IV Międzynarodowy Kongres w WSKSiM w Toruniu

IV Międzynarodowy Kongres, który rozpoczął się w Toruniu w piątek podejmuje niezwykle złożoną kwestię ekonomii przenikającej wszystkie wymiary życia społecznego. Katolickie ujęcie tego problemu zachęca do zadania wielu istotnych pytań z zakresu moralności, katolickiej nauki społecznej oraz ekonomii stosowanej w praktyce. Przez dwa dni odpowiedzi na nie udzielają przedstawiciele nauki i biznesu z całego świata. Kongres został zorganizowany przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu we współpracy z Katedrą Filozofii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Patronat medialnym, nad tym znaczącym wydarzeniem objęły media katolickie: Radio Maryja, Telewizja Trwam,
"Nasz Dziennik", Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Miesięcznik „W naszej Rodzinie” oraz czasopismo
"Źródło".

Msza święta

Kongres rozpoczął się Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa dr. Andrzeja Suskiego – pasterza diecezji toruńskiej. Homilię wygłosił Ksiądz Biskup dr. Antoni Pacyfik Dydycz – ordynariusz diecezji drohiczyńskiej. Ks. Bp podjął temat ścisłego związku pomiędzy ekonomią a życiem chrześcijańskim. Powiedział: „Trudno sobie wyobrazić, aby ekonomia rozwijała się bez odniesienia do spraw religii. Istnieje potrzeba wychowania ludzi do korzystania z praw ekonomicznych”. Pasterz diecezji drohiczyńskiej zwrócił także uwagę na nadużycia, jakie dzieją się w sferze ekonomii. Manipulacja i korupcja w sferze wolnego rynku są głównymi przyczynami współczesnego kryzysu ekonomicznego. „Największym dramatem jest podmiotowe traktowanie człowieka”, powiedział Ks. Biskup.

Otwarcie KongresuPo Mszy Świętej głos zabrał Rektor WSKSiM o. dr Krzysztof Bieliński CSsR. Główny gospodarz Kongresu wskazał na kluczowy cel, jaki postawili sobie organizatorzy: „WSKSiM w Toruniu otwarta jest na najważniejsze potrzeby człowieka i społeczeństwa. Przez refleksję specjalistów chcemy pomóc katolikom odnaleźć się we współczesnym świecie”. Ojciec Rektor powitał obecnych Księży Biskupów, władze lokalne, prelegentów, korespondentów medialnych, przedstawicieli innych ośrodków naukowych oraz wszystkich przybyłych na Kongres. Szczególne słowa podziękowania zostały skierowane do prof. Piotra Jaroszyńskiego – współorganizatora Kongresu oraz o. dr Tadeusza Rydzyka CSsR – Dyrektora Radia Maryja, Ojca Założyciela WSKSiM. Ojciec Rektor wyraził nadzieję, że treści wygłoszone podczas Kongresu staną się natchnieniem dla ekonomistów w kraju i za granicą.

Z ramienia władz lokalnych głos zabrał prezydent Torunia – pan Michał Zaleski. Podkreślił wagę tego naukowego spotkania oraz życzył sukcesów w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów.

Sesja porannaPoranną sesję naukową poprowadziła pani dr Imelda Chłodna – wykładowca filozofii i retoryki na KUL Jana Pawał II oraz w WSKSiM w Toruniu.

Jako pierwszy wystąpił JE. ks. kard. d.h.c. multiplex Zenon Grocholewski, który jednocześnie objął honorowy patronat nad IV Międzynarodowym Kongresem. Ks. Kardynał nie był osobiście obecny w Toruniu. Wykład inauguracyjny został zarejestrowany na taśmie filmowej. Prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego wygłosił wykład pt. „Kościół Katolicki a ekonomia” . Przedstawiając naukę Kościoła prelegent zwrócił uwagę na najistotniejsze elementy dotyczące podejścia do kwestii ekonomicznych: Kościół i porządek rzeczy doczesnych, człowiek centrum ekonomi, prawdziwy rozwój, znaczenie i wartość ludzkiej pracy, zasada solidarności, dobra wspólnego i pomocniczości. Ks. Kardynał podkreślił, że zadaniem Kościoła jest odnowa porządku doczesnego poprzez wskazanie na odniesienie do Boga. Nawiązując do tegorocznej podróży apostolskiej Benedykta XVI do Niemiec, ks. Kardynał spuentował swój wykład cytując słowa Ojca Świętego: „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”

