fot. knf.gov.pl

KNF ustanowiła zarządców komisarycznych w dwóch SKOK-ach

Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarządców komisarycznych w dwóch kasach: Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo–Kredytowej Polska w Warszawie oraz Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo–Kredytowej w Knurowie – poinformowała KNF.

Jak podano w komunikacie, na zarządcę komisarycznego w SKOK Polska została powołana Małgorzata Korsakowska–Słowik, a w Powszechnej SKOK – Krzysztof Brejdak.

„Są to osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tych funkcji” – podkreśliła KNF.

KNF poinformowała, że w przypadku obu SKOK-ów ich aktywa nie wystarczają na zaspokojenie ich zobowiązań. Pomimo pomocy finansowej udzielonej obu SKOK-om przez Kasę Krajową, posiadają one ujemne fundusze własne i wykazują straty z lat ubiegłych oraz bieżące straty finansowe.

„Oznacza to, że dotychczasowa pomoc ze strony Kasy Krajowej okazała się niewystarczająca w stosunku do sytuacji obu SKOK-ów” – wyjaśniono w komunikacie.

Działania zarządców komisarycznych – jak zaznaczyła KNF – mają służyć wzmocnieniu obu SKOK-ów.

„Zarządcy komisaryczni zostali zobowiązani do opracowania i uzgodnienia z KNF programów postępowania naprawczego, których realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków kas. Zarządcy komisaryczni będą kierować realizacją programów oraz informować KNF, Kasę Krajową i rady nadzorcze kas o efektach prowadzonych działań naprawczych” – dodała KNF.

KNF zapewniła, że „ustanowienie zarządców komisarycznych nie wpływa na organizację i sposób działania kas (…) z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą o SKOK”.

Decyzje KNF nie wpływają też na sposób obsługi członków SKOK.

„Obie kasy nadal będą świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK z ich członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kas. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK. Z dniem ustanowienia zarządców komisarycznych, dotychczasowi członkowie zarządów obu SKOK, zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają” – napisano w komunikacie.

KNF poinformowała ponadto, że na zarządców komisarycznych przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących kas, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie. Komisja przypomniała, że depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W środę Trybunał Konstytucyjny rozpatruje cztery skargi dotyczące przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. To wnioski prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz dwóch grup posłów PiS, a także senatorów PiS.

Nowelizację ustawy o SKOK-ach, uchwaloną w kwietniu 2013 roku, prezydent skierował do TK po jej podpisaniu, w tzw. trybie następczym. Komorowski zwrócił się do TK zwłaszcza o rozstrzygnięcie, czy w przypadku tej ustawy ważniejsze jest zapewnienie stabilności finansów, czy pewność prawa i gwarancje dla prawa własności.

„W szczególności chodzi o przepis, zgodnie z którym od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o przejęciu kasy nie ma odwołania, a sama decyzja jest prawomocna, nawet jeśli była wydana niezgodnie z prawem” – mówił w 2013 roku, uzasadniając swój wniosek. „To budzi moje wątpliwości” – dodawał.

Chciał też, by TK ocenił konstytucyjność zapisanej w ustawie „procedury przejęcia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej przez bank krajowy, możliwości przejęcia przez bank krajowy wybranych praw lub zobowiązań kasy”, a także procedury likwidacji kasy oraz ochrony wierzycieli kasy, w przypadku częściowego jej przejęcia.

Jeden z dwóch wniosków poselskich (zmodyfikowany w związku z nowelą z 2013 roku) dotyczy jeszcze ustawy o SKOK-ach z 2009 roku, na mocy której kasy trafiły pod nadzór KNF. Parlamentarzyści zakwestionowali m.in. konstytucyjność zapisu o tym, że zezwolenia KNF wymaga samo utworzenie kasy.

„Rozwiązanie takie jest niezgodne z zasadą minimalizacji ingerencji prawotwórczej (zasadą subsydiarności), wyrażoną w art. 2 konstytucji, albowiem brak jest społecznej potrzeby koncesjonowania tworzenia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych” – głosi skarga.

PAP/RIRM

drukuj