. Z tego powodu lista nie ma statusu prawnego i nie podlega procedurze przyjęcia przez Komisję Europejską. Oznacza to, że każdy projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” będzie musiał przebyć standardową procedurę selekcji, niezależnie od tego. czy znajduje się on na liście kluczowych projektów, czy też nie. W związku z tym, na obecnym etapie Komisja nie jest w stanie dokonać oceny jakości lub kwalifikowalności projektu, o którym pisze Pani Poseł.

Jednakże, do Komisji docierają wypowiedzi renomowanych instytucji i międzynarodowych autorytetów, które kwestionują przestrzeganie przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w jej działaniach statutowych podstawowych zasad europejskich. Są to poważne zarzuty, które będą musiały zostać poddane dogłębnej analizie. Komisja nie może pozwolić na wykorzystanie funduszy europejskich na pośrednie lub bezpośrednie wsparcie działań niezgodnych z podstawowymi zasadami europejskimi, obejmującymi poszanowanie praw podstawowych- które stanowią integralną część ogólnych zasad prawa wspólnotowego.

Każdy projekt otrzymujący wsparcie z Funduszy Strukturalnych musi również przyczyniać się do celów spójności społecznej i gospodarczej, określonej w art. 158 Traktatu. Ich realizacja wymaga m.in. poszanowania zasady równości szans i niedyskryminacji, określonej przez art. 16 Rozporządzenia Rady 1083/2006 oraz wymienionej w punkcie 8 preambuły Rozporządzenia Rady 1080/2006 dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Każdy projekt musi być też zgodny z kryteriami wyboru projektów ustalonymi przez Komitet Monitorujący, a także z uzgodnionymi ramami osi priorytetowych programu operacyjnego. Określenie kryteriów wyboru leży w gestii państw członkowskich. Kryteria te ustanawiane są przez Komitet Monitorujący dla każdego programu operacyjnego po jego zaaprobowaniu przez Komisję i opierają się na szczegółowych wytycznych zapisanych w rozporządzeniach dotyczących funduszy strukturalnych. Muszą też odzwierciedlać treść osi priorytetowych programu operacyjnego, w formie wynegocjowanej i uzgodnionej z Komisją Europejską. Komisja Europejska uczestniczy w obradach Komitetu Monitorującego z głosem doradczym i może zaproponować zmiany do kryteriów wyboru projektów. W momencie przedłożenia przez Instytucję Zarządzającą Komitetowi Monitorującemu projektu kryteriów wyboru, Komisja oceni, czy kryteria te są zgodne z rozporządzeniami oraz z programem operacyjnym.

Program operacyjny „Infrastruktura i środowisko”, z którego planowane jest wsparcie dla projektu, o którym pisze Pani Poseł nie został jeszcze przyjęty przez Komisję. Program ten określi ramy dla wyboru i wdrażania poszczególnych projektów. Ponieważ, jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, można się spodziewać, że popyt ze strony wnioskodawców na finansowanie z funduszy strukturalnych przekraczać będzie dostępne środki, Komisja stara się zapewnić, by wsparcie trafiło do projektów o największej wartości dodanej. W związku z tym, w trakcie negocjacji Komisja podnosiła konieczność zapisania w treści programu jasnych i obiektywnych kryteriów i wskaźników umożliwiających udzielenie wsparcia takim właśnie projektom. Dotyczy to również XIII osi priorytetowej, „Infrastruktura edukacyjna”.

Mam nadzieję, iż powyższe informacje odpowiadają na pytanie Pani Poseł.

Z poważaniem,


DANUTA HUBNER

drukuj