fot. PAP/Paweł Supernak

MON planuje wydać ponad 37 mln zł rocznie na współpracę z organizacjami pozarządowymi i samorządami

Resort obrony w latach 2019-2022 planuje wydać ponad 37 mln zł rocznie na współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, m.in. samorządami – wynika z ogłoszonego przez kierownictwo MON zarządzenia. Z dokumentów MON wynika, że jest to kwota ponad dwa razy wyższa niż w latach ubiegłych.

MON ogłosił zarządzenie ministra obrony w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Z dokumentu przedstawionego przez resort wynika, że na realizację zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.) Minister Obrony Narodowej corocznie planuje przeznaczyć ok. 13 mln zł.

Ponadto na udzielanie dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na rozwój strzelectwa sportowego, w tym budowę infrastruktury strzelnic, przewidzianych jest corocznie średnio 20 mln zł. Resort zastrzega, że kwoty te w zależności od potrzeb resortu obrony narodowej mogą ulec zmianie.

Natomiast na realizację projektu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, MON planuje udzielanie dotacji celowych organom prowadzącym szkoły, w wysokości ok. 4,5 mln zł rocznie.

W dokumencie wspomina się też o kolejnych kosztach.

Nie do przewidzenia są koszty mienia niewykorzystywanego w Siłach Zbrojnych RP, które w okresie trwania Programu, zostanie nieodpłatnie przekazane partnerom społecznym oraz koszty udzielania wsparcia merytorycznego i logistycznego przedsięwzięć partnerów społecznych, leżące po stronie jednostek wojskowych. Uzależnione są one od wniosków organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych o udzielenie pomocy oraz od możliwości ich realizacji” – napisano w zarządzeniu.

Z dokumentów MON wynika, że środki planowane na lata 2019-2022 są ponad dwukrotnie wyższe od tych, które były zaplanowane w latach 2016-2018. Wtedy zaplanowane było 16 mln zł rocznie.

Ze sprawozdań MON z lat poprzednich, z realizacji zadań współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wynika, że wzrost zaplanowanych na lata 2019-2022 środków wiąże się głównie z wpisaniem do programu dotacji w wysokości 20 mln zł dla samorządów na budowę infrastruktury strzelnic. Wcześniej zadania samorządów w tym zakresie nie były uwzględnione w programie.

PAP/RIRM

drukuj