fot. twitter.com/KancelariaSejmu

Zwiększenie wsparcia dla antykomunistycznych opozycjonistów

Sejm poparł we wtorek część poprawek Senatu do noweli dotyczącej zwiększenia wsparcia dla działaczy opozycji w PRL. Posłowie opowiedzieli się także za doprecyzowaniem terminu wejścia w życie przepisów noweli.

Ustawa ma za zadanie zwiększać wsparcie państwa dla działaczy opozycji z okresu PRL oraz osób represjonowanych. Sejm poparł techniczną poprawkę Senatu zakładającą, że prawo do świadczenia wyrównawczego przysługuje osobie pobierającej świadczenie emerytalne lub rentowe w kwocie niższej niż 2450 zł miesięcznie. W pierwotnej wersji próg ten wynosił 2400 zł.

Odrzucono natomiast poprawkę, w myśl której w przypadku całkowitego zwolnienia działaczy opozycji antykomunistycznej z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłatę tę pokrywa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

– Dziś jest to kompetencja gminy. Inne organy nie mają środków na pokrycie takiego zadania  – tłumaczył w czasie posiedzenia sejmowej komisji wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

– To gmina, w przypadku gdy dana osoba nie dopłaca, jest zobowiązana dopłacić taką kwotę czy zapłacić taką kwotę. Gmina również może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłaty. Decyzja jest po stronie gminy. Zasady, które dzisiaj obowiązują – obowiązują we wszystkich przypadkach, zarówno kombatantów, weteranów walk o niepodległość, jak również działaczy opozycji antykomunistycznej. Zrobienie wyjątku dla tylko jednej grupy, czyli w tym przypadku działaczy opozycji antykomunistycznej byłoby wyłomem w całym systemie, który funkcjonuje. Propozycja Senatu jest taka, aby koszty tego były przerzucone na Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Nie mamy środków na takie działania, więc nie możemy poprzeć tej drugiej poprawki – mówił wiceminister.

Zmiany wprowadzone nowelą polegają na podwyższeniu progów dochodowych, od których możliwe jest udzielanie pomocy pieniężnej przez szefa UdSKiOR. Zwiększeniu ulegną również stawki pomocy. Nowe przepisy pozwolą przekazać wsparcie finansowe dwa razy w roku.     Nowela zakłada też, że działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane pozostające w zatrudnieniu, będą uprawnieni do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Zuzanna Dąbrowska/radiomaryja.pl

drukuj