Uczestnicy marszu w obronie Telewizji „Trwam” w Słupsku

Słupsk, dn. 20.05.2012 r.

List otwarty

Do
Przewodniczącego Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji
w Warszawie

 

Uczestnicy marszu w obronie Telewizji „Trwam” i wolności mediów w Słupsku apelują do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zmianę powziętej decyzji w sprawie odmowy przyznania miejsca na multipleksie cyfrowym dla Telewizji Trwam.

W naszej ocenie podjęta decyzja nie znajduje żadnego uzasadnienia prawnego, jak i społecznego. Odmowa przyznania miejsca na nadawanie w systemie cyfrowym została wydana z przekroczeniem granicy swobody uznania administracyjnego, bez wnikliwej analizy przedłożonych przez Fundację „Lux Veritatis” dokumentów w pełni uprawniających do wydania pozytywnej decyzji. Nierównoprawne potraktowanie Telewizji „Trwam” w stosunku do innych operatorów świadczy o naruszeniu konstytucyjnej zasady równoprawnego traktowania podmiotów prawa.

Przypominamy, iż zgodnie z przepisami K.p.a. organ administracji publicznej przy wydawaniu decyzji powinien uwzględniać słuszny interes obywateli i interes społeczny, co zostało całkowicie pominięte w procesie administracyjnym. Poprzez odmowę przyznania miejsca na tzw. multipleksie cyfrowym decydenci  w ogóle nie uwzględnili interesu katolickiej społeczności w Naszym kraju. Telewizja „Trwam” kreuje wartości katolickiej, narodowe i społeczne, które powinny być uwzględniane uszanowane przez rządzących.

Mając na uwadze fakt, iż w środkach masowego społecznego przekazu mamy do czynienia z manipulowaniem i propagandą, której celem jest uprzedmiotowienie odbiorców, Telewizji „Trwam”, która reprezentuje i kreuje prawdziwie niezależny, wolny od manipulacji obraz rzeczywistości. Nie mniej istotne i najważniejsze jest propagowanie wartości religijnych, katolickich i prospołecznych, które zawsze stanowiły o podmiotowości Narodu  i jego obywateli. Sprzeciwiamy się pomijaniu głosu katolików i nieliczeniu się z wielomilionową rzeszą odbiorców Telewizji Trwam i Radia Maryja.

drukuj