fot. PAP/Lech Muszyński

Na maturze języki mniejszości narodowych

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych przystąpią dzisiaj do egzaminów pisemnych z języków narodowych – białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego. Odbędą się też egzaminy z kaszubskiego i łemkowskiego oraz z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych.

Środa jest ostatnim dniem tegorocznej sesji pisemnych egzaminów maturalnych.

Egzamin pisemny z języka narodowego jest dla abiturientów ze szkół dla mniejszości narodowych obowiązkowym pisemnym egzaminem maturalnym obok obowiązkowych egzaminów pisemnych z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki (wszystkie obligatoryjne na poziomie podstawowym) oraz jednego przedmiotu z tzw. grupy przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym). Muszą oni też zdać trzy obowiązkowe egzaminy ustne – z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i języka ojczystego.

Egzaminy pisemne na poziomie podstawowym rozpoczną się o godzinie 9:00. Po południu o godzinie 14:00 część maturzystów przystąpi dodatkowo do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym – 180 minut.

Z danych CKE wynika, że wśród abiturientów zdających matury z języków mniejszości narodowych najliczniejszą grupę stanowią piszący egzamin z języka białoruskiego – 165 osób. Drugą co do liczebności grupę stanowią zdający z języka ukraińskiego – 79 osób; litewski ma zdawać 21 osób.

Białoruski na poziomie rozszerzonym chce zdawać 9 osób, ukraiński – 28, litewski – 19 osób.

Języki kaszubski i łemkowski są na maturze w grupie przedmiotów dodatkowych do wyboru; to oznacza, że tegoroczni absolwenci mogą je zdawać tylko na poziomie rozszerzonym. Egzaminy te zostaną przeprowadzone rano. Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, chęć zdawania egzaminu z kaszubskiego wśród tegorocznych absolwentów liceów i techników zadeklarowały 25 osoby, a z łemkowskiego – dwie.

Dzisiaj zostaną też przeprowadzone pisemne egzaminy z różnych przedmiotów – matematyki, historii, geografii, biologii, chemii oraz fizyki z astronomią – w językach obcych. Przystępują do nich absolwenci szkół dwujęzycznych.

Egzaminy te będą się rozpoczynać o różnych godzinach, każdy potrwa 80 minut. Pierwszy – z matematyki – ma się zacząć o godz. 9:00. Kolejny – z historii – rozpocznie się o 10:35. Następne będą się zaczynać mniej więcej co półtorej godziny (geografia – o godz. 12:10, biologia – o godz. 13:45, chemia – o godz. 15:20). Rozpoczęcie ostatniego z egzaminów – z fizyki – zaplanowano na godz. 16:55.

Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 23 maja, ustnych – do 25 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie, między 4 a 20 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania. Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), ma służyć tylko przy rekrutacji na studia.

Wyniki egzaminów maturalnych zostaną ogłoszone 3 lipca.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 21 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 21-22 sierpnia.

Od ubiegłego roku maturzyści mogą się odwołać od wyników egzaminu pisemnego. Postępowanie będzie dwuinstancyjne. Najpierw maturzysta składa wniosek o weryfikację liczby punktów uzyskanych z egzaminu do dyrektora okręgowej komisji. Od jego decyzji może się jeszcze odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

PAP/RIRM

drukuj