Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dziś obchodzimy uroczystość Świętej Trójcy, która przypomina nam o tajemnicy jednego Boga w trzech Osobach: Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Trójca Święta jest komunią Osób Boskich, które są ze sobą, dla siebie i w sobie: ta komunia jest życiem Boga, tajemnicą miłości Boga Żywego. Ale kto nam objawił tę tajemnicę? Jezus. On mówił o Bogu jako Ojcu; mówił o Duchu; i mówił sam o sobie jako o Synu Bożym. A kiedy zmartwychwstał, posłał swoich uczniów na ewangelizację ludzi i powiedział im, aby chrzcili “w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19).

To polecenie, Chrystus w każdym czasie powierza Kościołowi, który odziedziczył po Apostołach posłanie misyjne. To wezwanie Jezus kieruje także do każdego z nas, nas, którzy na mocy chrztu świętego, jesteśmy częścią jego wspólnoty.

Tak więc, dzisiejsza uroczystość liturgiczna, podczas gdy pozwala nam kontemplować niezwykłe misterium, z którego pochodzimy i ku któremu zmierzamy, odnawia misję życia w komunii z Bogiem i między nami na wzór Trójcy Świętej.

Jesteśmy wezwani nie do życia jeden bez drugiego, jedni wyżej innych, ale ze sobą, dla innych, i w innych. To oznacza otwartość i gotowośc na świadectwo o pięknie Ewangelii; życia we wzajemnej miłości wobec wszystkich, dzielenia radości i cierpienia, uczenia się wyrażać prośby o przebaczenie i przebaczania, a także docenianie różnych charyzmatów pod przewodnictwem Pasterzy. Jednym słowem, powierzone zostało nam zadanie budowania wspólnot kościelnych, które coraz bardziej będą stawały się rodziną i będą mogły odzwierciedlić blask Trójcy, a także będą mogły ewangelizować nie tylko słowami, ale mocą miłości Boga, który w nas mieszka.

Trójca Święta, jak już wspomniałem, jest także ostatecznym celem, do którego zmierza nasze ziemskie pielgrzymowanie. Podróż życia chrześcijańskiego jest rzeczywiście podróżą zasadniczo “trynitarną”: Duch Święty prowadzi nas do pełnego poznania nauki Chrystusa i Jego Ewangelii; Jezus natomiast przyszedł na świat, aby pozwolić poznać nam Ojca, aby prowadzić nas do Niego i pojednać nas z Nim. W życiu chrześcijańskim wszystko toczy się wokół tajemnicy Trójcy Świętej i wypełnia się w tej nieskończonej tajemnicy. Starajmy się zatem utrzymać zawsze wysoko ”ton” pamiętając co jest naszym celem i ku jakiej chwale zmierzamy, dla jakiej żyjemy, pracujemy, walczymy, cierpimy,
i do jakiej niezwykłej nagrody jesteśmy powołani.

W tym ostatnim dniu miesiąca maja, miesiąca maryjnego, zawierzmy się Najświętszej Maryi Pannie. Ona, bardziej niż jakiakolwiek inna istota poznała, adrowała i kochała tajemnicę Trójcy Świętej. Niech Ona prowadzi nas za rękę; niech pomaga nam dostrzegać w wydarzeniach świata znaki obecności Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego; Niech wspiera nas, byśmy kochali Pana Jezusa z całego serca i zmierzali ku wizji Trójcy, wspaniałemu celowi, do którego prowadzi nasze życie. Prośmy Ją również, aby wspierała Kościół, by to misterium komunii, zawsze było wspólnotą gościnną, gdzie każdy człowiek, a przede wszystkim ubogi i zmarginalizowany będzie mógł znaleźć akceptację i poczuć się dzieckiem Boga, upragnionym i kochanym.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj