Terytorialsi po raz kolejny oddawali krew

W dniu 18 sierpnia br. w 81. Batalionie Lekkiej Piechoty w Toruniu, w godzinach 10.00-14.00 odbyła się po raz kolejny zbiórka krwi terytorialsów z 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Żołnierze OT oddawali krew w ramach akcji „SpoKREWnieni ze służbą”. Zbiórki krwi na rzecz społeczności lokalnych są bardzo mocno wpisane w misję i zadania żołnierzy WOT. Istotnym faktem prowadzonych akcji HDK jest budowanie zdolności do utrzymywania stałej gotowości żołnierzy OT do tak zwanego „alarmowego oddawania krwi”. Zgodnie z założeniami, w razie nagłej konieczności – np. wypadków, czy klęsk żywiołowych WOT dysponują grupą krwiodawców, którzy mogą natychmiast oddać krew dla potrzebujących. Aby było to możliwe w każdej kompanii wyznaczony jest koordynator HDK, który odpowiada za utrzymanie systemu oddawania krwi, planowane akcje krwiodawstwa, a także w przypadku nagłej potrzeby, za organizację akcji alarmowych.

„KRWIOoBIEG Terytorialsa” jest strategicznie ważnym projektem dla Wojsk Obrony Terytorialnej, wynika to oczywiście z misji formacji, jaką jest „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”.

Głównymi celami projektu są poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju, zwiększenie ilości krwi w systemie oraz ilości osób gotowych do alarmowego oddania krwi na wypadek zdarzeń kryzysowych.

Realizacja projektu wpłynie również na kształtowanie zdrowego stylu życia żołnierzy i ich rodzin, na kształtowanie postaw prospołecznych zgodnych z misją formacji, a także przyczyni się do zbudowania zależności i powiązań z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za krwiodawstwo i transplantologię.

W ramach projektu planowane jest zwiększenie liczby honorowych dawców krwi o 2 000 każdego roku, co oznacza, że do systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa wpłynie dodatkowe 1 000 litrów krwi rocznie. Na wypadek zdarzeń kryzysowych, w gotowości do alarmowego oddania krwi będzie pół tysiąca żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W zakresie transplantologii w ramach projektu planuje się dotrzeć do 100 proc. żołnierzy WOT z informacją dotyczącą świadczeń woli dawców narządów.

Założenia organizacyjne do sprawnej realizacji projektu zakładają, że w każdej kompanii lekkiej piechoty jeden z żołnierzy jest koordynatorem HDK. Zadaniem tego żołnierza jest dbanie o utrzymanie systemu oddawania krwi, będzie on też odpowiadał za planowe akcje krwiodawstwa, a w przypadku nagłego zapotrzebowania na krew – organizację akcji alarmowych. Dodatkowo będzie on też organizował współpracę z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za idę krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

W ramach zbiórki  w 81 batalionie lekkiej piechoty w Toruniu, zebrano ponad 18 litrów krwi. Wszyscy chętni do oddania krwi musieli przejść ogólne badanie i wywiad środowiskowy, który zakwalifikował ich (bądź też odrzucił),  jako krwiodawców.  Mając na uwadze ten szczególny cel, każdy z nich deklarował chęć ponownego oddania krwi i udział w kolejnych organizowanych akcjach HDK.

WOT/RIRM

drukuj