fot. PAP/Wojciech Pacewicz

Sesja dodatkowych egzaminów maturalnych i gimnazjalnych

Egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się w środę rano dodatkowa sesja egzaminów pisemnych dla maturzystów, którzy nie mogli przystąpić do nich w maju. W środę rano rozpocznie się też dodatkowa sesja egzaminów gimnazjalnych.

Z kolei w czwartek przeprowadzony będzie dodatkowy sprawdzian dla szóstoklasistów.

Dodatkowa sesja maturalna przeprowadzona będzie od 1 do 17 czerwca. Podobnie jak w sesji majowej egzaminy będą rano – początek o godz. 9 – i po południu – początek o godz. 14.

W pierwszym dniu dodatkowej sesji maturalnej rano abiturienci przystąpią od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym ma przystąpić 442 maturzystów, a do egzaminu na poziomie rozszerzonym – 126.

Na 2 czerwca zaplanowano egzamin z języka angielskiego; rano egzamin na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym. W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia. Egzamin z angielskiego, który jest najczęściej wybieranym przez maturzystów językiem obcym, na poziomie podstawowym ma zdawać 405 osób, a na poziomie rozszerzonym – 283.

Egzamin z języka niemieckiego będzie 8 czerwca, z języka rosyjskiego – 14 czerwca, z języka francuskiego – 15 czerwca, z języka hiszpańskiego – 16 czerwca, z języka włoskiego – 17 czerwca.

Na 3 czerwca rano zaplanowany został egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Matematykę na poziomie podstawowym ma zdawać 581 osób, a na rozszerzonym – 252 osób.

6 czerwca zaplanowano rano – egzamin z wiedzy o społeczeństwie, po południu – z historii sztuki, 7 czerwca: rano – z biologii, po południu – z filozofii, 9 czerwca: rano – z fizyki, po południu – z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych, 10 czerwca: rano – z chemii, po południu – z geografii, 13 czerwca: rano – z historii, po południu – z informatyki.

WOS ma zdawać 168 abiturientów, historię sztuki – 10, biologię – 371, filozofię – 2, fizykę – 100, chemię – 358, geografię – 139, historię – 129, informatykę – 2374.

Wśród zdających z informatyki około 2 tys. to abiturienci, którzy zdecydowali się powtórzyć egzamin po tym, jak okazało się, że w jednym z zadań w majowym arkuszu egzaminacyjnym brakowało danych.

Nikt w sesji dodatkowej nie będzie zdawał łaciny i kultury antycznej oraz historii muzyki. Nikt też nie będzie zdawał egzaminów z języków mniejszości narodowych: litewskiego, ukraińskiego, białoruskiego oraz z języków regionalnych: łemkowskiego i kaszubskiego.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Tegoroczni absolwenci, którzy zdają maturę według nowych zasad, muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni będą mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów. Egzaminy te zdawane są tylko na jednym – rozszerzonym poziomie. W tej kategorii znalazły się więc także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym.

Abiturienci zdający maturę według starych zasad mogą, ale nie muszą, przystąpić do pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; maksymalnie można do sześciu. Mogą też zdawać egzamin na wybranym przez siebie poziomie – podstawowym lub rozszerzonym.

Wszyscy maturzyści – niezależnie czy zdają maturę według starych, czy według nowych zasad – muszą przystąpić także do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Dodatkowa ustna sesja maturalna potrwa również do 17 czerwca.

Dodatkowe egzaminy gimnazjalne dla uczniów III klas gimnazjów, którzy nie mogli zdawać ich w kwietniu przeprowadzone będą 1, 2 i 3 czerwca.

Pierwszego dnia będą egzaminy z wiedzy humanistycznej: do egzaminu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ma przystąpić 1878 uczniów, do egzaminu z języka polskiego – 1874. Drugiego dnia będą egzaminy z wiedzy matematyczno-przyrodniczej: do egzaminu z przedmiotów przyrodniczych ma przystąpić 1899 uczniów, a do egzaminu z matematyki – 1899.

Trzeciego dnia będzie egzamin z języka obcego. Najczęściej wybieranym przez gimnazjalistów jest język angielski. W sesji dodatkowej egzamin z tego języka będzie zdawać 1677 uczniów. Do egzaminu z niemieckiego ma przystąpić 274 uczniów, z rosyjskiego – 53, z francuskiego – 6, hiszpańskiego – 4. Nikt nie będzie zdawał z włoskiego.

Dodatkowy sprawdzian dla uczniów szóstych klas szkół podstawowych odbędzie się 2 czerwca. Do jego pierwszej części sprawdzającej wiedzę z matematyki i polskiego ma przystąpić 1744 uczniów. W drugiej części do egzaminu z angielskiego ma przystąpić 1709 uczniów, z niemieckiego – 103 uczniów, rosyjskiego – 6 uczniów, a hiszpańskiego – jeden uczeń. Nikt nie zdecydował się na zdawanie sprawdzianu z języka francuskiego.

Dodatkowy sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzany jest w szkołach, w których na co dzień uczą się uczniowie przystępujący do niego. Podobnie przeprowadzany jest dodatkowy egzamin gimnazjalny. Maturzyści przystępujący do egzaminów w terminach dodatkowych zdają je w miejscach wyznaczonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Tylko egzamin maturalny z informatyki maturzyści będą pisać w swoich szkołach. Związane jest to z tym, że część zadań rozwiązywanych jest z wykorzystaniem komputera.

PAP/RIRM

drukuj