Kolejnym prelegentem był prof. Miguel Alfonso Martínez-Echevarría y Ortega z Hiszpanii. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie w wykładzie zatytułowanym „Czy istnieje ekonomia chrześcijańska?” podjął próbę określenia chrześcijańskich poglądów na problemy ekonomiczne. Stwierdził, że nie istnieje jedna, lecz wiele chrześcijańskich ekonomii. Właściwa ekonomia opiera się na należycie rozumianej antropologii. Prof. nawiązał do społecznej encykliki Benedykta XVI Caritas In Veritate zwracając uwagę na wyrażoną przez Ojca Świętego Benedykta XVI potrzebę dokonania nowej syntezy humanistycznej (CV 21), w której na pierwszym miejscy stawia się integralny rozwój osoby ludzkiej.

Po wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja. Głos zabrał prof. Włodzimierz Bojarski, który poruszył problem struktur grzechu społecznego. Jak ma się zachować człowiek, który chce pracować uczciwie, znajduje się jednak w zepsutych strukturach ekonomicznych? Prof. Miguel Alfonso Martínez-Echevarría y Ortega nawiązując do tego zjawiska zauważył, że ekonomia chrześcijańska nie podaje gotowych rozwiązań technicznych – można ją raczej nazwać sztuką roztropności. Inna kwestia, jaka pojawiła się w dyskusji dotyczyła kryzysu walutowego w Unii Europejskiej. Prelegenci zauważyli, że kryzys strefy euro domaga się ponownego odkrycia zasady solidarności.

Po krótkiej przerwie głos zabrał dr Salvatore Rebecchini, komisarz Włoskiego Biura Ochrony Konkurencji oraz Przewodniczący Rady Nadzoru nad Rynkami Finansowymi Banku Włoch. W wystąpieniu zatytułowanym: „Chrześcijańskie korzenie gospodarki rynkowej” dr Rebecchini zarysował szeroko perspektywę rozwoju współczesnej gospodarki rynkowej. Wszystko, co szlachetne w gospodarce rynkowej ma swoje korzenie w myśli chrześcijańskiej. Prelegent zwrócił uwagę na chrześcijańską ideę poświęcenie dla przyszłości oraz zachętę do działania na ścieżkach rozwoju. Konkluzją wynikającą z optymistycznego wykładu gościa z Włoch jest zdanie: „Gospodarka rynkowa uzgadnia się więc doskonale z prawdziwie chrześcijańską wizją życia i społeczeństwa”.

Ostatni wykład w tej części Kongresu wygłosił ks. prof. Paweł Bortkiewicz, kierownik Zakładu Katolickiej Nauki Społecznej UAM w Poznaniu oraz wykładowca WSKSiM. Ks. prof. w wystąpieniu zatytułowanym „Etyka katolicka wobec ekonomii postkomunistycznej w Polsce” przeprowadził niezwykle interesującą analizę procesów ekonomicznych, jakie zachodziły w Polsce po 1989 r. Nowa sytuacja gospodarcza wymusiła sformułowanie nowego stanowiska etyki katolickiej wobec ekonomii transformacyjnej. Prelegent uwypuklił problemy bezrobocia oraz polityki socjalnej. Ks. prof. krytycznie ocenił obecną sytuację ekonomiczną Polski, również z punktu widzenia etyki. Natomiast środowisko skupiające się w WSKSiM oraz wokół Radia Maryja określił mianem: „azylu racjonalności”.

Sesja popołudniowaPopołudniowa część Kongresu rozpoczęła się od dyskusji nawiązującej do wcześniejszych wystąpień. W popołudniowej części wystąpień kongresowych głos zabrali praktycy. Jako pierwszy przemówił John Tilley, menadżer bankowy z Australii. W temacie prelekcji: „Bankowość – perspektywa katolicka” zawarł on wiele refleksji na temat relacji pomiędzy wiarą a problemami, jakie rodzą się w trakcie praktyki zawodowej. Między innymi w jego wystąpieniu pojawiła się kwestia udzielania kredytu ludziom uzależnionych od hazardu, przyjmowania skarg od klientów, radzenia sobie z sytuacjami stresowymi (np. napad na bank). John Tilley podkreślił, że praca księgowego w banku nie powinna być realizowaniem kariery zawodowej, ale raczej drogą wypełnienia osobistego powołania.

