fot. flickr.com

Komisja Europejska: W projektach budżetów Francji i Włoch ryzyko naruszenia regulacji Unii Europejskiej

Komisja Europejska oceniła, że projekty budżetów na 2020 r. przygotowane przez rządy Francji i Włoch są obarczone ryzykiem naruszenia regulacji fiskalnych UE. Zdaniem Komisji Europejskiej ich założenia mogą nie doprowadzić do realizacji celów w sprawie ograniczenia długu i deficytu.

Komisja Europejska przedstawiła dziś ocenę projektów budżetowych krajów strefy euro. Podobne ryzyko, jak w przypadku Francji i Włoch, Komisja Europejska stwierdziła także w przypadku Belgii, Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, Słowacji i Finlandii. Zachęciła te kraje do podjęcia niezbędnych działań w celu zapewnienia zgodności budżetu na 2020 r. z realizacją unijnych celów fiskalnych.

W przypadku Niemiec, Irlandii, Grecji, Cypru, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii i Austrii projekty planów budżetowych na przyszły rok uznano za zgodne z paktem stabilności i wzrostu. W przypadku Estonii i Łotwy stwierdzono, że projekty planów budżetowych na 2020 r. są „zasadniczo zgodne” z tym paktem.

W opinii unijnych urzędników żaden z krajów strefy euro nie jest „poważnie” zagrożony naruszeniem unijnych przepisów fiskalnych. Gdyby tak było, KE mogłaby się zwrócić do danego kraju o zmianę projektu budżetu. Do takiej sytuacji doszło pod koniec ubiegłego roku w przypadku Włoch.

Pomimo stwierdzonych ryzyk Komisja Europejska podkreśliła, że od lipca br. i po raz pierwszy od 2002 r. żadne państwo członkowskie strefy euro nie jest objęte procedurą nadmiernego deficytu. Komisja prognozowała, że relacja długu do PKB w strefie euro będzie się nadal zmniejszać, z poziomu ok. 86 proc. w 2019 r. do ok. 85 proc. w 2020 r.

„W sytuacji rosnącego zagrożenia dla perspektyw wzrostu gospodarczego w Europie cieszy fakt, że państwa strefy euro, takie jak Niemcy i Holandia, wykorzystują przestrzeń fiskalną do wspierania inwestycji. Mogą one jednak zrobić jeszcze więcej. Z drugiej strony państwa członkowskie o bardzo wysokim poziomie zadłużenia, takie jak Belgia, Francja, Włochy i Hiszpania, powinny wykorzystać niższe wydatki z tytułu odsetek, aby zmniejszyć swoje zadłużenie. Powinien to być ich priorytet” – powiedział dziś wiceprzewodniczący KE ds. euro i usług finansowych Valdis Dombrovskis.

Komisja podkreśla, że deficyt strukturalny w strefie euro w ujęciu łącznym w 2020 r. zwiększy się o 0,2 proc. potencjalnego PKB (do -1,1 proc.), co wskazuje na „zasadniczo neutralny kurs polityki budżetowej”. Ten wzrost salda strukturalnego wynika w szczególności z prognozowanej ekspansywnej polityki budżetowej w państwach członkowskich dysponujących przestrzenią fiskalną, w szczególności w Holandii i w mniejszym stopniu w Niemczech  oraz przewidywanego wzrostu deficytu strukturalnego we Włoszech.

Komisja przyjęła również czwarte sprawozdanie dotyczące Grecji w ramach wzmocnionego nadzoru, który wprowadzono po zakończeniu w sierpniu 2018 r. programu pomocy stabilizacyjnej dla tego kraju w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności. W sprawozdaniu stwierdzono, że przygotowany przez Grecję budżet na 2020 r. zapewnia osiągnięcie uzgodnionego celu związanego z nadwyżką pierwotną w wysokości 3,5 proc. PKB w sposób sprzyjający wzrostowi. Ustalenia zawarte w tym sprawozdaniu zostaną omówione na posiedzeniu eurogrupy 4 grudnia.

PAP

drukuj