Proboszczowie się odwołują

Do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęły trzy wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących decyzji urzędu, nakazujących proboszczom odnotowanie w księdze chrztu, że dana osoba wystąpiła z Kościoła katolickiego. Kapłani odwołują się od decyzji GIODO niezgodnej z obowiązującym w Polsce prawem –Konstytucją RP oraz konkordatem.

– W dwóch takich sprawach został zebrany materiał dowodowy na potrzeby decyzji, które zostaną wydane niezwłocznie po otrzymaniu przez GIODO zwrotnych poświadczeń odbioru od stron. Natomiast w jednej sprawie GIODO zwrócił się do strony z pismem o złożenie dodatkowych wyjaśnień, obecnie organ oczekuje ich wpłynięcia – poinformowała nas Małgorzata Kałużyńska-Jasak, rzecznik prasowy GIODO.

Obecnie trzeba poczekać na ponowne rozpatrzenie przedmiotowych spraw przez GIODO.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nakazał księżom proboszczom odnotowywanie w księgach parafialnych informacji o apostazji, nawet w sytuacji, gdy osoba taka nie dopełniła przewidzianych przez Kościół procedur. Prawo kanoniczne mówi jasno, że osoba, która chce wystąpić z Kościoła, powinna zgłosić się do swojego proboszcza, a następnie potwierdzić tę wolę w obecności dwóch świadków. Do tej pory inspektor wydał pięć takich decyzji. Wszystkie dotyczyły osób, które chciały wystąpić z Kościoła katolickiego i skarżyły się GIODO, że ten fakt nie został odnotowany w parafialnej księdze chrztu. Decyzja GIODO jest sprzeczna z Konstytucją RP i konkordatem. A kapłani nie mogą wypełnić tego polecenia, które sprzeciwia się prawu kanonicznemu. Z kolei niewykonanie nakazu GIODO może skutkować nałożeniem na kapłanów kar pieniężnych.

drukuj