Kolejnym popołudniowym prelegentem był pan Burkhard Leffers, wiceprezes BKU, prezes UNIAPAC Europe. Jego wykład nosił tytuł: „Chrześcijański przedsiębiorca i jego odpowiedzialność na polu społecznej gospodarki rynkowej”. Burkhard Leffers ukazał wiele przestrzeni odpowiedzialności chrześcijańskiego przedsiębiorcy. Chrześcijańska perspektywa wzywa do tego, aby w centrum postawić człowieka. Porządek rzeczy musi służyć zawsze porządkowi osób. Prezes UNIAPAC Europe stawiał pytania o sposób traktowania współpracowników, odpowiedzialność za klientów. Najważniejsza przestrzeń odpowiedzialności to odpowiedzialność przed Bogiem, który jest dobry.

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja, w której pojawiły się emocjonujące kwestie zbyt wysokich podatków, walki z nieuczciwą konkurencją, a nawet zbyt wielkiej rozpiętości pomiędzy dyrektorami banków i przedsiębiorstw a zwykłymi pracownikami.

Temat IV Międzynarodowego Kongresu: „Katolicy i ekonomia: szanse i zagrożenie” wpisuje się w tematy poprzednich Kongresów: „Katolicy i wychowanie: szanse i zagrożenia; Katolicy i media: szanse i zagrożenia; Katolicy i polityka: szanse i zagrożenia”. Zaproszeni goście przybyli do Torunia z Watykanu, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Australii, Indii, Filipin, Wenezueli, Nigerii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Trwający Kongres się już stał znaczącym wydarzeniem na mapie najważniejszych jesiennych spotkań naukowych w Polsce.

 

Ks. Grzegorz Bartko 

Szczegółowy program IV Międzynarodowego Kongresu Katolicy i ekonomia: szanse i zagrożenia na internetowej stronie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

kliknij

Poniżej publikujemy krótkie charakterystyki niektórych prelegentów Kongresu.

 

***Noty biograficzneJE. ks. kard. d.h.c. multiplex Zenon Grocholewski (Watykan) – od 1999 r. stoi na czele Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego; wykładowca na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego i w Studium Rotalnym; konsultor Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych, członek Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, członek Kongregacji ds. Biskupów, przewodniczący Papieskiego Dzieła Powołań Kapłańskich; Wielki Kanclerz Uniwersytetu Gregoriańskiego i Papieskiego Instytutu Biblijnego; należy do kilku międzynarodowych stowarzyszeń kanonistów oraz do Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; autor i współautor licznych publikacji książkowych oraz artykułów w czasopismach kanonicznych i pracach zbiorowych; doktor honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu w Pasawie w Niemczech, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Babes-Bolyai w Kluż-Napoka w Rumunii.

Prof. Miguel Alfonso Martínez-Echevarría y Ortega (Hiszpania) – profesor zwyczajny Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Przedsiębiorczości, któremu przez wiele lat przewodził jako jego dziekan. Doktor fizyki, visiting scholar na Uniwersytecie w Harvardzie, członek Królewskiej Akademii Nauk Ekonomicznych i Finansowych w Hiszpanii. Twórca grupy badawczej z zakresu polityki, ekonomii i filozofii na Uniwersytecie Nawarry. Zajmuje się historią myśli ekonomicznej i biznesowej, zwłaszcza filozofią ekonomii, a w niej politycznym i społecznym wymiarem przedsiębiorstw oraz etyką biznesu i ekonomii.Dr Salvatore Rebecchini
(Włochy) – kształcił się na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie, w Institut de Hautes Etudes Internationales w Genewie, a także na Uniwersytecie Columbia w Nowym Yorku, gdzie uzyskał tytuł naukowy doktora w zakresie ekonomii. Obecnie pełni funkcję Komisarza w Urzędzie Ochrony Konkurencji. Podczas swojej wieloletniej działalności zawodowej pełnił rozliczne funkcje, tj. prezesa Zarządu w Fondo Italiano delle Infrastrutture s.g.r., prezesa Zarządu w Casa Depositi e Prestiti S.p.A., szefa Działu Nadzoru Rynków Finansowych w Dziale Bankowości i Finansowego Nadzoru, szefa filii Italian Bank w Paryżu oraz finansowego attaché w Ambasadzie Włoskiej w Paryżu, szefa Międzynarodowego Systemu Walutowego i Finansowego w ramach Działu Badań Bank of Italy w Rzymie, asystenta Dyrektora Wykonawczego Włoch w ramach Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie. Ponadto był pracownikiem Działu Badań w Bank of Italy. Rebecchini był członkiem wielu ważnych organizacji, tj. Board of Guarantors, Fundacji Magna Charta, Instytutu Bruno Leoni oraz Towarzystwa Adama Smitha.

