fot. twitter.com

Rząd zajmie się we wtorek zmianami w ustawie o rybołówstwie morskim

Stworzenie Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego zamiast dotychczasowych trzech inspektoratów okręgowych zakłada nowelizacja ustawy o rybołówstwie morskim. We wtorek projektem zmian zajmie się rząd.

Główną zmianą w ustawie z 19 grudnia 2014 roku o rybołówstwie morskim ma być utworzenie Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku. Obecnie działają trzy inspektoraty okręgowe: w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, a także czternaście oddziałów terenowych.

Według wnioskodawcy, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, taki podział jest niekorzystny: obecnie zatrudnionych jest 47 inspektorów rybołówstwa morskiego, którzy podlegają trzem Okręgowym Inspektorom Rybołówstwa Morskiego, co powoduje, że kontrole są niespójne. Jak zauważają autorzy projektu, każdy inspektorat okręgowy ma wewnętrzne procedury, które są „niekompletne, a niejednokrotnie zdezaktualizowane”.

Konieczność zmian jest też podyktowana różnicami „w podejściu do kontroli i inspekcji” w inspektoratach. W poszczególnych okręgach – podają autorzy noweli – karane są też różne podmioty: OIRM Słupsk zazwyczaj wymierza karę armatorom, OIRM Gdynia – kapitanom.

Zauważono też brak standardów w działaniu okręgowych inspektoratów, brak przepływu informacji między nimi, „znaczące rozbieżności” pomiędzy efektywnością prowadzonych kontroli, a także „brak możliwości dokonywania wspólnych zakupów towarów i usług”.

Połączenie trzech Okręgowych Inspektorów Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie w jeden centralny organ administracji rybackiej – Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego ma usprawnić prace morskich służb kontrolnych.

Projekt zakłada ponadto ujednolicenie procedur kontroli i inspekcji rybołówstwa morskiego przez wprowadzenie jednolitych standardów działania „oraz ich efektywny nadzór”. Jak wyjaśnili autorzy projektu, chodzi przede wszystkim o jednolite podejście do działań kontrolnych i do kwestii związanych z egzekwowaniem przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej.

W założeniu nowelizacji ustawy, połączenie okręgowych inspektoratów odbędzie się „z wykorzystaniem obecnych zasobów ludzkich”. Przy ustalaniu jednostek zamiejscowych wykorzystane mają być także istniejące lokalizacje jednostek terenowych.

Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego ma powoływać minister właściwy do spraw rybołówstwa.

Projekt zmiany ustawy przewiduje też zmiany „o charakterze porządkującym” w przepisach dotyczących rejestru statków rybackich. Nowelizacja zakłada także możliwość wymiany przyznanej indywidualnej kwoty połowowej na inną indywidualną kwotę połowową innego armatora statku rybackiego oraz umożliwienie przekazywania indywidualnych kwot połowowych pomiędzy statkami tego samego armatora, który jest jednocześnie ich właścicielem.

PAP/RIRM

drukuj