Rada Gminy Skrzyszów

UCHWAŁA Nr XIII/169/12
RADY GMINY SKRZYSZÓW
z dnia 27 marca 2012 r.

sprawie zajęcia stanowiska w trosce o uszanowanie praw widzów Telewizji Trwam.


Działając na podstawie art. 18 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz.1591 ze zm./ Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:

§1.

Przyjąć stanowisko w trosce o uszanowanie praw widzów Telewizji Trwam w brzmieniu:
Rada Gminy Skrzyszów wyraża zdecydowany sprzeciw wobec nieprzyznania katolickiej Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie. Mieszkańcy Gminy Skrzyszów są przekonani, że KRRiT zastosowała wobec Telewizji Trwam niesprawiedliwe i dyskryminacyjne kryteria. Wg ustawy: „Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców, oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji” /art. 6 ust. 1 / i dlatego domagamy się respektowania tego zapisu i zdecydowanie protestujemy przeciwko medialnemu internowaniu 6 milionów odbiorców.
Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej mają konstytucyjne prawo do własnych, katolickich mediów w imię zasady równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej. Rada Gminy Skrzyszów solidaryzując się ze swoimi obywatelami, zwraca się do KRRiT o zweryfikowanie swojego stanowiska i przyznanie Telewizji Trwam miejsca na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej.

§2.

Zobowiązać Wójta Gminy Skrzyszów do przesłania niniejszej uchwały do podmiotów wymienionych poniżej.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Bartłomiej Mącior

Otrzymują:
1. KRRiT.
2. Fundacja Lux Veritatis.
3. Prezydent RP.
4. Marszałek Sejmu RP.
5. Marszałek Senatu RP.
6. Parlamentarzyści Ziemi Tarnowskiej.
7. Radio RDN Małopolska.

drukuj