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (Polska) – prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kierownik Zakładu Katolickiej Nauki Społecznej, profesor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

John Tilley (Australia) – związany z sektorem bankowym od 1979 r. , kiedy to podjął pracę w banku państwowym. W ciągu 32 lat pracy zajmował różne stanowiska. Przez 20 lat był głównym księgowym, zastępcą menedżera oraz kierownikiem filii. Posiada dyplom z księgowości w zakresie Business Studies.Burkhard Leffers
(Niemcy) – ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Regensburgu oraz na Uniwersytecie w Mannheim, specjalizuje się w bankowości, finansach, human resources, a także w prawie cywilnym. Pełnił funkcję menadżera rejonu Ameryki Łacińskiej, Hiszpanii, Portugalii i Kanady, był odpowiedzialny za dystrybucję euroobligacji (Loan Syndication, Project Finance e. a.) Był koordynatorem całej inwestycyjnej działalności Commerzbank w Europie (wyłączając Skandynawię, Wlk. Brytanię, Irlandię), Afryce i Ameryce Łacińskiej, a także dyrektorem zarządzającym Commerzbank (Oddział w Paryżu). Zasiadał w zarządzie: Regionalnego Commerzbank, Rady Nadzorczej Kolbenschmidt Pierburg, Rady Nadzorczej Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH, Rady Nadzorczej Commerzleasing und Immobilien AG, (Affine S.A.), Chambre Franco – Allemande de Commerce et d”Industrie, Paris. Był szefem Global Relationship Management w Commerzbank oraz przewodniczącym Rady Doradczej Leffers & Co. GmbH, Oldenburg.

Ks. prof. Domenec Mele (Hiszpania) – kierownik katedry etyki biznesu w IESE Business School Uniwersytetu Nawarry, z siedzibą w Barcelonie. Z wykształcenia jest inżynierem przemysłowym (doktorat uzyskał na Politechnice w Barcelonie) i przez kilka lat był profesorem technologii chemicznych w Walencji. Wyświęcony na kapłana w 1983 roku dla prałatury Opus Dei. Od ponad 20 lat prof. Mele zajmuje się badaniami nad etyką biznesu, odpowiedzialnością społeczną biznesu, duchowymi aspektami filozofii zarządzania. Ma na swoim koncie ponad 50 artykułów naukowych, wiele książek i opracowań zbiorowych, jest redaktorem wielu prestiżowych, międzynarodowych czasopism z zakresu etyki biznesu.

Ks. dr J Felix Raj, SJ (Indie) – Rektor St. Xavier”s College w Kolkata. W 1973 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego (SJ) w Kalkucie. Tytuł magistra ekonomii otrzymał w Loyola College, Chenna i i St. Josephs College w Trichy (1977/82). Ponadto ukończył filozofię w Pune oraz teologię w Vidyajothi w Delhi. Tytuł doktora ekonomii uzyskał na Uniwersytecie Rabindra Bharati w Kalkucie. Pełni funkcję dyrektora Goethalsa Indian Library & Research Society w Kalkucie oraz dyrektora Federacji Wszystkich Indyjskich Uniwersytetów Katolickich. Jest wiceprezesem Towarzystwa Ekonomicznego Bengal. Jest założycielem-przewodniczącym Towarzystwa Pomocy i Opieki Społecznej w Kalkucie, a także wiceprezesem Stowarzyszenia Opieki Społecznej Parivartan. Ponadto był wicedyrektorem Szkoły św. Xawiera w Kalkucie, sekretarzem państwowej jednostki West Bengal. Od 2005 do 2008 r. był członkiem Rady Towarzystwa Ekonomicznego Bengal.

Prof. Jeanette V. Loanzon (Filipiny) – były dziekan Uniwersytetu św. Tomasza w Manili. Tytuł doktora filozofii w zakresie ekonomii uzyskała na Uniwersytecie w Marburgu, w Niemczech. Odbyła studia magisterskie z zarządzania na Katolickim Uniwersytecie w Leuven, w Belgii, a także studia magisterskie z ekonomii w Centrum Badań i Komunikacji w Manili. Jest wykładowcą w: Miriam College; College of International, Humanitarian and Development Studies. W 2003 uzyskała grant badawczy otrzymany na Katholischer Akademischer Auslaender Dienst (KAAD) (wiodącej w skali światowej katolickiej organizacji stypendialnej z siedzibą w Bonn (Niemcy)). Współpracowała z Profesorem Jochen Roepke z Uniwersytetu w Marburgu (Niemcy), czego efektem było utworzenie nowatorskiego kierunku z przedsiębiorczości. To innowacyjne podejście zostało nazwane “Potrójnym Programem E”, który oznacza: Przedsiębiorczość (Entrepreneurship), Etykę (Ethics), Sprawiedliwość (Equity). Pełniła funkcję dyrektora Programu Edukacji Ekonomicznej, szefa Biura Planowania i Rozwoju w UST, a także była członkiem Senior Research Associate, UST Centrum Badań Społecznych.

Dr Eduardo Ortiz (Wenezuela) – doktorat z teologii obronił na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, natomiast doktorat z ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Adrés Bello w Wenezueli, gdzie pracuje do dziś. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na historii wenezuelskiej myśli ekonomicznej, zagadnieniach wzrostu gospodarczego i instytucji finansowych. Przez wiele lat był dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katolickiego Uniwersytetu André Bello, członek wielu narodowych instytucji i stowarzyszeń naukowych, autor szeregu artykułów dotyczących genezy, historii i wyzwań istotnych elementów gospodarki amerykańskiej.

Ks. prof. Godfrey Igwebuike Onah (Nigeria – Watykan) – prorektor Pontificia Universitas Urbaniana. Jest katolickim księdzem diecezji Nsukka w Nigerii. Posiada tytuł doktora filozofii uzyskany na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana w Watykanie, gdzie od tamtego czasu wykłada, a obecnie pełni funkcję Prorektora. Od 2001 roku do 2007 roku był dyrektorem Instytutu Badań nad Niewiarą i Kulturą na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Urbaniana. Jego zainteresowania oscylują wokół antropologii filozoficznej (ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej otwartości człowieka na wiarę) oraz filozofii Afryki (szczególnie tych aspektów filozofii, które mają bezpośrednie znaczenie dla współczesnej Afryki). Naucza również w innych uniwersytetach katolickich i szkołach wyższych we Włoszech: Regina Apostolorum Ateneo w Rzymie, Papieski Wydział Nauk o Edukacji „Auxilium” w Rzymie, Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie. Ojciec Godfrey uczestniczył jako „ekspert” w trzech Synodach Biskupich. W 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go Konsultorem Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Jest jednym z pierwszych siedmiu konsultorów, którzy zostali kiedykolwiek powołani do dykasterii kurii rzymskiej.

Patrick O”Meara (USA) – Jest założycielem i przewodniczącym O”Meara Ferguson (odpowiedzialny za rozwój spółki i strategię firmy). Przed założeniem O”Meara Ferguson, pracował dla Bear Stearns & Co., oraz dla Raymond James Financial. Przemawiał do katolików w 42 stanach, trzech europejskich krajach i czterech prowincjach w Kanadzie. Wcześniej działał w Radzie Finansowej Arlington. Obecnie służy jako Papieski Nadzorca Dominikańskiego Domu Studiów i Papieskiego Wydziału Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie. Jest członkiem „Legatus” – katolickiej organizacji Przewodniczących oraz CEO – organizacji zrzeszających zarządzających średnimi i dużymi firmami; zasiada także w Radzie Uczonych NAPCIS (Narodowego Stowarzyszeniach Prywatnych, Katolickich, Niezależnych Szkół). Ukończył filozofię i teologię na Franciszkańskim Uniwersytecie w Steubenville.

Janusz Ossowski (Polska) – członek Rady Nadzorczej KSKOK, prezes Spółdzielczego Instytutu Naukowego, twórca i redaktor naczelny Wydawnictwa „Pieniądze i Więź”; były prorektor ds. kształcenia Wyższej Szkoły Finansów i Administracji w Gdańsku, współtwórca systemu SKOK w Polsce (od 1990 r.). Jest autorem programów edukacyjnych oraz publikacji poświęconych filozofii działania, etyce, historii społecznych instytucji finansowych w Polsce, redaktor pierwszego Kodeksu Etycznego SKOK oraz współautor i redaktor „Kodeksu dobrej praktyki i zasad działania SKOK”.

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl