46. Światowy Dzień Pokoju

„Błogosławieni pokój czyniący” – to temat orędzia Ojca św. Benedykta XVI na 46. Światowy Dzień Pokoju. Wśród warunków pokoju Papież wymienia poszanowanie życia, ochronę praw rodziny i małżeństwa oraz potrzebę rozwoju gospodarczego.

Ojciec św. Benedykt XVI napisał w orędziu, że człowiek jest stworzony do pokoju, który jest darem Boga  i dziełem człowieka. Warunkiem jest prawda o człowieku.

„Bez prawdy o człowieku, wpisanej przez Stwórcę w jego serce, wolność i miłość ulegają osłabieniu, a wymiar sprawiedliwości traci swoją podstawę” – napisał Ojciec św.

Benedykt XVI zwrócił uwagę na fakt, że pokój czynią ci, którzy bronią życia w każdym jego etapie. Ojciec św. stwierdził, że ten kto pragnie pokoju nie może tolerować zbrodni przeciwko życiu.

„Ucieczka od odpowiedzialności, która uwłacza osobie ludzkiej, a tym bardziej zabijanie bezbronnych i niewinnych istot ludzkich, nigdy nie zaprowadzi do szczęścia czy pokoju” – napisał Ojciec św.

Dodał, że istotne w tym względzie jest korzystanie z zasady sprzeciwu sumienia w odniesieniu do ustaw i decyzji rządowych, które zagrażają godności człowieka, takich jak aborcja i eutanazja.

Papież zwrócił też uwagę na wartość małżeństwa kobiety i mężczyzny.

„Trzeba także uznać i promować naturalną strukturę małżeństwa, jako związku między mężczyzną a kobietą, wobec prób zrównania jej w obliczu prawa z radykalnie innymi formami związków, które w rzeczywistości szkodzą jej i przyczyniają się do jej destabilizacji, przesłaniając jej szczególny charakter i niezastąpioną rolę społeczną” – napisał Benedykt XVI.

Zaapelował o umiłowanie dobra wspólnego rodziny i sprawiedliwości społecznej, a także zaangażowanie w skuteczne wychowanie społeczne.

„Nikt nie może ignorować ani lekceważyć decydującej roli rodziny, podstawowej komórki społeczeństwa z punktu widzenia demograficznego, etycznego, pedagogicznego, ekonomicznego i politycznego. Jest ona w sposób naturalny powołana do promowania życia: towarzyszy osobom w ich wzrastaniu i pobudza je do wzajemnego wspierania się w rozwoju poprzez wzajemną opiekę – napisał Papież.

Szczególną misję dla pokoju pełnią instytucje kultury, szkoły i uczelnie – wyjaśnił Ojciec św. Mówił też na czym polega  pedagogia człowieka czyniącego pokój. Jak napisał wymaga ona bogatego życia wewnętrznego, jasnych i wartościowych odniesień moralnych, odpowiednich postaw i stylu życia.

„Trzeba zatem uczyć ludzi wzajemnej miłości i wychowywania do pokoju, życia w życzliwości, a nie tylko tolerowania się. Wymaga to upowszechnienia się pedagogii przebaczenia. Zło bowiem przezwycięża się dobrem, a sprawiedliwości należy szukać naśladując Boga Ojca, który kocha wszystkie swoje dzieci (por. Mt 5, 21-48)” – wyjaśnił Ojciec św.

Ojciec św. dodał, że te zasady są wpisane w naturę człowieka, niezależnie od wyznania, możliwe do rozpoznania rozumem i wspólne dla całej ludzkości. Ważne jest w tym kontekście prawo do wolności religijnej różnorodnych aspektach. Zwrócił uwagę, że dziś jeszcze bardzie niż w dawnej tradycji chrześcijańskiej obserwowane są coraz liczniejsze są przypadki nietolerancji religijnej, zwłaszcza w odniesieniu do chrześcijaństwa i tych, którzy po prostu noszą stroje wskazujące na przynależność religijną.

Ojciec św. Benedykt XVI stwierdził, że konieczne jest budowanie dobra pokoju poprzez nowy model rozwoju i gospodarki

„W wielu kręgach uważa się, że potrzebujemy dzisiaj nowego modelu rozwoju, a także nowego spojrzenia na gospodarkę. Zarówno rozwój integralny, solidarny i zrównoważony jak i dobro wspólne wymagają właściwej skali dóbr-wartości, które można uporządkować mając Boga, jako ostateczne odniesienie” – napisał Papież.

Życzył wszystkim, aby mogli czynić pokój i być jego budowniczymi, aby miasto człowieka wzrastało w braterskiej zgodzie, w pomyślności i w pokoju.

RIRM

 

ORĘDZIE OJCA ŚW. BENEDYKTA XVI NA 46. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU. CZYTAJ

drukuj